Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2714. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Krško – SD OPN2 (širitev stavbnih zemljišč za obstoječo turistično dejavnost – Tri lučke), stran 7413.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 7. seji, dne 26. 9. 2019, sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Krško – SD OPN2 (širitev stavbnih zemljišč za obstoječo turistično dejavnost – Tri lučke) 
1. člen 
Spremeni in dopolni se Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15 in 40/17 – obv. razl.). Spremembe in dopolnitve (v nadaljevanju: SD OPN2) je izdelalo podjetje M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p., pod št. PA-0217-1719.
2. člen 
(predmet SD OPN2) 
Besedilo 1. člena se dopolni tako, da se dodajo novi 4., 5. in 6. odstavek, ki se glasijo:
»(4) SD OPN 2 se vodi kot individualna sprememba SD OPN za potrebe konkretnega interesa za razvoj obstoječe turistične dejavnosti na lokaciji Tri lučke na Sremiču. SD OPN2 se nanašajo le na enoto urejanja prostora SRE 10, kjer se opredeli potrebna širitev stavbnih zemljišč in spremeni in dopolni PIP za predmetno EUP. Območje širitve stavbnih zemljišč sega na jugovzhodni in jugozahodni strani do cest, na južni strani do obstoječega območja stavbnih zemljišč, na severni strani pa do severnega roba večjega dela parc. št. 763/6 k.o. 1314-Sremič.
(5) Kot izravnalni ukrep se izvzame del stavbnih zemljišč v enoti urejanja prostora BRE 034.
(6) S SD OPN2 se hkrati odpravi tehnična napaka zaradi podvajanja oznake enote urejanja prostora OPR 2110.«.
3. člen 
(vsebina SD OPN 2) 
Besedilo 2. člena se dopolni tako, da se doda nov odstavek, ki se glasi:
»(6) SD OPN2 ne spreminjajo strateškega dela. SD OPN2 vsebuje:
– tekstualni del (odlok SD OPN in NPB odloka OPN);
– grafične prikaze v izvedbenem delu:
221. Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste s prikazom sprememb,
223. Prikaz območij enot urejanja prostora in podrobnejše namenske rabe prostora (lista 22-H2328, 14-H2317 in 36-H2345),
224. Prikaz enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture,
225. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji,
I – EUP SRE 10M 1: 500
– ter obvezne priloge in sicer: izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, strokovne podlage, mnenja nosilcev urejanja prostora, obrazložitev in utemeljitev SD OPN in povzetek za javnost. Glede na s SD OPN2 načrtovane ureditve in varovanja, okoljskega poročila za postopek celovite presoje vplivov na okolje ni bilo potrebno izdelati.«.
4. člen 
(Posebni PIP za EUP SRE 10) 
Besedilo 163. člena se spremeni in dopolni v celici, ki se nanaša na 5. OSTALE POGOJE za ureditveno enoto SRE 10 in sicer:
»SRE 10
– Obstoječ prvotni objekt restavracije ohranja avtohtono zasnovo. 
– Pri novogradnji hotela, ostalih objektov in spremljajočih ureditev so dopustna odstopanja od skupnih in podrobnejših izvedbenih pogojev za oblikovanje objektov in ureditev okolice, pri čemer je treba vzpostaviti primeren odnos do obstoječih objektov ter vključevanje v kulturno krajino. 
– Pogoji za oblikovanje: 
– ob obstoječem kompleksu Treh lučk se dopusti gradnja objekta za širitev nastanitvenih kapacitet in dopolnitev obstoječega programa. Max. etažnost objekta je K+P+1+M, višina slemena je max. 10 m od kote terena pri vhodu v objekt. Ni pogoja glede višine kolenčnega zidu. Dopustna je kombinacija streh z ravnimi strehami, terasami in zazelenjenimi strehami. Klasične frčade in čopi niso dopustni. 
– na brežini na robu severnega dela območja se dopusti postavitev cca. 7 manjših nastanitvenih enot, lahko tudi za izvenstandardne oblike nastanitve. Pri umestitvi naj se izkoristijo naravne danosti – padec terena, lahko tudi s vkopanimi objekti, izpostavijo se vedute in stik z naravo in vinorodnim okolišem. 
– preostali pretežno ravninski del severno od javne poti se nameni večnamenski površini s spremljajočimi ureditvami, parkirišči za osebne avtomobile in avtodome ipd. kot dopolnitev programa kompleksa Treh lučk. 
– Dopustno je niveliranje in nasipavanje terena za potrebe ureditev in funkcionalne povezanosti med posameznimi vsebinskimi sklopi. 
– Kompleks Treh lučk je lahko sestavljen iz več parcel, namenjenih gradnji. Dopustna je etapnost gradnje po zaključenih celotah in po parcelah, namenjenih gradnji, ki so med seboj funkcionalno in infrastrukturno povezane. 
– Velikost parcele, namenjene gradnji se prilagodi tehnologiji in potrebam dejavnosti in se smiselno prilagodi urejenim parcelnim mejam, dejanski rabi in posamezni funkcionalni celoti. 
– Za širitev obstoječega gostinsko turističnega kompleksa je treba urediti stanje dovozne ceste JP 692556 Sremiška-Tri lučke (odmera, parcelacija, lastništvo), urediti cestno izogibališče in cestni priključek na lokalno cesto LC 191081 Videm- Bučerca-Sremič-Videm.
– Na območju EUP SRE 10 so podrobni PIP prikazani v grafični prilogi št. 2.2.5 »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji«, Shema ureditev EUP SRE 10, grafična priloga I, ki je sestavni del izvedbenega dela OPN. Iz prikaza sheme izhaja, da ne veljajo splošna določila o legi objektov. Kot izhaja iz legende, je prikaz objektov simbolen, kar pomeni, da so lahko lega, velikost in oblika objektov tudi drugačni.«.
5. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-13/2017-O509
Krško, dne 26. septembra 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko