Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

Št. 54450-1/2019 Ob-3239/19, Stran 2153
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18 in 19/19), Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0, z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 4.1, z dne 11. 12. 2018, Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljnjem besedilu: ZJIMS) in odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski sklad, št. 3032-74/2019/5, z dne 16. 10. 2019, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« 
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
2.1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti mladih.
2.2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za večjo zaposljivost mladih, kot tudi aktivno državljanstvo. Z javnim razpisom se bodo spodbujale inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.
V skladu z ZJIMS in Resolucijo o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 je mladinsko delo organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere se mladi na podlagi lastnih prizadevanj vključujejo v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Mladi z aktivno participacijo tudi v odnosu do trga dela prevzemajo odgovornost, pridobivajo in razvijajo orodja beleženja neformalnih kompetenc ter vzporedno krepijo državljanske in socialne kompetence.
Predmetni javni razpis se prednostno nanaša na inovativne oblike mladinskega dela, in sicer za pridobivanje kompetenc za zagotavljanje večje zaposljivosti z usmerjenimi projektnimi aktivnostmi, kot so usposabljanja, znotraj organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju. S krepitvijo oblik tovrstnih inovativnosti in kakovosti mladinskega dela se izboljšujejo dobre prakse na presečišču mladinskega dela in sektorja zaposlovanja. S kakovostnim mladinskim delom, ki vključuje cilje politik na področju zaposlovanja, se dodatno odpirajo možnosti, da se v mladinsko delo vključuje čim več mladih tudi z zasledovanjem ciljev politik na področju socialnega vključevanja.
Z vključevanjem različnih skupin mladih v mladinsko delo se poleg krepitve organizacij, krepi celoten mladinski prostor, saj se preko predmetnega javnega razpisa ciljni skupini mladih omogoča, da družbeni prostor sooblikujejo. Posledično predmetni javni razpis odgovarja na potrebe mladih v procesu odraščanja kot na člane širše skupnosti. Predmetni javni razpis spodbuja oblikovanje partnerstev in povezovanje z drugimi organizacijami v javnem interesu v mladinskem sektorju z učinkom medsebojnega prenosa znanj in dobrih praks za krepitev organizacij v mladinskem sektorju, možnosti skupnega razvoja in medsebojnega sodelovanja.
Za doseganje cilja javnega razpisa bodo financirana usposabljanja (ter spremljevalne aktivnosti, nujne za uspešno izvedbo projektov) za mlade iz ciljne skupine, ki jih bodo izvajale organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju v okviru mladinskega dela, povezane v konzorcij partnerjev, z namenom vključevanja mladih v procese neformalnega izobraževanja in aktivnega državljanstva, s poudarkom na izboljšanju njihove zaposljivosti.
Podprti bodo projekti, ki bodo izvajali projektne aktivnosti na enem od naslednjih vsebinskih področij javnega razpisa, in sicer:
1. Delo z mladimi znotraj organizacij v mladinskem sektorju: vključevanje mladih (npr. mladih prostovoljcev, članov mladinskih organizacij in drugih mladih) v mladinsko delo in pridobivanje kompetenc za naslavljanje izzivov, s katerimi se mladi soočajo ob vstopu na trg dela, pri iskanju zaposlitve in vključevanju v družbo skozi neformalna izobraževanja in usposabljanja;
2. Spodbujanje participacije mladih: pridobivanje novih znanj in kompetenc mladih za aktivno državljanstvo ter njihovo vključevanje v družbo, s poudarkom na aktivnem sodelovanju na trgu dela (sooblikovanje ukrepov) skozi neformalna izobraževanja in usposabljanja;
3. Uveljavljanje beleženja in večje prepoznavnosti neformalno pridobljenega znanja in izkušenj: krepitev večje prepoznavnosti in priznavanja kompetenc, ki jih mladi, vključno z mladinskimi delavci in mladinskimi voditelji, pridobijo v praksi ter skozi različne oblike neformalnega izobraževanja in usposabljanja.
Projekt mora imeti opredeljena vsaj dva sklopa usposabljanj z jasno vsebino, ki se navezuje na izbrano vsebinsko področje javnega razpisa in mladinsko delo, v skupnem obsegu posameznega sklopa vsaj 90 ur1, s čimer se prispeva k večji kompetentnosti vsakega vključenega udeleženca in k njegovi boljši zaposljivosti. Sklope usposabljanj izvajajo poslovodeči konzorcijski partner oziroma konzorcijski partnerji.
1 Posamezen sklop usposabljanja mora trajati vsaj 90 ur, pri čemer se vnaprej opredeli najmanj 60 ur (30 ur pa se lahko oblikuje v fazi izvajanja projekta).
2.3. Ciljna skupina javnega razpisa
Ciljna skupina so mladi, ki so na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni.
2.4. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je s pomočjo usposabljanj krepiti kompetence mladih, kar prispeva k povečevanju deleža zaposlenih mladih po izhodu iz operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.
Cilj javnega razpisa se meri z doseganjem kazalnika učinka Število mladih, starih 15–29 let (usposabljanja ali izobraževanja), ciljna vrednost za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (KRVS) je 217 in za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (KRZS) 329, skupaj 546 vključitev mladih. Upravičenec posameznega regionalnega projekta bo moral doseči kazalnik učinka najmanj 39 vključitev mladih, upravičenec posameznega nacionalnega projekta pa bo moral doseči kazalnik učinka najmanj 78 vključitev mladih.
Kazalnik učinka spremlja vključitev mlade nezaposlene osebe, stare od 15 do 29 let, v projektnih aktivnostih operacije, kot so usposabljanja, v katera se mladi vključi s sklenitvijo Dogovora o vključitvi udeleženca v operacijo v skupnem obsegu vsaj 90 ur, z namenom, da se njegova vključitev šteje v doseganje kazalnika učinka Število mladih, starih 15–29 let (usposabljanja ali izobraževanja). Usposabljanja bodo usmerjena v razvijanje ustreznih kompetenc nezaposlenih mladih, za njihovo večjo zaposljivost ter razvijanje pristopov pri iskanju zaposlitev, tudi preko mladinskega dela, kar je posebnost teh projektov. Pri štetju udeležencev se upošteva, da se oseba šteje enkrat na operacijo.
Kazalnik rezultata Delež mladih starih 15–29 let, zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) se meri z doseganjem deleža mladih, starih od 15 do 29 let, vključenih v programe izobraževanja ali usposabljanja, ki so se udeležili projektnih aktivnosti operacije, kot so usposabljanja v skupnem obsegu vsaj 90 ur in so na 30. dan po izhodu zaposleni, ciljna vrednost na ravni specifičnega cilja 8.2.1. OP za KRVS in KRZS je 65 %.
Načini merjenja in dokazovanja doseganja posameznih kazalnikov učinka in rezultata ter ciljne vrednosti po posameznih kohezijskih regijah in sklopih vloge so razvidni iz priloge 7 razpisne dokumentacije Seznam kazalnikov in dokazil za njihovo spremljanje.
Kazalniki morajo biti ob zaključku izvajanja operacije v celoti doseženi. V primeru nedoseganja v vlogi določenih kazalnikov učinka in rezultata, se od upravičenca lahko zahteva vračilo sredstev v primerljivem deležu.
Upravičenec bo za potrebe spremljanja kazalnikov javnega razpisa vseh udeležencev, vključenih v projektne aktivnosti, zbiral podatke v skladu z Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in hranil dokumentacijo v skladu s 16. točko tega javnega razpisa. Upravičenec bo ministrstvu o doseženih kazalnikih poročal sproti ob zahtevkih za izplačilo ter ob letnih in končnem poročilu.
3. Sklopi javnega razpisa
Sklop A – Regionalni projekti
Namen sklopa A je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v vsaj dveh statističnih regijah znotraj ene kohezijske regije.
Sklop B – Nacionalni projekti
Namen sklopa B je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah, kot je določeno v nadaljevanju te točke.
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 2.013.800,00 EUR, od tega je predvidena okvirna vrednost sofinanciranja po sklopih:
Sklop A – Regionalni projekti
Za sklop A je skupno razpisanih 1.068.000,00 EUR, od tega je 534.000,00 EUR namenjenih sofinanciranju projektov iz KRVS in 534.000,00 EUR sofinanciranju projektov iz KRZS.
Aktivnosti projektov se bodo izvajale v tisti kohezijski regiji, kjer ima poslovodeči konzorcijski partner sedež. Izvajanje projekta mora biti celovito, neposredno mora izkazovati možnost vključitve mladih v vsaj dveh statističnih regijah znotraj izbrane kohezijske regije in ne zajemati zgolj promocijskih in spletnih aktivnostih za ciljno skupino.
Najvišja sofinancirana vrednost posameznega izbranega projekta bo v višini do 178.000,00 EUR.
Predvidoma bodo s tega sklopa iz vsake posamezne kohezijske regije izbrani 3 projekti. Za delovanje na regionalni ravni mora upravičenec projekt izvajati v vsaj dveh statističnih regijah po klasifikaciji NUTS 3 (Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorsko-notranjska, Goriška, Obalno-kraška) znotraj kohezijske regije, kjer ima poslovodeči konzorcijski partner sedež. S tega sklopa bo predvidoma skupaj izbranih 6 projektov.
Sklop B – Nacionalni projekti
Za sklop B je skupno razpisanih 945.800,00 EUR, in sicer do razpoložljivosti sredstev posamezne kohezijske regije zaokroženo v razmerju 32 % vrednosti iz vzhodne kohezijske regije (302.609,02 EUR) in 68 % (643.190,98 EUR) iz zahodne kohezijske regije.
Najvišja sofinancirana vrednost posameznega izbranega projekta bo v višini do 236.450,00 EUR, ki se bo delil po ključu delitve (pro-rata). Pri delitvi sredstev za sklop B tega javnega razpisa, se bo v skladu s 70. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in 13. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013 uporabilo načelo derogacije, pri čemer se ključ delitve (pro-rata) definira na podlagi podatkov glede števila organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju po posameznih regijah (to so nacionalne mladinske organizacije, javni zavodi, večji mladinski centri (organizacije, ki delujejo na lokalni ali regionalni ravni in katerih programi so kakovostno razviti in prenosljivi tudi v ostala lokalna okolja) in druge nevladne organizacije). Mednje spadajo tudi večji mladinski centri, ki izvajajo programe, ki so prenosljivi tudi v druge občine in regije ter so velikokrat tudi kadrovsko in organizacijsko močni za izvajanje programov na nacionalni ravni. Ključ delitve zaokroženo znaša 32 % za vzhodno kohezijsko regijo in 68 % za zahodno kohezijsko regijo. Predvidoma bodo s tega sklopa izbrani 4 projekti iz celotne Slovenije.
Za delovanje na nacionalni ravni mora upravičenec aktivnosti projekta izvajati v vsaj šestih statističnih regijah in obeh kohezijskih regijah v Sloveniji, pri čemer se mora projekt v posamezni kohezijski regiji izvajati v vsaj dveh statističnih regijah. Izvajanje projekta v posamezni kohezijski regiji mora biti celovito, neposredno mora izkazovati možnost vključitve mladih iz cele Slovenije in ne zajemati zgolj promocijskih in spletnih aktivnostih za ciljno skupino.
Na javnem razpisu bo za oba sklopa skupaj predvidoma izbranih 10 projektov, ki bodo sofinancirani po letih, in sicer predvidoma po načelu 56 % v 2020 in 44 % v 2021 od skupne okvirne vrednosti razpoložljivih sredstev za javni razpis.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
V nadaljevanju so navedeni vsi pogoji javnega razpisa.
4.1. Prijavitelj
Prijavitelj se na javni razpis za izvedbo operacije prijavi v obliki konzorcija kot poslovodeči konzorcijski partner in odda skupno vlogo na javni razpis v imenu vseh članov konzorcija.
4.2. Sestava konzorcija
V konzorciju so poslovodeči konzorcijski partner in konzorcijski partnerji, ki so organizacije v mladinskem sektorju. Konzorcijski partnerji izvajajo usposabljanja za krepitev kompetenc mladih, medtem ko poslovodeči konzorcijski partner izvaja tudi druge projektne aktivnosti, ključne za uspešno izvedbo projekta.
Na regionalnem projektu poleg poslovodečega konzorcijskega partnerja lahko sodelujeta največ 2 konzorcijska partnerja, ki sta organizaciji v mladinskem sektorju.
Na nacionalnem projektu poleg poslovodečega konzorcijskega partnerja lahko sodelujejo največ 4 konzorcijski partnerji, ki so organizacije v mladinskem sektorju. Vsaj en partner konzorcija prihaja iz vzhodne kohezijske regije in vsaj en iz zahodne kohezijske regije.
4.3. Pogoji za prijavitelje in konzorcijske partnerje
Prijavitelji kot poslovodeči konzorcijski partnerji in konzorcijski partnerji morajo za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:
Št. 
Pogoji
Dokazila
1
Prijavitelj in posamezni konzorcijski partner je: 
– organizacija, ki ima na dan objave javnega 
razpisa status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju v skladu z ZJIMS ali
– javni zavod, ki na podlagi ustanovitvenega akta vsaj zadnji dve leti pred objavo javnega
razpisa deluje na področju mladinskega sektorja v skladu z ZJIMS in pri svojem delovanju izkazuje avtonomijo mladih v zavodu, ki je
razvidna v statutu javnega zavoda ali
– mladinski svet, ki je vsaj zadnji dve leti pred objavo javnega razpisa vpisan v uradni evidenci
registra mladinskih svetov pri Uradu RS za 
mladino ter je v obdobju vsaj zadnjih dveh let pred objavo javnega razpisa redno deloval na področju mladinskega sektorja v skladu z
ZJIMS,
– Pogoj statusno pravne oblike organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju v skladu z ZJIMS se preveri za:
– prijavitelja in posameznega konzorcijskega partnerja iz prve alineje v uradni evidenci organizacij s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju na Uradu RS za mladino pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
– prijavitelja in posameznega konzorcijskega partnerja iz druge alineje z ustanovitvenim aktom prijavitelja in posameznega konzorcijskega partnerja
– prijavitelja in posameznega konzorcijskega partnerja iz tretje alineje v registru mladinskih svetov na Uradu RS za mladino pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
– Pogoj rednega delovanja se preveri za:
– prijavitelja in posameznega konzorcijskega partnerja iz prve alineje se preveri v okviru pogoja statusno pravne oblike organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju2
 – prijavitelja in posameznega konzorcijskega partnerja iz druge alineje:
– z avtonomijo mladih v javnem zavodu (ustanovitveni akt javnega zavoda in točka 2.3. prijavnice) ter
– v arhivu Urada RS za mladino o sofinanciranih programih mladinskega dela prijavitelja in posameznega konzorcijskega partnerja po javnih pozivih Urada RS za mladino pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za vsaj zadnji dve leti delovanja pred objavo tega javnega razpisa oziroma z obveznimi prilogami:
– letna (vsebinska in finančna) poročila o delu, iz katerih je razvidno vsaj dvoletno delovanje zadnjih dveh let na področju mladinskega sektorja v skladu z ZJIMS pred objavo tega javnega razpisa in
– sprejeti sklepi pristojnega organa o potrditvi priloženih letnih poročil o delu
– prijavitelja in posameznega konzorcijskega partnerja iz tretje alineje z obveznimi prilogami:
– letna (vsebinska in finančna) poročila o delu, iz katerih je razvidno vsaj dvoletno delovanje zadnjih dveh let na področju mladinskega sektorja v skladu z ZJIMS pred objavo tega javnega razpisa in
– sprejeti sklepi pristojnega organa o potrditvi priloženih letnih poročil o delu
2
prijavitelj in posamezni konzorcijski partner na dan oddaje vloge nima neizpolnjenih pogodbenih obveznosti oziroma odprtih zapadlih terjatev do ministrstva,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– pogoj se preveri v evidenci odprtih terjatev ministrstva
3
prijavitelj in posamezni konzorcijski partner na dan oddaje vloge izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z Zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H in 36/19), ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več (šteje se, da prijavitelj in posamezni konzorcijski partner ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave) – drugi odstavek 75. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3),
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– pogoj se preveri v uradnih evidencah*
4
prijavitelj in posamezni konzorcijski partner na dan oddaje vloge nima izrečene pravnomočne sodbe, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– pogoj se preveri v uradnih evidencah**
5
projekt ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna, 
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
6
prijavitelj in posamezni konzorcijski partner ni prejel niti ni v postopku za pridobitev drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa.
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
2 Organizacije, ki so navedene v uradni evidenci organizacij s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju na Uradu RS za mladino pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (prijavitelji iz prve alineje tega pogoja), morajo za pridobitev in ohranitev statusa po ZJIMS delovati vsaj dve leti.
* Prijavitelj in posamezni konzorcijski partner s podpisom vloge oziroma izjave soglaša, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za potrebe javnega razpisa »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« v skladu z 18. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H in 36/19) preveri podatke, ki so davčna tajnost in se vodijo v uradnih evidencah.
** Prijavitelj in posamezni konzorcijski partner s podpisom vloge oziroma izjave soglaša, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za potrebe javnega razpisa »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« samo pridobi potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence za: podatke o pravni osebi oziroma polno ime prijavitelja oziroma konzorcijskega partnerja, sedež prijavitelja oziroma konzorcijskega partnerja, občina sedeža prijavitelja oziroma konzorcijskega partnerja in matična številka prijavitelja oziroma konzorcijskega partnerja.
V skladu z Merili za izbor operacij v okviru OP za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 se ob upoštevanju predmeta javnega razpisa preveri tudi naslednje pogoje za ugotavljanje upravičenosti, ki so vezane na vsebino vloge na javni razpis, na način, da je izkazana:
7
ustreznost in sposobnost prijavitelja in konzorcijskih partnerjev (konzorcija) za izvedbo projekta, 
– pogoj se preveri v točki 2.1. prijavnice
8
ustreznost ciljnih skupin,
– pogoj se preveri v točki 2.2. prijavnice
9
skladnost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi oziroma naložb,
– pogoj komisija preveri glede na celotno vlogo
10
realna izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora.
– pogoj komisija preveri glede na celotno vlogo 
Prijavitelj k vlogi priloži fotokopijo s strani vseh partnerjev konzorcija podpisano konzorcijsko pogodbo, s katero se partnerji konzorcija dogovorijo o načinu delitve sredstev ustanovljenega konzorcija, ki jih v primeru uspešne izbire na javnem razpisu dodeli ministrstvo za sofinanciranje projekta, uredijo medsebojne pravice in obveznosti, vključno s solidarno odgovornostjo, in določijo pogoji, pravice in obveznosti tudi v zvezi z morebitnim odstopom posameznega partnerja konzorcija in vstopom novega partnerja konzorcija, z namenom, da upravičenec zagotovi izpolnjevanje vseh pogojev in meril javnega razpisa ves čas izvajanja operacije, torej tudi, da upravičenec deluje v obliki konzorcija. Vzorec konzorcijske pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila za pripravo konzorcijske pogodbe so podana v točki 8 Navodil za prijavo na javni razpis.
Vloga na javni razpis mora biti skladna z namenom, predmetom in ciljem javnega razpisa, pri čemer mora projekt upoštevati časovni in finančni okvir tega javnega razpisa.
5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)
Formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje, bo komisija za izvedbo javnega razpisa ocenila po merilih za izbor operacij.
Merila so enaka za ocenjevanje vlog prijaviteljev sklopa A in sklopa B.
Podrobnejša pojasnila po posameznih merilih so podana v prilogi 6 razpisne dokumentacije Ocenjevalni list.
Postopek ocenjevanja posameznih vlog bo izveden po naslednjih merilih:
1. Usposobljenost prijavitelja za izvedbo projekta
Zap. št.
MERILO
Možno št. točk
1.
USPOSOBLJENOST PRIJAVITELJA ZA IZVEDBO PROJEKTA
4
Izkušnje prijavitelja z izvajanjem projektov evropske kohezijske politike in projektov s področja zaposlovanja mladih
Prijavitelj ima izkušnje:
– z izvajanjem projektov, ki so bili sofinancirani s strani evropske kohezijske politike (3 projekti – 2 točki; 1 ali 2 projekta – 1 točka; 0 projektov – 0 točk) (točka 3.5.1. prijavnice);
– z izvajanjem projektov s področja zaposlovanja mladih, s posebnim poudarkom na izboljšanju zaposljivosti mladih, ki niso navedeni v točki 3.5.1. prijavnice (2 ali več projektov – 2 točki; 1 projekt – 1 točka; 0 projektov – 0 točk) (točka 3.5.2. prijavnice)
Najvišje možno število točk pri merilu 1 je 4.
Ocene so podane na podlagi navedb v vlogi prijavitelja.
2. Izvedljivost projekta
Zap. št.
MERILO
Možno št. točk
2.
IZVEDLJIVOST PROJEKTA
29
2.1.
Vsebinska celovitost projekta
5
Vse načrtovane projektne aktivnosti so jasno opredeljene, se vsebinsko v celoti dopolnjujejo in ustrezajo načrtu izvedbe projekta (projekt je vsebinsko celovit). (5 točk)
Načrtovane projektne aktivnosti so zadovoljivo opredeljene, aktivnosti se vsebinsko dopolnjujejo, vendar ne v celoti, načrtovane projektne aktivnosti ustrezajo načrtu izvedbe projekta, vendar s pomanjkljivostmi. (3 točke)
Načrtovane projektne aktivnosti so pomanjkljivo opredeljene, vsebinsko dopolnjevanje aktivnosti ni jasno definirano, načrtovane projektne aktivnosti ustrezajo načrtu izvedbe projekta, vendar z večjimi pomanjkljivostmi. (1 točka)
Načrtovane projektne aktivnosti niso ustrezno opredeljene, vsebinsko dopolnjevanje aktivnosti ni jasno definirano in načrtovane projektne aktivnosti ne ustrezajo načrtu izvedbe projekta. (0 točk)
(točke 3.2., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.12., 3.4. prijavnice)
2.2.
Metode dela za krepitev kompetenc udeležencev
5
Metode dela so jasno navedene, vsebujejo načine za privabitev in vključitev mladih iz ciljne skupine v projekt in za izvedbo usposabljanj, zastavljene so na način, da se realno pričakuje kontinuirana udeležba posameznega udeleženca v projektne aktivnosti kot so usposabljanja v skupnem obsegu vsaj 90 ur s ciljem pridobitve in krepitve njegovih kompetenc za njegovo večjo zaposljivost ter pri tem vsebujejo tudi morebitna kritična tveganja z jasnim in realnim načrtom obvladovanja tveganj. (5 točk)
Metode dela so navedene, vsebujejo načine za privabitev in vključitev mladih iz ciljne skupine v projekt in za izvedbo usposabljanj, zastavljene so na način, da se realno pričakuje kontinuirana udeležba posameznega udeleženca v projektne aktivnosti kot so usposabljanja v skupnem obsegu vsaj 90 ur s ciljem pridobitve in krepitve njegovih kompetenc za njegovo večjo zaposljivost ter pri tem vsebujejo tudi morebitna kritična tveganja z načrtom obvladovanja tveganj, vendar s pomanjkljivostmi. (3 točke)
Metode dela vsebujejo načine za privabitev in vključitev mladih iz ciljne skupine v projekt in za izvedbo usposabljanj, vendar so v večini pomanjkljivo navedene, prav tako so v večini pomanjkljivo oziroma nejasno zastavljene, da se realno pričakuje kontinuirana udeležba posameznega udeleženca v projektne aktivnosti kot so usposabljanja v skupnem obsegu vsaj 90 ur s ciljem pridobitve in krepitve njegovih kompetenc za njegovo večjo zaposljivost ter pri tem vsebujejo morebitna kritična tveganja z načrtom obvladovanja tveganj, ki pa ni dovolj jasen in realen. (1 točka)
Načrt in metode dela ne vsebujejo jasno opredeljenih načinov za privabitev in vključitev mladih iz ciljne skupine v projekt in za izvedbo usposabljanj, ni mogoče realno pričakovati kontinuirane udeležbe posameznega udeleženca v projektne aktivnosti kot so usposabljanja v skupnem obsegu vsaj 90 ur s ciljem pridobitve in krepitve njegovih kompetenc za njegovo večjo zaposljivost, ter pri tem ne vsebujejo morebitnih kritičnih tveganj z načrtom obvladovanja tveganj oziroma je ta nejasen in nerealen. (0 točk)
(točka 3.3.8. prijavnice)
2.3.
Načrt izvedbe projekta
10
2.3.1.
Sklopi usposabljanj
5
Sklopi usposabljanj vsebujejo vse 4 natančno opredeljene elemente, ki jih predvideva prijavnica. Posamezen sklop usposabljanj je vsebinsko v celoti povezan in skladen s projektom in vezan na mladinsko delo ter realno izvedljiv, saj mlademu udeležencu omogoča, da izboljša svojo kompetentnost in zaposljivost. (5 točk)
Sklopi usposabljanj vsebujejo vse 4 natančno opredeljene elemente, ki jih predvideva prijavnica, vendar z manjšimi pomanjkljivostmi in/ali vsebujejo od 2 do 3 natančno opredeljene elemente, ki jih predvideva prijavnica. Posamezen sklop usposabljanj je v večini vsebinsko povezan in skladen s projektom in vezan na mladinsko delo ter izvedljiv, saj mlademu udeležencu omogoča, da izboljša svojo kompetentnost in zaposljivost, vendar z manjšimi pomanjkljivostmi. (3 točke)
Sklopi usposabljanj vsebujejo vse 4 natančno opredeljene elemente, ki jih predvideva prijavnica, vendar z večjimi pomanjkljivostmi in/ali vsebujejo od 2 do 3 natančno opredeljene elemente, ki jih predvideva prijavnica, vendar s pomanjkljivostmi. Posamezen sklop usposabljanj je vsebinsko delno povezan in skladen s projektom in vezan na mladinsko delo ter delno izvedljiv, saj mlademu udeležencu le delno omogoča, da izboljša svojo kompetentnost in zaposljivost. (1 točka)
Sklopi usposabljanj vsebujejo le 1 ali noben natančno opredeljen element, ki ga predvideva prijavnica in/ali vsebinsko niso skladni s projektom in/ali niso vezani na mladinsko delo in/ali niso izvedljivi, saj mlademu udeležencu ne omogočajo, da izboljša svojo kompetentnost in zaposljivost. (0 točk)
(točka 3.3.3.1. prijavnice in Priloga 3b razpisne dokumentacije)
2.3.2.
Projektne aktivnosti, ki niso usposabljanja
5
Načrt izvedbe projekta pri vseh projektnih aktivnostih, ki niso usposabljanja vsebuje vseh 6 natančno opredeljenih elementov, ki jih predvideva prijavnica in so vsebinsko skladni s projektom. (5 točk)
Načrt izvedbe projekta pri projektnih aktivnostih, ki niso usposabljanja vsebuje 3 do 5 natančno opredeljenih elementov, ki jih predvideva prijavnica in so vsebinsko skladni s projektom. (3 točke)
Načrt izvedbe projekta pri projektnih aktivnostih, ki niso usposabljanja vsebuje 2 natančno opredeljena elementa, ki ju predvideva prijavnica in sta vsebinsko skladna s projektom. (1 točka)
Načrt izvedbe projekta pri projektnih aktivnostih, ki niso usposabljanja vsebuje le en ali noben natančno opredeljen element, ki ga predvideva prijavnica in je oziroma ni vsebinsko skladen s projektom. (0 točk)
(točka 3.3.3.2. prijavnice)
2.4.
Dosegljivost ciljev in rezultatov projekta
5
Cilji in rezultati predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi. (5 točk)
Cilji in rezultati predloga projekta so pomanjkljivo opredeljeni in dosegljivi. (3 točke)
Cilji in rezultati predloga projekta so pomanjkljivo opredeljeni in niso dosegljivi. (1 točka)
Cilji in rezultati predloga projekta so popolnoma neustrezno opredeljeni in nedosegljivi. (0 točk)
(točke 3.3.2., 3.3.3., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.10., 3.3.12. in 3.4. prijavnice)
2.5.
Načrt informiranja in komuniciranja 
4
V idejni zasnovi informiranja in komuniciranja z javnostmi so ustrezno identificirane in opredeljene vsebine, deležniki, cilji, orodja ter pristop komuniciranja za doseganje ciljev in namenov projekta. (1 točka)
4 – za 4 podmerila
3 – za 3 podmerila
Idejna zasnova informiranja in komuniciranja je vsebinsko usklajena z načrtovanimi aktivnostmi projekta. (1 točka)
 
2 – za 2 podmerili
Idejna zasnova informiranja in komuniciranja predvideva orodja, ki omogočajo prepoznavnost in odmevnost projekta. (1 točka)
 
1 – za 1 podmerilo
Idejna zasnova informiranja in komuniciranja posebej naslavlja organizacije v mladinskem sektorju z namenom prenosa dobrih praks, znanj, izkušenj in rezultatov. (1 točka)
(točka 3.3.9. prijavnice)
 
0 – za 0 podmeril
Najvišje možno število točk pri merilu 2 je 29.
Ocene so podane na podlagi navedb v vlogi prijavitelja.
3. Inovativnost projekta
Zap. št.
MERILO
Možno št. točk 
3.
INOVATIVNOST PROJEKTA
5
Projekt uvaja inovativne pristope ali prakse v mladinskem sektorju v primerjavi z dosedanjimi rezultati in praksami preteklih projektov prijavitelja, način uvedbe je v celoti opredeljen (dodana vrednost projekta za mladinski sektor s področja aktivnega državljanstva in večje zaposljivosti mladih). (5 točk)
Projekt uvaja inovativne pristope ali prakse v mladinskem sektorju, vendar je način uvedbe pomanjkljivo opredeljen. (3 točke)
Projekt ne uvaja inovativnih pristopov ali praks v mladinskem sektorju oziroma je način uvedbe opredeljen z večjimi pomanjkljivostmi. (1 točka)
Projekt ne uvaja inovativnih pristopov ali praks v mladinskem sektorju oziroma ni opredeljenega načina uvedbe. (0 točk)
(točka 3.3.7. prijavnice)
Najvišje možno število točk pri merilu 3 je 5.
Ocene so podane na podlagi navedb v vlogi prijavitelja.
4. Trajnost projekta
Zap. št.
MERILO
Možno št. točk
4.
TRAJNOST PROJEKTA
5
Iz projekta je razvidno, da se načrtuje v perspektivi, ki je daljša kot je financiranje projekta ter da so opredeljeni učinki in trajnost tudi izven okvira sodelujočih partnerjev in udeležencev projekta.
Predlog ponudi prepričljivo strategijo za trajnost in vsebuje realistične napovedi za prihodnost po izteku obdobja financiranja po tem javnem razpisu in načine za mobilizacijo drugih virov financiranja. (5 točk)
Projektni predlog izpolnjuje izhodišča, ki so ustrezno opredeljena za trajnost projekta, vendar jih ne predstavi celovito in ustrezno. Manjkajo posamezni elementi, ki so zahtevani za oceno ustrezno (npr. izkazan učinek izven udeležencev projekta, opredeljeni viri, odgovornosti in načini za razširjanje po izteku projekta, prispevek projekta h kakovostnejšemu mladinskemu delu, predstavljena strategija za trajnost itd.). (3 točke)
Projektni predlog z večjimi pomanjkljivostmi predstavi izhodišča, ki so opredeljena za trajnost projekta, izhodišča niso ustrezno predstavljena in obravnavana ali/in niso jasno in celovito obravnavani elementi, ki so navedeni pod oceno ustrezno. (1 točka)
Prijavitelj nima izdelanega načrta za zagotavljanje kadrovskih, finančnih in tehničnih pogojev za nadaljevanje izvajanja dejavnosti iz projekta tudi po zaključku projekta oziroma je načrt zelo pomanjkljiv. (0 točk)
(točka 3.3.11. prijavnice)
Najvišje možno število točk pri merilu 4 je 5.
Ocene so podane na podlagi navedb v vlogi prijavitelja.
5. Konzorcijsko partnerstvo za namen izvedbe usposabljanj za krepitev kompetenc mladih
Zap. št.
MERILO
Možno št. točk:
5.
KONZORCIJSKO PARTNERSTVO ZA NAMEN IZVEDBE USPOSABLJANJ ZA KREPITEV KOMPETENC MLADIH
REGIONALNI PROJEKT
9
NACIONALNI PROJEKT
13
5.1.
Število konzorcijskih partnerjev
Regionalni projekt
4
Nacionalni projekt
8
Število konzorcijskih partnerjev v regionalnem projektu
Število konzorcijskih partnerjev, ki so organizacije v mladinskem sektorju, v regionalnem projektu (brez poslovodečega konzorcijskega partnerja):
– 2 partnerja – 4 točke
– 1 partner – 2 točki
(Priloga 3a razpisne dokumentacije)
Število konzorcijskih partnerjev v nacionalnem projektu
Število konzorcijskih partnerjev, ki so organizacije v mladinskem sektorju, v nacionalnem projektu (brez poslovodečega konzorcijskega partnerja):
– 4 partnerji – 8 točk
– 3 partnerji – 6 točk
– 2 partnerja – 4 točke
– 1 partner – 2 točki
(Priloga 3a razpisne dokumentacije)
5.2.
Zagotavljanje komplementarnosti, utemeljenosti in nujnosti konzorcijskega partnerstva
5
Vsebine usposabljanj, ki jih izvajajo konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim konzorcijskim partnerjem) se medsebojno v celoti dopolnjujejo in projekta ni možno v celoti izvesti v zastavljenem obsegu brez predvidenih partnerjev. (5 točk)
Vsebine usposabljanj, ki jih izvajajo konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim konzorcijskim partnerjem) se medsebojno delno dopolnjujejo, kljub temu projekta ni možno izvesti v zastavljenem obsegu brez predvidenih partnerjev. (3 točke)
Vsebine usposabljanj, ki jih izvajajo konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim konzorcijskim partnerjem) se medsebojno dopolnjujejo, vendar v manjšem obsegu in ni večje dodane vrednosti sodelovanja s predvidenimi partnerji. (1 točka)
Vsebine usposabljanj, ki jih izvajajo konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim konzorcijskim partnerjem) se medsebojno ne dopolnjujejo in ni dodane vrednosti sodelovanja s predvidenimi partnerji. (0 točk)
(točka 3.3.12. prijavnice in Priloga 3b razpisne dokumentacije)
Najvišje možno število točk pri merilu 5 za regionalni projekt je 9 točk.
Najvišje možno število točk pri merilu 5 za nacionalni projekt je 13 točk.
Ocene so podane na podlagi navedb v vlogi prijavitelja.
6. Stroškovna učinkovitost projekta
Zap. št.
MERILO
Možno št. točk:
6.
STROŠKOVNA UČINKOVITOST PROJEKTA 
10
6.1.
Stroškovna usklajenost projekta
5
Vsi predvideni stroški so v celoti skladni z načrtovanimi aktivnostmi in upravičenimi stroški. (5 točk)
Vsaj polovica predvidenih stroškov je skladna z načrtovanimi aktivnostmi in upravičenimi stroški. (3 točke)
Predvideni stroški so delno skladni z načrtovanimi aktivnostmi in upravičenimi stroški. (1 točka)
Predvideni stroški niso skladni z načrtovanimi aktivnostmi in upravičenimi stroški. (0 točk).
(Finančni načrt in točki 3.3.3. ter 3.3.10. prijavnice)
6.2.
Stroškovna utemeljenost projekta
5
Finančna konstrukcija projekta je podrobno razdelana in v celoti utemeljena. (5 točk)
Finančna konstrukcija projekta je pomanjkljivo razdelana in pomanjkljivo utemeljena. (3 točke)
Finančna konstrukcija projekta je slabo razdelana in ni utemeljena. (1 točka)
Finančna konstrukcija projekta ni razdelana in ni utemeljena. (0 točk)
(Finančni načrt in točki 3.3.3. ter 3.3.10. prijavnice)
Najvišje možno število točk pri merilu 6 je 10.
Ocene so podane na podlagi navedb v vlogi prijavitelja.
Najvišje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezni regionalni projekt, je 62 točk.
Najvišje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezni nacionalni projekt, je 66 točk.
Komisija razdeli sredstva med vloge, glede na število doseženih točk, po padajočem vrstnem redu, do razdelitve celotnih razpoložljivih sredstev za javni razpis (z upoštevanjem omejitev po kohezijskih regijah).
V kolikor dva ali več prijaviteljev regionalnih projektov na javnem razpisu doseže enako število točk, bo izbran tisti prijavitelj regionalnega projekta, ki je dosegel višje število točk pod sklopom meril »Izvedljivost projekta«. V kolikor dosegajo prijavitelji tudi pod sklopom meril »Izvedljivost projekta« enako število točk, se izbere tisti, ki ima višje število točk pod sklopom meril »Stroškovna učinkovitost projekta«. V kolikor je število še vedno enako, se izbere prijavitelj, ki ima višje število točk pod sklopom meril »Konzorcijsko partnerstvo za namen izvedbe usposabljanj za krepitev kompetenc mladih«. V kolikor dosegajo prijavitelji tudi pod sklopom meril »Konzorcijsko partnerstvo za namen izvedbe usposabljanj za krepitev kompetenc mladih« enako število točk, se izbere tisti, ki ima višje število točk pod sklopom meril »Inovativnost projekta«. V kolikor je število še vedno enako, se izbere prijavitelj, ki ima višje število točk pod sklopom meril »Trajnost projekta«. V kolikor dosegajo prijavitelji tudi pod sklopom meril »Trajnost projekta« enako število točk, se izbere tisti, ki ima višje število točk pod sklopom meril »Usposobljenost prijavitelja za izvedbo projekta«. V skrajnem primeru, če bo še vedno več prijaviteljev z enakim številom točk, bo o izboru odločil žreb, ki bo javen.
V kolikor dva ali več prijaviteljev nacionalnih projektov na javnem razpisu doseže enako število točk, bo izbran tisti prijavitelj nacionalnega projekta, ki je dosegel višje število točk pod sklopom meril »Izvedljivost projekta«. V kolikor dosegajo prijavitelji tudi pod sklopom meril »Izvedljivost projekta« enako število točk, se izbere tisti, ki ima višje število točk pod sklopom meril »Konzorcijsko partnerstvo za namen izvedbe usposabljanj za krepitev kompetenc mladih«. V kolikor je število še vedno enako, se izbere prijavitelj, ki ima višje število točk pod sklopom meril »Stroškovna učinkovitost projekta«. V kolikor dosegajo prijavitelji tudi pod sklopom meril »Stroškovna učinkovitost projekta« enako število točk, se izbere tisti, ki ima višje število točk pod sklopom meril »Inovativnost projekta«. V kolikor je število še vedno enako, se izbere prijavitelj, ki ima višje število točk pod sklopom meril »Trajnost projekta«. V kolikor dosegajo prijavitelji tudi pod sklopom meril »Trajnost projekta« enako število točk, se izbere tisti, ki ima višje število točk pod sklopom meril »Usposobljenost prijavitelja za izvedbo projekta«. V skrajnem primeru, če bo še vedno več prijaviteljev z enakim številom točk, bo o izboru odločil žreb, ki bo javen.
V kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno ocenjenih vlog višja, kot je razpoložljivih sredstev po tem javnem razpisu, bodo vloge izbrane glede na vrstni red doseženih točk do porabe sredstev, upoštevaje zahtevano zaprto finančno konstrukcijo.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis in način delitve sredstev po kohezijskih regijah
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 2.013.800,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2020: 1.135.989,74 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 471.933,29 EUR, od tega:
– 377.546,63 EUR s PP 160228 – PN8.2-Spodbujanje zaposljivosti mladih – EU udeležba – (80,00 %) in
– 94.386,66 EUR s 160229 – PN8.2-Spodbujanje zaposljivosti mladih – slovenska udeležba – (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 664.056,45 EUR, od tega:
– 531.245,16 EUR s PP 160230 – PN8.2-Spodbujanje zaposljivosti mladih – EU udeležba – (80,00 %) in
– 132.811,29 EUR s PP 160231 – PN8.2-Spodbujanje zaposljivosti mladih – slovenska udeležba – (20,00 %);
– za proračunsko leto 2021: 877.810,26 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 364.675,73 EUR, od tega:
– 291.740,58 EUR s PP 160228 – PN8.2-Spodbujanje zaposljivosti mladih – EU udeležba – (80,00 %) in
– 72.935,15 EUR s PP 160229 – PN8.2-Spodbujanje zaposljivosti mladih – slovenska udeležba – (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 513.134,53 EUR, od tega:
– 410.507,63 EUR s PP 160230 – PN8.2-Spodbujanje zaposljivosti mladih – EU udeležba – (80,00 %) in
– 102.626,90 EUR s PP 160231 – PN8.2-Spodbujanje zaposljivosti mladih-slovenska udeležba – (20,00 %).
Načrtovana dinamika sofinanciranja po posameznih programskih območjih in proračunskih letih je vezana na potrditev organa upravljanja z odločitvijo o podpori javnemu razpisu.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
Predvideni obseg financiranja, višina sredstev oziroma rok prevzemanja obveznosti se lahko spremenijo, v kolikor s spremembami proračuna nastopijo dejavniki, ki vplivajo na obseg in višino proračunskih sredstev, ki so ministrstvu na razpolago za ta namen, oziroma dejavniki, ki bi onemogočali izplačilo prevzetih obveznosti delno ali v celoti.
Način delitve sredstev po kohezijskih regijah glede na Izvedbeni načrt Operativnega programa (INOP) je: 42 % za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (KRVS) in 58 % za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (KRZS) od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Vrednost sredstev na posamezno kohezijsko regijo je določena z INOP, sredstva med kohezijskima regijama niso prenosljiva. Sredstva iz KRVS in KRZS se dodelijo operacijam, ki bodo svoje aktivnosti glede na sklop prijave izvajale v eni ali obeh kohezijskih regijah, ter v aktivnosti operacije vključevali ciljno skupino mladih iz ene ali obeh kohezijskih regij.
7. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
8. Obdobje izvajanja aktivnosti operacije in obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Obdobje izvajanja aktivnosti posamezne operacije je od dne 1. 2. 2020 do dne 15. 9. 2021. Operacije se bodo glede na sklop prijave izvajale v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dne 1. 2. 2020 do dne 15. 9. 2021.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne 1. 2. 2020 do dne 15. 10. 2021.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
11. Delež sofinanciranja: delež sofinanciranja operacije je 100 %.
12. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti, določenem v 8. točki javnega razpisa. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Upravičeni stroški so stroški dela, storitev in materiala, ki se nanašajo neposredno na upravičene dejavnosti operacije po naslednjih vrstah upravičenih stroškov, navedenih v nadaljevanju te točke besedila javnega razpisa.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa za poslovodečega konzorcijskega partnerja in konzorcijske partnerje so:
I. Stroški, ki so predvideni za upravičenca, ki je poslovodeči konzorcijski partner:
– standardni strošek na enoto za neposredni strošek osebja (mesečna plača za vodjo projekta in strokovnega sodelavca) (SSE plače),
– standardni strošek na enoto za izvedbo usposabljanja (SSE usposabljanja),
– pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšalna stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja,
– ostali upravičeni stroški operacije (z dokazovanjem).
II. Stroški, ki so predvideni za konzorcijske partnerje:
– standardni strošek na enoto za izvedbo usposabljanja (SSE usposabljanja).
Neupravičenih stroškov ministrstvo ne financira, kakor tudi ne iz tega izhajajoče izgube sredstev upravičenca.
Sofinanciranje operacij v okviru javnega razpisa bo delno potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška), in sicer za neposredne stroške plač in izvedbo usposabljanja, skladno s pravili evropske kohezijske politike (EKP), Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških in Navodili MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.
12.1. Standardni strošek na enoto za neposredni strošek osebja (mesečna plača za vodjo projekta in strokovnega sodelavca) (SSE plače)
Izbrani prijavitelj za namen vodenja in koordiniranja projekta ter opravljanja drugih nalog na projektu na novo ustvarjenem delovnem mestu v okviru projekta zaposli vodjo projekta in strokovnega sodelavca, vsakega za najmanj polovični delovni čas.
Vrednost standardnega obsega stroškov na enoto za celoten neposredni strošek osebja na mesečni ravni (zaposlitev za polni delovni čas) je v višini 2.412,00 EUR za vodjo projekta in v višini 1.719,00 EUR za strokovnega sodelavca na projektu in je namenjen kritju vseh stroškov na zaposlenega, tudi potnim stroškom, prevozu, prehrani, regresu itd.
Dokazilo o nastanku navedenega stroška za posamezni mesec je mesečno poročilo zaposlene osebe za posamezni mesec, ki se priloži k zahtevku za izplačilo, pogodba o zaposlitvi ter dokazilo, ki izkazuje prijavo v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1 s pripadajočim potrdilom o prijavi), ki se priloži pri prvem zahtevku za izplačilo, v okviru katerega se uveljavlja strošek, ter morebitne spremembe k pogodbi, ki se priložijo pri prvem naslednjem zahtevku za izplačilo od nastanka spremembe. Upravičenci, ki so poslovodeči konzorcijski partnerji, bodo strošek uveljavljali na podlagi obračuna standardnega stroška na enoto (Priloga 10) in izstavljenega zahtevka za izplačilo s prilogami.
Več v 4. točki navodil za prijavo na javni razpis.
12.2. Standardni strošek na enoto za izvedbo usposabljanja (SSE usposabljanja)
Vrednost standardnega obsega stroškov na enoto za operacije je v višini 5,80 EUR na uro usposabljanja na udeleženca, ki se je udeležil posameznega usposabljanja. Upravičenec oziroma konzorcijski partner za izvedbo usposabljanja lahko najame predavatelja. V kolikor upravičenec oziroma konzorcijski partner poleg predavatelja najame tudi moderatorja, s katerim se zagotovi visoko profesionalnost tako v sami pripravi in strokovnosti usposabljanja kot tudi kasnejšo dinamično in interaktivno izvedbo, ki bo udeležence skozi skrbno načrtovan proces pripeljala do osebnega in strokovnega napredovanja, se določi dodatna vrednost standardnega stroška na enoto za moderatorja, in sicer v višini 2,20 EUR na uro usposabljanja na udeleženca, ki se je udeležil posameznega usposabljanja. Če je v posamezno usposabljanje vključenih več moderatorjev, se kot upravičen strošek obračuna le en moderator, če usposabljanje izvajata dva ali več predavateljev, se upravičen strošek drugega predavatelja obračuna kot strošek moderatorja.
Vrednost standardnega stroška na enoto je namenjena kritju vseh stroškov usposabljanja (npr. predavateljev, moderatorjev, najema prostora, prigrizkov itd.).
Zakoniti zastopnik poslovodečega konzorcijskega partnerja in konzorcijskega partnerja, vodja projekta in strokovni sodelavec ne morejo biti predavatelji in moderatorji usposabljanj, ki so financirani iz sredstev tega javnega razpisa.
Dokazili o nastanku navedenega stroška (poleg sklenjenega dogovora o vključitvi udeleženca v operacijo, izpolnjenega vprašalnika za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah, sofinanciranih iz sredstev evropske kohezijske politike ter pridobljenega dokazila ZZZS o izpolnjevanju pogoja ciljne skupine) sta poročilo s programom usposabljanja in podpisana lista prisotnosti posameznega dne usposabljanja. Z liste prisotnosti mora biti razvidno trajanje udeležbe vključenega udeleženca, predavateljev in moderatorjev. Upravičenci oziroma konzorcijski partnerji bodo strošek uveljavljali na podlagi izstavljenega obračuna standardnega stroška na enoto (Priloga 9 razpisne dokumentacije) ter zahtevka za izplačilo s prilogami.
12.3. Pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšalna stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja
Pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšalna stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja je namenjena kritju vseh posrednih stroškov operacije v skladu z Navodili OU o upravičenih stroških evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 ter Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
V osnovo za izračun 15 % pavšalne stopnje za kritje posrednih stroškov sodijo neposredni stroški osebja, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi (standardni strošek na enoto za neposredne stroške osebja – mesečna plača za vodjo projekta in strokovnega sodelavca), študentsko delo v celoti ter stroški dela po avtorski in podjemni pogodbi (mednje ne sodijo potni stroški po avtorski in podjemni pogodbi ipd; stroški v avtorskih in podjemnih pogodbah morajo biti jasno opredeljeni, potrebna je razdelitev stroškov po posameznih kategorijah, kot npr.: stroški dela, stroški prevoza).
Upravičenci, ki so poslovodeči konzorcijski partnerji, bodo strošek uveljavljali na podlagi zahtevka za izplačilo s prilogami.
12.4. Ostali upravičeni stroški operacije (z dokazovanjem)
Ostali upravičeni stroški operacije so v skladu z Navodili OU o upravičenih stroških evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 ter Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 namenjeni kritju:
1. stroškov informiranja in komuniciranja: Stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev,
2. stroškov informiranja in komuniciranja: Stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani,
3. stroškov informiranja in komuniciranja: Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav,
4. stroškov informiranja in komuniciranja: Stroški svetovanja na področju informiranja in komuniciranja,
5. stroškov informiranja in komuniciranja: Stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv,
6. stroškov informiranja in komuniciranja: Drugi stroški informiranja in komuniciranja,
7. davka na dodano vrednost (DDV),
8. stroškov storitev zunanjih izvajalcev (delo po podjemni pogodbi, ki ni namenjeno kritju stroškov usposabljanj),
9. stroškov storitev zunanjih izvajalcev (delo po avtorski pogodbi, ki ni namenjeno kritju stroškov usposabljanj),
10. stroškov storitev zunanjih izvajalcev (občasno študentsko delo, ki ni namenjeno opravljanju nalog vodje projekta, strokovnega sodelavca, predavatelja in moderatorja usposabljanja, niti nudenju pomoči pri opravljanju teh nalog in tudi ne opravljanju drugih del na usposabljanjih).
Med stroške storitev zunanjih izvajalcev ne sodijo stroški za opravljanje nalog vodje projekta in strokovnega sodelavca.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so podrobneje navedena v točkah 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in točki 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila. Če bi višina posamezne vrste stroška med izvajanjem operacije presegla omejitve, določene s Prilogo 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 ali tega javnega razpisa, se takšen presežek stroška šteje za neupravičen, ne glede na višino stroška, predvideno v vlogi izbranega prijavitelja.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega finančnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v tč. 2.6 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila in razpisni dokumentaciji (tč. 3.3.6 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 lahko ministrstvo upravičencu, ki je poslovodeči konzorcijski partner, za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca, ki je poslovodeči konzorcijski partner. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec, ki je poslovodeči konzorcijski partner, bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranju določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec, ki je poslovodeči konzorcijski partner, lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje, določeno s pogodbo o sofinanciranju. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je treba pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil.
V primeru konzorcija mora biti morebitno izplačilo predplačila poslovodečega konzorcijskega partnerja konzorcijskim partnerjem, ki so upravičeni prejemniki za izplačilo predplačila v skladu z določili veljavnega zakona, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, urejeno s konzorcijsko pogodbo.
13. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
14. Zahteve glede informiranja, komuniciranja in prepoznavnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju, komuniciranju in prepoznavnosti upoštevati 115. in 116. člen in Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7) in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
15. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
16. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju najmanj dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
V skladu s 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 se morajo na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
17. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 (dostopne na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
18. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo ali na del vloge, potreben za ocenjevanje vlog po merilih za izbor operacij. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj poslovnih skrivnosti oziroma drugih izjem ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo in upravičenec sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1, s spremembami), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Več o varovanju osebnih podatkov je opredeljeno v Prilogi 13 razpisne dokumentacije Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa.
20. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je treba evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar je v vsakem trenutku možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je treba upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
21. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013, vključno s spremljanjem udeležencev, dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih bo treba zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v Prilogi 7 razpisne dokumentacije Seznam kazalnikov in dokazil za njihovo spremljanje in točki 3 Navodil za prijavo na javni razpis.
22. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
23. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
25. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 27. 11. 2019.
Vloga z zahtevano vsebino mora prispeti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci, obveznimi prilogami in v enem elektronskem izvodu (npr. na CD-ju ali USB ključku), v zaprti ovojnici, opremljena z vidno oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«, ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi obrazec »Obrazec za oddajo vloge«, ki je del razpisne dokumentacije ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku prispele v vložišče ministrstva. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je ministrstvo prejelo vlogo, šteje dan oddaje na pošto.
26. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo v roku 8 dni od roka za oddajo vlog, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana. Ker se pričakuje večje število vlog, odpiranje vlog ne bo javno.
Pri odpiranju vlog komisija najprej ugotavlja formalno popolnost vlog. Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje:
1) popolno izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavnico na javni razpis;
2) podpisane življenjepise oseb konzorcija navedenih v točki 2.1.1. prijavnice;
3) fotokopije dokazil o prostorskih in tehničnih zmogljivosti konzorcija (osnovni register sredstev, pogodba o najemu opreme, dokazila o lastništvu prostorov, pogodba o najemu/souporabi prostorov itd.), navedenih v točki 2.1.2. prijavnice;
4) podpisan seznam konzorcija partnerjev;
5) podpisan seznam sklopov usposabljanj;
6) fotokopija podpisane konzorcijske pogodbe;
7) podpisane izjave konzorcijskega partnerja (za vsakega konzorcijskega partnerja, brez poslovodečega);
8) v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan finančni načrt, ki je skladen z izbranim sklopom javnega razpisa – regionalni ali nacionalni projekt;
9) dodatne obvezne priloge za javne zavode v mladinskem sektorju, ki so prijavitelji in konzorcijski partnerji:
– fotokopija ustanovitvenega akta javnega zavoda (npr. statut),
– fotokopije letnih (vsebinskih in finančnih) poročil o delu in
– fotokopije sprejetih sklepov pristojnega organa o potrditvi priloženih letnih poročil o delu
(dokumente pod drugo in tretjo alinejo za javne zavode priložiti v primeru obveznosti dokazovanja dvoletnega rednega delovanja, in sicer, ko programi mladinskega dela javnega zavoda vsaj zadnji dve leti pred objavo tega javnega razpisa niso bili sofinancirani po javnih pozivih Urada RS za mladino za sofinanciranje programov mladinskega dela);
10) dodatne obvezne priloge za mladinske svete, ki so prijavitelji in konzorcijski partnerji:
– fotokopije letnih (vsebinskih in finančnih) poročil o delu in
– fotokopije sprejetih sklepov pristojnega organa o potrditvi priloženih letnih poročil o delu.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Na podlagi meril, ki so opredeljena v 5. točki javnega razpisa, bodo izmed prijaviteljev projektov, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti prijavitelji, ki bodo zbrali najvišje število točk znotraj posameznega sklopa javnega razpisa.
Zavržene bodo vloge, ki:
− ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 25. točki javnega razpisa,
− ne bodo vsebovale vseh dokumentov kot jih zahteva besedilo javnega razpisa in
− ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
− tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za kandidiranje na javnem razpisu iz 4. točke javnega razpisa,
− ki po merilih za izbor vlog iz 5. točke javnega razpisa ne bodo izbrane,
− ki bodo vsebovale netočne oziroma nepopolne podatke v vlogi, ki niso predmet ocenjevanja, in jih prijavitelj tudi na poziv komisije ne bo ustrezno pojasnil.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Ministrstvo ima pravico, da s sklepom o izboru prijavitelju odobri nižji obseg sredstev, kot je podan v vlogi na javni razpis, če je zaprošena višina sredstev v vlogi neskladna z določili javnega razpisa ali razpisne dokumentacije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Če se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Upravičenec ali konzorcijski partner, ki brez objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju oziroma konzorcijske pogodbe, ne more nadaljnja tri leta od dneva odstopa kandidirati za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova evropske kohezijske politike.
27. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Zoper sklep o (ne)izboru lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
28. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, Urada RS za mladino, https://www.gov.si/ drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-mladino/ javne-objave/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, 4. nadstropje, vsak delovni dan med 10. in 11. uro. Za dodatne informacije se lahko med 10. in 11. uro ter 13.30 in 14.30 vsak delovni dan obrnete na Andrejo Košir (tel. 01/400-52-69, andreja.kosir1@gov.si) ali Natalijo Ravnikar (tel. 01/400-52-71, natalija.ravnikar@gov.si).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost