Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2773. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje, stran 7508.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 6. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje 
1. člen 
V Odloku o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 57/17) se dopolni prvi odstavek 3. člena odloka tako, da se na koncu stavka doda besedna zveza »in se uredi s pogodbo med občino in upravljavcem.«
2. člen 
Spremeni se 4. člen odloka, tako da se po novem glasi:
»(1) Upravljavec pokopališča je Občina Dobrepolje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občina pooblasti koncesionarja za izvajanje naslednjih nalog:
– Zagotavljanje urejenosti pokopališča, okolice pokopališča in vežice;
– Izvajanje investicijskega vzdrževanja;
– Izvajanje investicije, za katero si koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov;
– Oddajo grobov v najem;
– Vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(3) Koncesijo za izvajanje javne službe občina podeli na podlagi javnega razpisa po postopku določenem s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.«
3. člen 
Spremeni se 5. člen odloka, tako da se po novem glasi:
»(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
(2) 24-urna dežurna služba se zagotavlja z javno službo na celotnem območju občine. Izvajalec 24-urne dežurne službe mora izpolnjevati zakonske obveze in ravnati v skladu s pokopališkim redom in drugimi predpisi občine.
(3) Cenik za storitev zagotavljanja 24-urne dežurne službe predlaga izvajalec javne službe na podlagi Uredbe Vlade Republike Slovenije o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, potrdi pa ga občinski svet.
(4) Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe.
(5) Koncesijo za izvajalca 24-urne dežurne službe občina podeli na podlagi javnega razpisa po postopku določenim s predpisi.«
4. člen 
Črta se drugi odstavek 21. člena odloka.
5. člen 
Spremeni se prvi odstavek 50. člena odloka tako, da po novem glasi:
»Upravljavec pokopališča zaračunava stroške pokopališke dejavnosti naročnikom oziroma izvajalcem pogrebnih storitev po cenah enotnega cenika, ki ga potrjuje občinski svet.«
6. člen 
V drugem odstavku 62. člena odloka se besedna zveza »v šestih mesecih po uveljavitvi metodologije za oblikovanje cen« spremeni tako, da po novem glasi: »v treh mesecih po sprejetju tega odloka.«
V tretjem odstavku 62. člena odloka se besedna zveza »po uveljavitvi tega odloka« spremeni in dopolni tako, da glasi: »po podpisu pogodbe med občino in upravljavcem.«
7. člen 
V drugem odstavku 64. člena odloka se spremeni besedna zveza »najpozneje v obdobju enega leta« tako, da glasi: »najpozneje v obdobju treh let.«
8. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2017
Videm, dne 27. septembra 2019
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič