Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2719. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 6/93, Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 3/98, Uradno glasilo ZSO št. 5/00, Uradni list RS, št. 48/05, 59/13, 12/18) – za ureditveno območje 3.8 v Lučah, stran 7417.

  
Na podlagi določb 119. in 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 31. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB, 66/17) je župan Občine Luče sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 6/93, Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 3/98, Uradno glasilo ZSO št. 5/00, Uradni list RS, št. 48/05, 59/13, 12/18) – za ureditveno območje 3.8 v Lučah
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Luče začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 6/93, Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 3/98, Uradno glasilo ZSO št. 5/00, Uradni list RS, št. 48/05, 59/13, 12/18), v nadaljevanju spremembe in dopolnitev PUP.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi) 
(1) Občina Luče je leta 1993 sprejela Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93, 12/18). Sledile so naslednje spremembe: Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad za ureditveno območje 3.15 (UN 12) v Lučah (Uradno glasilo ZSO št. 3/98), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad za ureditveno območje 3.9 v Lučah (Uradno glasilo ZSO št. 5/00), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 48/05), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad za ureditveno območje 1.31 v Lučah (Uradni list RS, št. 59/13), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 12/18).
(2) Razlogi za spremembe in dopolnitev PUP so v pomanjkanju določil v odloku PUP za dele naselij glede umeščanja turističnih in namestitvenih objektov znotraj ureditvenega območja 3.8 – Ob Lučnici 2 na parc. št. 211/13, 211/14, 213/5 in 213/6, vse k.o. Krnica.
(3) Predvidene spremembe in dopolnitve PUP ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju PUP za dele naselij.
(4) Izdelan je elaborat Hidravlične analize Lučnice za določitev vodnega režima na parc. št. 211/13, 211/14, 213/5 in 213/6 k.o. Krnica. Elaborat št. 128/16 je v avgustu 2016 izdelalo podjetje IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana.
(5) Pravna podlaga: Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in podzakonski predpisi.
3. člen 
(območje sprememb) 
Območje spremembe in dopolnitve PUP se nanaša na zemljišča parc. št. 211/13, 211/14, 213/5 in 213/6, vse k.o. Krnica, znotraj ureditvenega območja 3.8 – Ob Lučnici 2, ki jih ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag in strokovnih rešitev) 
Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve odloka o PUP niso predvidene.
5. člen 
(postopek in roki za pripravo) 
Postopek priprave spremembe in dopolnitve PUP se izvaja skladno s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17). S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave:
– sklep o začetku priprave
– priprava osnutka spremembe in dopolnitve PUP
3 dni
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora 
30 dni
– izdelava dopolnjenega osnutka 
10 dni
– javno naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave 
7 dni
– javna razgrnitev in javna obravnava 
30 dni
– priprava stališč do morebitnih pripomb v javni razgrnitvi, uskladitev predloga spremembe in dopolnitve PUP s sprejetim stališčem do pripomb in NUP 
5 dni
– izdelava predloga spremembe in dopolnitve PUP za pridobitev mnenj
10 dni
– pridobitev mnenj NUP 
30 dni
– izdelava dopolnjenega predloga spremembe in dopolnitve PUP za sprejem
10 dni
– sprejem spremembe in dopolnitve PUP na občinskem svetu
– objava spremembe in dopolnitve PUP v Uradnem listu RS
6. člen 
(začetek priprave spremembe in dopolnitve PUP) 
Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP se prične s sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v Uradnem listu RS, na svetovnem spletu in se javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu.
7. člen 
(osnutek spremembe in dopolnitve PUP) 
(1) Občina Luče pripravi osnutek sprememb in dopolnitev PUP.
(2) Občina Luče pošlje osnutek sprememb in dopolnitev PUP nosilcem urejanja prostora, ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
(3) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo.
8. člen 
(dopolnjen osnutek spremembe in dopolnitve PUP) 
Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora Občina Luče dopolni osnutek sprememb in dopolnitev PUP.
9. člen 
(sodelovanje javnosti) 
(1) Občina Luče mora v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP omogočiti javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost bo obveščena z javnim naznanilom na svetovnem spletu in na krajevno običajen način.
(2) Občina Luče obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PUP najmanj 7 dni pred začetkom javne obravnave.
(3) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP.
(4) Občina Luče prouči pripombe javnosti k osnutku sprememb in dopolnitev in predloge ter do njih zavzame stališče, ki ga objavi v prostorsko informacijskem sistemu in na krajevno običajen način.
10. člen 
(predlog spremembe in dopolnitve PUP) 
(1) Občina Luče pripravi predlog sprememb in dopolnitev PUP na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti in ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh podajo mnenje o upoštevanju njihovih smernic v predlogu sprememb in dopolnitev PUP.
(2) Ko je predlog sprememb in dopolnitev PUP usklajen z nosilci urejanja prostora ga župan predlaga Občinskemu svetu Občine Luče v sprejem.
11. člen 
(sprejem spremembe in dopolnitve PUP) 
Spremembe in dopolnitve PUP sprejme Občinski svet Občine Luče z odlokom in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo spremembe in dopolnitve PUP in nanj podajo mnenja so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana (CPVO),
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
– Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče,
– Javno podjetje Komunala Mozirje d.o.o., Praprotnikova 36, 3330 Mozirje,
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje.
(2) V kolikor se v postopku priprave sprememb PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s 110., 111. in 114. členom ZUreP-2 podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo smernic ali mnenja, se šteje, da jih nimajo, v tem primeru mora izdelovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte (tretji odstavek 39. člena ZUreP-2).
13. člen 
(obveznosti financiranja) 
Izdelavo spremembe in dopolnitve PUP financira Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče.
14. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Luče. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2019-1
Luče, dne 12. avgusta 2019
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc