Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

Št. 4102-5/2019/5 Ob-3193/19, Stran 2135
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, na podlagi 35. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 98/14 in 96/12 – ZPIZ-2) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja
javni razpis 
za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Namen javnega razpisa je izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Z izbranimi izvajalci programov socialne vključenosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) bo ministrstvo sklenilo pogodbe o izvajanju programa socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024, sofinanciranje programa socialne vključenosti pa se bo dogovarjalo letno. Letno pogodbo bo ministrstvo z izbranimi izvajalci sklenilo le v primeru, da bodo zagotavljali zahtevano število oseb – uporabnikov za začetek izvajanja programa socialne vključenosti na posamezni lokaciji.
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev programov socialne vključenosti, ki jih bo sofinanciralo ministrstvo za obdobje od 2020 do vključno 2024 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), in so opredeljeni v 35. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljnjem besedilu: ZZRZI). Programi socialne vključenosti so socialni programi, namenjeni podpori, ohranjanju in razvijanju invalidovih delovnih sposobnosti.
Namen javnega razpisa je zagotoviti pogoje za izvajanje programov socialne vključenosti, opredeljenih v 35. členu ZZRZI.
3. Cilj programov in ciljna skupina oseb, ki se vključujejo v programe socialne vključenosti
Cilj programov socialne vključenosti je ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti invalida (delovne vsebine) ter vzpodbujanje socialne vključenosti (socialne vsebine).
Ciljna skupina oseb, ki se vključujejo v programe socialne vključenosti (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so invalidi, opredeljeni v 35. členu ZZRZI.
Kazalnik doseganja zastavljenega cilja je število vključenih uporabnikov, pri katerem izvajalec programa socialne vključenosti ugotavlja, da so se njihove delovne sposobnosti v času vključevanja v program socialne vključenosti ohranile oziroma razvile. Doseganje kazalnika se ugotavlja v individualnem načrtu z oceno uporabnikove delovne učinkovitosti.
4. Vsebina in način izvajanja programov socialne vključenosti
Delovne vsebine vključujejo vse aktivnosti, ki so namenjene ohranjanju in razvijanju delovnih sposobnosti, pridobivanju delovne kondicije, delovnih kompetenc, vzdržljivosti in obremenljivosti uporabnikov.
Socialne vsebine, ki so namenjene pridobivanju in razvijanju socialnih spretnosti in veščin ter opolnomočenju uporabnikov, vključujejo aktivnosti, kot so: motiviranje, sprejemanje lastne invalidnosti, osebnostna rast, pridobivanje funkcionalnih znanj in kompetenc za življenjsko uspešnost in delo, funkcionalno in računalniško opismenjevanje, aktivnosti za pomoč uporabnikom pri premagovanju osebnih stisk in problemov, izvajanje preventivnih ukrepov za ohranjanje zdravja, izvajanje aktivnosti vseživljenjskega učenja in podobno.
Razmerje (v %) med delovnimi in socialnimi vsebinami programa določi vlagatelj (izvajalec), pri čemer obseg delovnih vsebin ne sme biti nižji od 50 % in ne višji od 75 %.
Trajanje programa je 8 ur dnevno vse delovne dni v letu z minimalno vključenostjo uporabnika 6 ur dnevno.
V izvajanje programa socialne vključenosti mora biti v skupino praviloma vključenih najmanj 7 in največ 21 uporabnikov, s tem da je lahko več skupin na isti ali različnih lokacijah.
Izvajalec je dolžan izvajati sprotno evalvacijo programa. Iz evalvacije programa mora biti jasno razvidno doseganje kazalnika, opredeljenega v 3. točki javnega razpisa.
Izvajalec je dolžan izdelati individualni načrt uporabnika, pri čemer je obvezen del individualnega načrta ugotavljanje doseganja zastavljenih ciljev iz 3. točke tega javnega razpisa. Doseganje zastavljenih ciljev se pri uporabnikih ugotavlja z oceno invalidove delovne učinkovitosti.
Izvajanje programa za uporabnika poteka v skladu z individualnim načrtom. V individualnem načrtu je mogoče določiti, da se del programa izvaja v običajnem delovnem okolju oziroma izven prostorov izvajalca, v kolikor je to v največjo korist uporabnika in je zanj zagotovljena strokovna podpora s kadrom, ki izpolnjuje zahteve, kot so določene v 5.5.3. točki javnega razpisa
Vključitev uporabnika v program socialne vključenosti je prostovoljna. Izvajalec z uporabnikom:
– sklene dogovor o vključitvi v program socialne vključenosti,
– pripravi individualni načrt uporabnika glede na vsebino programa socialne vključenosti, cilje, metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu socialne vključenosti ter glede na njegove sposobnosti, delovne zmožnosti, psihosocialne potrebe in cilje (v nadaljnjem besedilu: individualni načrt uporabnika) in
– na vsakih 6 mesecev vključitve v program oceni uporabnikovo delovno učinkovitost in doseganje zastavljenih ciljev iz individualnega načrta uporabnika.
Izvajalci so dolžni izvajati programe socialne vključenosti v skladu s predpisi, ki urejajo varnost pri delu. Dokumentacijo o delu z uporabniki so izvajalci dolžni zbirati in hraniti v skladu s predpisi, ki urejajo hrambo in varovanje osebnih podatkov.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
Na podlagi tega javnega razpisa so lahko vlagatelji fizične in pravne osebe, ki nimajo statusa zaposlitvenega centra po ZZRZI, in so registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
5.1. Registrirane so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) pod P85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ali Q88 Socialno varstvo brez nastanitve oziroma opravljajo dejavnost socialnega varstva, kot dokazilo pa priložijo fotokopijo prve strani temeljnega akta in fotokopijo izvlečka temeljnega akta, iz katerega je razvidna njihova dejavnost.
5.2. Imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis.
5.3. Niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije oziroma niso prenehale poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
5.4. Program socialne vključenosti bodo izvajali na območju Republike Slovenije.
5.5. Zagotavljajo kadrovske pogoje za izvajanje programa socialne vključenosti:
5.5.1. zagotavljajo strokovne/ga delavce/a za vodenje in organiziranje ter izvajanje vsebine programa socialne vključenosti v obsegu zaposlitve najmanj 6 ur mesečno na uporabnika;
5.5.2. zagotavljajo strokovne/ga sodelavce/a (delovni inštruktor) za izvajanje vsebine programa socialne vključenosti v obsegu zaposlitve najmanj 18 ur mesečno na uporabnika;
5.5.3. strokovni delavci in sodelavci izpolnjujejo pogoje iz prvega in šestega odstavka 9. člena ZZRZI;
5.5.4. strokovni delavci in sodelavci so usposobljeni za delo z uporabniki, ki se vključujejo v program socialne vključenosti;
5.5.5. strokovni delavci in sodelavci so oziroma bodo pri vlagatelju v delovnem razmerju.
5.6. Zagotavljajo prostorske, tehnične in organizacijske pogoje za izvajanje programa socialne vključenosti (v kolikor izvajajo program na različnih lokacijah za vsako lokacijo posebej) in:
5.6.1. zagotavljajo prostore za izvajanje programa socialne vključenosti, ki so v celoti ali delno ločeni od drugih dejavnosti/programov vlagatelja in so:
– ustrezno veliki (velikost prostorov, kjer se izvaja vsebina programa socialne vključenosti, je praviloma 4,5 m2 na uporabnika) in
– ustrezno opremljeni za izvajanje vsebine programa socialne vključenosti.
5.6.2. zagotavljajo dostop uporabnikom do lokacije in prostorov, kjer se bo program socialne vključenosti izvajal in povezanost z javnimi prometnimi sredstvi oziroma druge ustrezne možnosti dostopa do te lokacije in prostorov.
5.7. Izkazujejo finančno konstrukcijo programa socialne vključenosti za leti 2020 in 2021, ki je skladna z vsebino in načinom izvajanja programa ter določbami o upravičenosti stroškov.
5.8. Urnik izvajanja programa socialne vključenosti za posamezno skupino uporabnikov na vsaki lokaciji je določen tako, da izvajalec programa socialne vključenosti zagotavlja izvajanje programa 8 ur dnevno vse delovne dni v letu.
5.9. V zadnjih 24 mesecih pred oddajo vloge pravna oseba, z njo povezana druga pravna oseba ali fizična oseba, ni kršila pogodbenih obveznosti, financiranih s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Tabela 1: Izpolnjevanje kadrovskih in prostorskih pogojev (velikost prostorov, kjer se izvaja vsebina programa) za izvajanje programa socialne vključenosti glede na predvideno število uporabnikov v skupini:
Število uporabnikov:
Kadrovski pogoji:
Prostorski pogoji:
Število ur obsega zaposlitve strokovnega delavca mesečno: 
Število ur obsega zaposlitve strokovnega sodelavca (delovni inštruktor) mesečno: 
velikost prostorov v m2, kjer se izvaja vsebina programa
7
42 ur oziroma
1 strokovni delavec ¼ polnega delovnega časa
126 ur oziroma
1 strokovni sodelavec ¾ polnega delovnega časa
31,5 m2
14
84 ur oziroma
1 strokovni delavec ½ polnega delovnega časa
252 ur oziroma
1 strokovni sodelavec polni delovni čas
1 strokovni sodelavec ½ polnega delovnega časa
63 m2
21
126 ur oziroma
1 strokovni delavec ¾ polnega delovnega časa
378 ur oziroma
2 strokovna sodelavca polni delovni čas
1 strokovni sodelavec ¼ polnega delovnega časa
94,5 m2
Opomba: Upoštevano je izhodišče, da ima mesec 21 delovnih dni.
V postopku ocenjevanja bodo upoštevane samo vloge, ki bodo izpolnile vse zahtevane pogoje.
6. Obvezna oblika in vsebina vloge ter dokazila o izpolnjevanju pogojev za izvajanje programov socialne vključenosti
Vloga mora biti obvezno predložena v skladu z razpisno dokumentacijo. Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci. Izpolnjeni morajo biti vsi obrazci, in sicer v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge, in sicer:
– Obrazec št. 1: Izjave vlagatelja o izpolnjevanju pogojev;
– Obrazec št. 2: Prijavni obrazec s finančnim načrtom;
– Priloga št. 1: Seznam prilog iz 6. točke javnega razpisa;
– Priloga št. 2: Vzorec dogovora o vključitvi v program socialne vključenosti;
– Priloga št. 3: Vzorec pogodbe o izvajanju programa socialne vključenosti;
– Priloga št. 4: Ocena uporabnikove delovne učinkovitosti;
– Priloga št. 5: Pooblastilo za pridobitev podatkov od FURS.
Če vlagatelj posluje z žigom, je le-ta obvezen povsod, kjer je to predvideno. Če z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, vpiše: »Ne poslujemo z žigom«.
Vlagatelj mora k razpisni dokumentaciji predložiti obrazca in vse priloge, ki so del razpisne dokumentacije, in sicer:
6.1. fotokopijo prve strani temeljnega akta in izvleček temeljnega akta, iz katerega je razvidna dejavnost – priložijo le vlagatelji, ki nimajo glavne dejavnosti pod P85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ali Q88 Socialno varstvo brez nastanitve, opravljajo pa dejavnost socialnega varstva;
6.2. fotokopije dokazil o zagotavljanju kadrovskih pogojev za izvajanje programa socialne vključenosti:
za strokovne delavce:
6.2.1. fotokopije dokazil o izobrazbi – univerzitetna, visoka oziroma višja strokovna izobrazba medicinske, pedagoške, psihološke, sociološke, socialne ali druge ustrezne usmeritve,
6.2.2. fotokopije dokazil o znanjih s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva, pridobljenimi s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem,
za strokovne sodelavce:
6.2.3. fotokopije certifikatov o poklicni kvalifikaciji ali druga ustrezna dokazila (dokazila o izobrazbi in podobno) za opravljanje del s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva,
za strokovne delavce in sodelavce:
6.2.4. fotokopije dokazil o usposobljenosti za delo s ciljno skupino uporabnikov programa socialne vključenosti (reference),
6.2.5. fotokopije pogodb o zaposlitvi oziroma izjave o nameravani zaposlitvi, ki morajo vsebovati vse sestavine v skladu z 31. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 – ZDR-1, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) in so podpisane s strani delodajalca in strokovnega delavca oziroma sodelavca. Iz pogodb o zaposlitvi oziroma izjav o nameravani zaposlitvi strokovnih delavcev in sodelavcev mora biti razviden njihov obseg zaposlitve na teden ali mesec na programu socialne vključenosti;
6.3. fotokopije dokazil o zagotavljanju prostorskih pogojev za izvajanje programa socialne vključenosti (v kolikor izvajajo programe na več lokacijah za vsako lokacijo posebej):
6.3.1. fotokopije načrtov prostorov – tlorisi, iz katerih je razvidna površina prostorov in ki so označeni na mestih, kjer se bo izvajal program socialne vključenosti (če bo vlagatelj na isti lokaciji izvajal program socialne vključenosti za različne ciljne skupine, se na tlorisih označijo tudi skupine),
6.3.2. fotokopije pogodb o lastništvu, solastništvu oziroma najemu prostorov,
6.3.3. fotokopije dokumentov o uporabnem dovoljenju prostorov,
6.3.4. fotografije opremljenih prostorov (dostop do prostorov (vhod), prostor/i, kjer se bo izvajala vsebina programa socialne vključenosti, pisarna (prostor za strokovnega delavca, individualno obravnavo), drugi prostori (sanitarije, garderoba, hodnik, čajna kuhinja (če je) in podobno);
6.4. izdelan pravilnik o načinih in oblikah nagrajevanja uporabnikov (mesečne nagrade kot finančno izplačilo, druge oblike nagrad). Izvajalec mora z delovno vsebino programa zagotavljati tak prihodek, ki omogoča izplačilo nagrad vključenim uporabnikom na podlagi pravilnika o mesečni nagradi uporabnikom, ki ga sprejme izvajalec, pri čemer upošteva naslednje:
– skupna mesečna višina nagrade uporabnika znaša od 5 % do največ 10 % zakonsko določene minimalne plače za uporabnike, ki so mesečno prisotni v programu od 60 do 128 ur in največ 15 % zakonsko določene minimalne plače za uporabnike, ki so mesečno prisotni v programu več kot 128 ur,
– dodatni kriteriji za dodelitev mesečne nagrade uporabnikom: motiviranost, vztrajnost, samostojnost, storilnost (normirana/nenormirana dela), delovna uspešnost, kvaliteta opravljenega dela, količina dela, odnos do dela, odnos do drugih uporabnikov/strokovnih delavcev in sodelavcev in podobno;
6.5. vzorec obrazca individualnega načrta uporabnika;
6.6. fotokopije dokazil vlagatelja o zagotavljanju delovnih vsebin programa socialne vključenosti s poslovnimi partnerji (npr. dogovor, pogodba, izjava o nameri in podobno);
6.7. izjava vlagatelja, da ne posluje z žigom – priložijo le vlagatelji, ki ne poslujejo z žigom.
7. Merila za izbiro izvajalcev programov socialne vključenosti
Merila za izbiro izvajalcev programov socialne vključenosti (v nadaljnjem besedilu: merila) so:
MERILA: 
Število 
točk: 54
1. OPIS PROGRAMA SOCIALNE VKLJUČENOSTI
max 37 točk
1.1. CILJNA SKUPINA UPORABNIKOV
Ciljna skupina uporabnikov je jasno in ustrezno opredeljena ter v skladu s predmetom javnega razpisa.
Pogoji za vključitev uporabnikov v program socialne vključenosti so jasni in ustrezni.
Točka II.1. obrazec št. 2
Program je naravnan na več ciljnih skupin.
2
Program je naravnan le na eno ciljno skupino.
1
1.2. CILJ PROGRAMA
Program socialne vključenosti ima postavljen jasen in
Cilj programa je jasno opredeljen. Merila za doseganje ciljev so jasno opredeljena. 
3
ustrezen cilj (delovne vsebine, socialne vsebine) ter merila za doseganje cilja.
Cilj programa je jasno opredeljen, vendar ni jasno kako se bo merilo doseganje ciljev.
2
Točka II.2. obrazec št. 2
Cilj programa je splošno opredeljen (delovne vsebine, socialne vsebine), 
1
1.3. VSEBINA IN NAČIN IZVAJANJA PROGRAMA
Vsebina programa socialne vključenosti glede na ciljno skupino uporabnikov je jasna in ustrezna ter v skladu z javnim razpisom.
 
Točka III. obrazec št. 2
Vsebina programa je konkretno opisana, jasno je opisan način doseganja razmerja med delovnimi in socialnimi vsebinami. Iz opisanega programa jasno izhaja, kako bodo upoštevane specifičnosti ciljne skupine.
9
Vsebina programa je konkretno opisana, vendar ni povsem jasno, kako bodo upoštevane specifičnosti ciljne skupine. 
6
Vsebina programa je opisana splošno.
3
1.4. METODE DELA, STROKOVNA RAVNANJA IN AKTIVNOSTI ZA DOSEGO CILJEV
Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti, s katerimi se bo dosegal cilj programa socialne vključenosti, so jasni in ustrezni.
 
Točka II.4. obrazec št. 2
Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti, s katerimi se bo dosegal cilj programa socialne vključenosti, je konkretno opredeljen. Jasno je izpostavljena zveza med izborom metod, strokovnih ravnanj in aktivnosti s ciljno populacijo.
5
Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti, s katerimi se bo dosegal cilj programa socialne vključenosti, je konkretno opredeljen, vendar ni jasno vzpostavljene zveze s ciljno populacijo.
3
Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti, s katerimi se bo dosegal cilj programa socialne vključenosti, so le splošno napisane.
1
1.5. INDIVIDUALNI NAČRT UPORABNIKA
Postopek priprave individualnega načrta uporabnika glede na vsebino programa socialne vključenosti, cilj, metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu socialne vključenosti ter glede na uporabnikove sposobnosti, delovne zmožnosti, psihosocialne potrebe in cilje je jasen in ustrezen.
Vzorec obrazca individualnega načrta uporabnika je ustrezen. 
Točka II.5. obrazec št. 2
Postopek priprave individualnega načrta je opisan konkretno. Vzorec obrazca je ustrezen.
2
Vzorec obrazca individualnega načrta je ustrezen, vendar je postopek priprave individualnega načrta opisan splošno.
1
1.6. SPREMLJANJE IZVAJANJA PROGRAMA
Spremljanje izvajanja programa socialne vključenosti glede na vsebino programa socialne vključenosti, cilj, metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu socialne vključenosti (realizacija, evalvacija) je jasno in ustrezno ter naravnano na izpolnjevanje kazalnika iz tč. 3 javnega razpisa.
Točka II.6. obrazec št. 2
Opisan način spremljanja programa je konkreten in vključuje vse bistvene elemente programa. Jasno je opisan način merjenja doseganja ciljev programa. 
2
Opisan način spremljanja programa je splošen.
1
1.7. AKTIVNA VLOGA IN SODELOVANJE UPORABNIKOV V PROGRAMU
Uporabnike vzpodbujajo in motivirajo k aktivni vlogi v programu socialne vključenosti.
Uporabniki sodelujejo pri oblikovanju, načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa socialne vključenosti. 
Točka II.7. obrazec št. 2.
Uporabnike spodbujajo k aktivni vlogi v programu. Uporabniki sodelujejo pri oblikovanju, načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa socialne vključenosti.
2
Uporabnike spodbujajo k aktivni vlogi v programu.
1
1.8. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
Pravice in obveznosti uporabnikov so jasne in ustrezne. Uporabniki so z njimi ustrezno seznanjeni.
 
Točka II.8. obrazec št. 2
Pravice in obveznosti uporabnikov so jasne in ustrezne. Opredeljen je način seznanitve uporabnikov z njimi.
2
Pravice in obveznosti uporabnikov so jasne in ustrezne.
1
1.9. SPREMLJANJE ZAPOSLJIVOSTI UPORABNIKOV IN PONOVNA OCENA ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI
Program socialne vključenosti zagotavlja ohranjanje in izboljšanje funkcijskih zmogljivosti oziroma zaposljivosti uporabnikov. 
Spremljanje zaposljivosti uporabnikov ter možnosti napotitve na ponovno oceno zaposlitvenih možnosti je jasno in ustrezno. 
 
Točka II.9. obrazec št. 2
Program socialne vključenosti zagotavlja ohranjanje in izboljšanje funkcijskih zmogljivosti oziroma zaposljivosti uporabnikov. 
Spremljanje zaposljivosti uporabnikov ter možnosti napotitve na ponovno oceno zaposlitvenih možnosti je jasno in ustrezno.
2
Program socialne vključenosti zagotavlja ohranjanje in izboljšanje funkcijskih zmogljivosti oziroma zaposljivosti uporabnikov.
1
1.10. REŠEVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ
Načini reševanja konfliktnih situacij so jasni in ustrezni. 
Načini reševanja konfliktnih situacij so konkretno opisani in prilagojeni ciljni populaciji.
2
Točka II.10. obrazec št. 2
Načini reševanja konfliktnih situacij so splošno opisani.
1
1.11. POSTOPEK IN NAČIN PRITOŽBE UPORABNIKOV
Postopek in način pritožbe, ki ga imajo na voljo uporabniki programa socialne vključenosti je jasen in ustrezen. 
Uporabniki so s postopkom in načinom pritožbe ustrezno seznanjeni.
Postopek in način pritožbe, ki ga imajo na voljo uporabniki programa socialne vključenosti je jasen in ustrezen. 
Opredeljen je način seznanitve uporabnikov s postopkom in načinom pritožbe.
2
Točka II.11. obrazec št. 2
Postopek in način pritožbe, ki ga imajo na voljo uporabniki programa socialne vključenosti je opisan splošno.
1
1.12. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IZ PROGRAMA
Razlogi za izključitev uporabnikov iz programa socialne vključenosti, tudi v primeru večkratne ali daljše neopravičene odsotnosti, so jasni in ustrezni.
Uporabniki so z razlogi za izključitev iz programa socialne vključenosti ustrezno seznanjeni.
Točka II.12. obrazec št. 2
Postopki za izključitev iz programa so jasno opisani. Konkretno so opisani postopki seznanitve uporabnikov. 
2
Postopki za izključitev iz programa so splošno opisani.
1
1.13. PRILAGOJENOST PROSTOROV CILJNI SKUPINI
Prostori, v katerih se izvaja program socialne vključenosti so prilagojeni uporabnikom (klančine, dvigalo, sanitarije, delovni prostori …).
Prostori, v katerih se izvaja program socialne vključenosti so v celoti prilagojeni uporabnikom (klančine, dvigalo, sanitarije, delovni prostori …).
2
Prostori, v katerih se izvaja program socialne vključenosti so delno prilagojeni uporabnikom (klančine, dvigalo, sanitarije, delovni prostori …).
1
2. STROKOVNI DELAVCI IN SODELAVCI
max 11 točk
2.1. DELOVNE IZKUŠNJE
Strokovni delavci in sodelavci imajo delovne izkušnje s področja izvajanja programov socialne vključenosti oziroma imajo delovne izkušnje s področja rehabilitacije,
Vsaj polovica strokovnih delavcev in sodelavcev ima vsaj 5 let delovnih izkušenj na zahtevanih področjih, ostali pa vsaj 3 leta.
6
zaposlovanja ali invalidskega varstva oziroma s sorodnih področij v povezavi z deli, ki se navezujejo na vsebino programov socialne vključenosti, kar dokazujejo z ustreznimi dokazili.
Vsaj polovica strokovnih delavcev in sodelavcev ima vsaj 4 leta delovnih izkušenj na zahtevanih področjih, ostali pa vsaj 2 leti.
5
 
Točka 6. tabele III.2 in priložena dokazila
Vsaj polovica strokovnih delavcev in sodelavcev ima vsaj 3 leta delovnih izkušenj na zahtevanih področjih, ostali pa vsaj 2 leti.
4
Vsaj polovica strokovnih delavcev in sodelavcev ima vsaj 2 leti delovnih izkušenj na zahtevanih področjih, ostali pa vsaj 6 mesecev.
3
Vsaj polovica strokovnih delavcev in sodelavcev ima vsaj 1 leto delovnih izkušenj na zahtevanih področjih.
2
Vsi strokovni delavci in sodelavci imajo manj kot 1 leto delovnih izkušenj na zahtevanih področjih.
1
2.2. VLOGA, DELO IN NALOGE PRI IZVAJANJU PROGRAMA SOCIALNE VKLJUČENOSTI
Vloga, delo in naloge strokovnih delavcev so v celoti jasno in ustrezno opredeljene.
5
Vloga, delo in naloge strokovnih delavcev in sodelavcev pri izvajanju programa socialne vključenosti so jasne in ustrezne ter v skladu z vsebino in ciljem programa socialne vključenosti.
Vloga, delo in naloge večine strokovnih delavcev so v celoti jasno in ustrezno opredeljene.
3
 
Točka 7. tabele III.2
Vloga, delo in naloge strokovnih delavcev in sodelavcev pri izvajanju programa socialne vključenosti so opredeljene splošno.
1
3. DOSEDANJE IZKUŠNJE, SODELOVANJE S POSLOVNIMI PARTNERJI IN DRUGIMI
max 6 točk
3.1. DOSEDANJE IZKUŠNJE
Vlagatelj ima izkušnje z izvajanjem programov socialne vključenosti ali z izvajanjem podobnih programov. Izkušnje so jasno opisane in so ustrezne.
 
Točka V.1. tabele V. in priložena dokazila (le v primeru, da vlagatelj izkazuje izkušnje z izvajanjem podobnih programov)
7 let izkušenj in več, ki so opisane jasno in v so skladu s ciljem in namenom razpisa.
4
5 let izkušenj in več, ki so opisane jasno in so v skladu s ciljem in namenom razpisa.
3
3 leta izkušenj in več, ki so opisane jasno in so v skladu s ciljem in namenom razpisa.
2
1 leto izkušenj in več, ki so opisane jasno in so v skladu s ciljem in namenom razpisa.
1
3.2. SODELOVANJE Z DRUGIMI
Sodelujejo z drugimi pomembnimi subjekti v povezavi z izvajanjem programov socialne vključenosti oziroma z izvajanjem podobnih programov.
Sodelovanje je jasno in ustrezno in predstavlja primer dobre prakse.
Sodelovanje z več kot 3 pomembnimi subjekti v povezavi z izvajanjem programov socialne vključenosti oziroma v povezavi z izvajanjem podobnih programov je jasno razvidno in predstavlja primer dobre prakse.
2
 
Točka V.3. tabele V. in priložena dokazila
Sodelovanje z najmanj 1 pomembnim subjektom v zvezi z izvajanjem programov socialne vključenosti oziroma v povezavi z izvajanjem podobnih programov je jasno razvidno in predstavlja primer dobre prakse.
1
Sodelovanje z drugimi pomembnimi subjekti v povezavi z izvajanjem programov socialne vključenosti oziroma v povezavi z izvajanjem podobnih programov ni jasno razvidno.
0
SKUPAJ:
max 54 točk
Popolne vloge vlagateljev bo ocenila in točkovala komisija v skladu z merili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Zavrnjene bodo vloge vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 5. točke javnega razpisa.
Zavrnjene bodo tudi vloge vlagateljev, ki od možnih 54 točk ne bodo zbrali vsaj 38 točk.
8. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja
Okvirna višina sredstev, ki je potrebna za predmet tega javnega razpisa za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024, skupaj znaša 19.800.000 evrov. Sredstva se bodo zagotavljala iz Proračuna Republike Slovenije, proračunske postavke 4329 – Programi socialne vključenosti za invalide.
Za leto 2020 so v Proračunu Republike Slovenije zagotovljena sredstva v višini 3.741.000,00 evrov.
9. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev: sredstva morajo biti porabljena v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2025.
10. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v okviru programov socialne vključenosti
Ministrstvo bo sofinanciralo izvajanje programov socialne vključenosti v višini največ 400 eurov mesečno (polni znesek) na vključenega uporabnika, če je ta v programu socialne vključenosti mesečno prisoten 10 dni ali več. V primeru, da je uporabnik v programu socialne vključenosti mesečno prisoten manj kot 10 dni, se prizna 60 % od polnega zneska. Ministrstvo ne sofinancira programa socialne vključenosti, če je uporabnik neopravičeno odsoten ves mesec in opravičeno odsoten več kot en mesec.
Ministrstvo bo povrnilo tudi potne stroške (javni prevoz) vključenim uporabnikom za dneve, ko bodo le-ti prisotni v programu socialne vključenosti ter tako zagotavljalo načelo enake dostopnosti vsem uporabnikom in enak položaj vsem vlagateljem (izvajalcem) programov socialne vključenosti. Uporabniki se praviloma vključujejo v programe socialne vključenosti k izvajalcem, ki so najbližji njihovim bivališčem. Uporabnikom bodo povrnjeni stroški najcenejšega javnega prevoza. Če uporabnik ne bo imel možnosti prevoza do izvajalca z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu bo priznala kilometrina v višini 8 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov.
Višina sofinanciranja izvajanja programov socialne vključenosti se določi v letnih pogodbah o financiranju glede na število uporabnikov, ki bodo vključeni v programe socialne vključenosti in razpoložljiva proračunska sredstva.
Proračunska sredstva so strogo namenska in se porabljajo za:
– delo strokovnega kadra (bruto plače (II. bruto) zaposlenih strokovnih delavcev in sodelavcev, pri čemer znaša osnovna plača (I. bruto) za strokovnega delavca v višini od 30. do 36. plačnega razreda, ki velja za javne uslužbence in za strokovnega sodelavca v višini od 21. do 27. plačnega razreda), regres za prehrano med delom, regres za letni dopust, povrnitev potnih stroškov (prevoz na delo in z dela), obvezne stroške po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)),
– strokovno izobraževanje strokovnih delavcev in sodelavcev,
– najemnine ali amortizacijo in vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme,
– pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, računalniške storitve, računovodske storitve, strošek plačilnega prometa),
– drugi posebni material in storitve (energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (telefon, internet, poštnina in kurirske storitve)),
– material, delovna sredstva, opremo in storitve, potrebne za izvajanje vsebine programa socialne vključenosti in zavarovanja za primer poškodbe pri delu, invalidnosti ali smrti v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zakonodajo ter predpisi s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, malico in potne stroške za vključene uporabnike.
Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna za namen izvajanja programov socialne vključenosti, so stroški, ki:
– so s programi socialne vključenosti neposredno povezani in potrebni za njegovo izvajanje ter so v skladu s cilji programov socialne vključenosti,
– so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazila o plačilih (temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah),
– so ugotovljeni v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja in
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.
Prihodke iz naslova delovnih vsebin programov socialne vključenosti se porablja izključno za:
– nagrajevanje uporabnikov (finančne nagrade, druge oblike nagrajevanja uporabnikov),
– izboljšanje delovnih pogojev uporabnikov,
– material, delovna sredstva in opremo za izvajanje delovnih vsebin programov in
– izvedbo dodatnih socialnih vsebin programov socialne vključenosti.
11. Odpiranje vlog
Komisijsko odpiranje vlog bo v torek, 12. 11. 2019, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge ne bodo popolne, da vloge dopolnijo. Za popolno se šteje vloga, ki vsebuje vso predpisano razpisno dokumentacijo in je oddana v papirni obliki skupaj z vlogo na e-nosilcu podatkov. Rok za dopolnitev vlog bo naveden v pozivu za dopolnitev, vendar ne sme biti daljši od 15 dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev vlog bo vlagateljem posredovan s priporočeno pošto, na naslov vlagatelja, ki bo naveden na hrbtni strani ovitka, s katero je prispela vloga. Vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene.
12. Rok o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku največ 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Predstojnik ministrstva bo izdal sklep o izboru izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024.
Vlagateljem, katerih vloga bo zavrnjena ali zavržena, bo ministrstvo izdalo sklepe.
Zoper navedene sklepe je dovoljena pritožba, ki jo je potrebno vložiti na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep o izbranem vlagatelju bo odločilo ministrstvo.
Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila tega javnega razpisa. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo s sklepom v roku 15 dni. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb o izvajanju programa socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024 z izbranimi izvajalci.
13. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge na javni razpis
Vlagatelji morajo svojo vlogo na javni razpis predložiti osebno ali priporočeno po pošti. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če najkasneje na dan 11. 11. 2019 do 15. ure prispe po pošti ali je oddana v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
Vloge, ki bodo prispele ali bodo oddane po tem roku, bodo izločene iz nadaljnjega postopka ter vlagateljem vrnjene neodprte.
Vlagatelji predložijo svoje vloge v zapečatenem ovitku na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, označeno s pripisom v levem zgornjem kotu na sprednji strani ovitka:
»Vloga – Ne odpiraj!
Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja.
Vlagatelj lahko na javni razpis vloži le eno vlogo. V primeru dopolnitve vloge mora biti le-ta označena s pripisom v levem zgornjem kotu na sprednji strani zapečatenega ovitka:
»Dopolnitev vloge – Ne odpiraj!
Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja.
Vlogo lahko odda pravna ali fizična oseba le samostojno. Če eno vlogo pripravita skupaj dva vlagatelja, bo komisija takšno vlogo izločila iz nadaljnjega ocenjevanja.
Nepravočasne ali nepravilno označene vloge in dopolnitve vlog bodo vrnjene vlagateljem neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake ovojnice označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka bodo izločene vse vloge, ki ne bodo predložene v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Vlagatelji lahko dobijo razpisno dokumentacijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si in majda.erzar@gov.si s pripisom: Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Vprašanja je možno posredovati do 4. 11. 2019, zadnji odgovori bodo objavljeni do 8. 11. 2019.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti