Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

Št. 35430-13/2019-2 Ob-3196/19, Stran 2188
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo Javnega poziva 76FS-PO19
Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije
Javni poziv 76FS-PO19 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije (Uradni list RS, št. 39/18) se spremeni tako, kot sledi:
V tretjem odstavku 2. točke (upravičene osebe) besedila javnega poziva so doda nov stavek, ki se glasi:
»Lokalne skupnosti in pravne osebe javnega prava so upravičene osebe po tem javnem pozivu le za ukrepe, izvedene na/v nepremičnini, ki je v njihovi so/lasti.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad