Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019

Kazalo

2754. Odlok o ustanovitvi Sveta Republike Slovenije za varovanje civilnega letalstva, stran 7482.

  
Na podlagi prvega odstavka 133. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta Republike Slovenije za varovanje civilnega letalstva 
1. člen 
(vsebina) 
S tem odlokom se ustanovi Svet Republike Slovenije za varovanje civilnega letalstva (v nadaljnjem besedilu: Svet), opredeli sestava, naloge in delovanje Sveta.
2. člen 
(naloge Sveta) 
Svet je ustanovljen z nalogo, da:
– svetuje ministru, pristojnemu za promet, pri sprejemanju ukrepov in aktov, ki se nanašajo na področje varovanja civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja,
– usklajuje mnenja in ukrepe ministrstev in drugih državnih organov ter drugih organizacij pri izvajanju dejavnosti varovanja civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja,
– pripravlja predloge ukrepov in priporočila za spremembe teh ukrepov v obliki predloga dopolnitev Nacionalnega programa varovanja v civilnem letalstvu Republike Slovenije zaradi novih informacij in oblik groženj v skladu z razvojem tehnik in tehnologij varovanja civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja in drugimi dejavniki,
– svetuje pri načrtovanju novih letališč ali razširjanju obstoječih naprav oziroma storitev ob upoštevanju varnostnih zahtev,
– presoja predloge letaliških svetov za varovanje civilnega letalstva in priporoča spremembe ministrstvu, pristojnemu za promet, kadar je to potrebno,
– na zahtevo ministra, pristojnega za promet, izvaja tudi druge naloge s področja varovanja civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja v skladu z državnim programom in z njim povezanimi načrti, če je potrebno, in
– predlaga merila in potrebne ukrepe ob morebitnih letih z visoko stopnjo tveganja v posamezne namembne kraje.
3. člen 
(sestava Sveta) 
Člani Sveta so:
– državni sekretar na ministrstvu, pristojnem za promet, predsednik,
– generalni direktor direktorata, pristojnega za civilno letalstvo, namestnik predsednika,
– državni sekretar na ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, član,
– državni sekretar na ministrstvu, pristojnem za obrambo, član,
– generalni direktor Policije, član,
– direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, član,
– načelnik Generalštaba Slovenske vojske, član,
– direktor Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo, član,
– direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, član in
– predstavnik ministrstva, pristojnega za promet, pristojen za vodenje letalskega varnostnega programa za Republiko Slovenijo, član, ki pa opravlja tudi naloge sekretarja Sveta.
Člane Sveta in njihove namestnike imenuje Vlada Republike Slovenije.
4. člen 
(delovanje Sveta) 
Predsednik predstavlja in zastopa Svet ter vodi njegove seje. Predsednik lahko pooblasti enega od članov Sveta, da ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
Predsednik Sveta sklicuje seje Sveta po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.
O sklepih Sveta lahko odločajo le člani Sveta. Odločitev Sveta je sprejeta, če je zanjo glasovala večina članov Sveta, kamor šteje tudi predsednik.
Svet sprejema sklepe na rednih, nujnih in dopisnih sejah.
Način dela Sveta se določi s poslovnikom.
5. člen 
(strokovne skupine Sveta) 
Svet lahko izmed svojih članov oblikuje posamezne strokovne skupine za obravnavo določenih vprašanj oziroma delovnih področij, pri čemer lahko k sodelovanju povabi tudi druge strokovnjake.
Svet sodeluje tudi z medresorsko komisijo za olajšave v zračnem prevozu in drugimi, če je to potrebno za izvajanje ukrepov varovanja civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja.
6. člen 
(administrativno-tehnična podpora)
Ministrstvo, pristojno za promet, zagotavlja prostorske in druge pogoje za delo Sveta in opravlja strokovno-tehnične in administrative naloge za Svet. Splošni stroški delovanja Sveta se financirajo iz proračunskih sredstev ministrstva, pristojnega za promet.
Vsa dokumentacija (zapisniki, delovno gradivo ipd.) v zvezi z delovanjem Sveta se hrani na ministrstvu, pristojnem za promet.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(prehodna določba) 
Člane Sveta in njihove namestnike se imenuje v enem mesecu od uveljavitve tega odloka.
Svet sprejme poslovnik v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.00710-26/2019
Ljubljana, dne 10. oktobra 2019
EVA 2019-2430-0064
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik