Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2788. Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper, stran 7558.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper 
Št. 012-1/2008
Koper, dne 27. septembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 30/01) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 26. septembra 2019 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper 
1. 
S tem sklepom se kot manjša odstopanja od prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana, ki ne pogojujejo postopka sprememb plana, potrdijo spremembe in dopolnitve v kartografski dokumentaciji sprejetih odločitev o namenski rabi površin v skladu z merili iz točke 6.2.2. v 6. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 33/01).
2. 
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se območje za poselitev (območje izvenmestnih naselij) na parceli št. 3015/4 k.o. Semedela zariše v skladu s prostorskim planom Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 7/94, 25/94) pred digitalizacijo.
Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcele 3015/4, k.o. Semedela, v celoti ureditveno območje za poselitev (območje izvenmestnih naselij).
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/2008
Koper, dne 26. septembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L A   D E L I B E R A 
sull’individuazione della lieve difformità dell’illustrazione grafica riferita agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria 
N. 012-1/2008
Capodistria, 27 settembre 2019
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan
Visto l’articolo 6 del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 30/01), in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria ha approvato, nella seduta del 26 settembre 2019, la seguente
D E L I B E R A 
sull’individuazione della lieve difformità dell’illustrazione grafica riferita agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria 
1. 
Con la presente delibera si approvano le lievi difformità degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine, tale da non imporre la procedura di variazione del piano, e le conseguenti modifiche ed integrazioni alla documentazione cartografica relativa alla decisione in ordine alla destinazione d’uso delle aree, in armonia con i criteri di cui all’articolo 6, punto 6.2.2 del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 33/01).
2. 
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, viene tracciata l’area destinata ad uso insediativo (zona di insediamento extraurbano) sulla particella catastale n. 3015/4 c.c. Semedella in conformità con la pianificazione territoriale del Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. e 25/86, 14/95, 11/98) e del Piano sociale del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. e 36/86, 7/94, 25/94) prima della digitalizzazione.
In seguito alla lieve difformità dal piano la particella catastale n. 3015/4 c.c. Semedella diviene complessivamente zona destinata ad uso insediativo (zona di insediamento extraurbano).
3. 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 012-1/2008
Capodistria, 26 settembre 2019
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan