Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2700. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kamnik, stran 7376.

  
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 17. in 114. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 7. seji dne 25. 9. 2019 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Kamnik 
1. člen 
V Statutu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) se v tretjem odstavku 13. člena pred piko doda besedilo »ter nadzornega odbora občine«.
2. člen 
V tretjem odstavku 17. člena se šestnajsta in sedemnajsta alineja spremenita, tako da se glasita:
»– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
– imenuje in razrešuje predsednike, namestnike predsednikov ter člane komisij in odborov občinskega sveta,«.
3. člen 
V drugem odstavku 26. člena se za besedo »Predsednike« doda besedilo », namestnike predsednikov«.
4. člen 
V prvem odstavku 28. člena se za besedo »Predsednik« doda besedilo », namestnik predsednika«.
V drugem odstavku 28. člena se besedilo »predlaga župan« nadomesti z besedilom »se predlaga«.
5. člen 
V drugem odstavku 31. člena se šesta alineja spremeni, tako da se glasi:
»– sprejema načrt ravnanja s premičnim premoženjem, načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo in posamezni program prodaje finančnega premoženja,«.
6. člen 
V drugem odstavku 37. člena se v prvi alineji beseda »razpolaganjem« nadomesti z besedo »ravnanjem«.
7. člen 
V prvem odstavku 39. člena se črta besedilo »in predsednika«.
V prvem odstavku 39. člena se pred besedilom »in upoštevaje njihov volilni rezultat« doda besedilo »oziroma svetnikov«.
Prva poved tretjega odstavka 39. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov občinskega sveta.«
8. člen 
V drugem odstavku 40. člena se pred besedno zvezo »namestnika predsednika« doda besedilo »predsednika in«.
9. člen 
104. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem oziroma s kvalificiranim elektronskim podpisom.
O načinu dajanja podpore odloči župan s sklepom, s katerim določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem oziroma s kvalificiranim elektronskim podpisom in rok za zbiranje podpisov. Obrazec mora vsebovati jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma.
Osebno podpisovanje se izvaja na upravni enoti, na območju katere je občina, v kateri se zbirajo podpisi v podporo zahtevi za razpis referenduma, kvalificiran elektronski podpis pa se odda preko enotnega državnega portala eUprava.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev.«
10. člen 
Drugi odstavek 106. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje z zakonom ali drugim predpisom določena večina volivcev.«
11. člen 
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2019
Kamnik, dne 25. septembra 2019
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar