Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2723. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj, stran 7419.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl.US) so Mestni svet Mestne občine Ptuj na 3. redni seji, dne 25. 2. 2019, Občinski svet Občine Destrnik na 4. redni seji, dne 29. 3. 2019, Občinski svet Občine Hajdina na 3. redni seji, dne 5. 2. 2019, Občinski svet Občine Kidričevo na 3. redni seji, dne 21. 3. 2019, Občinski svet Občine Majšperk na 4. redni seji, dne 27. 2. 2019, Občinski svet Občine Markovci na 3. redni seji, dne 10. 4. 2019, Občinski svet Občine Videm na 3. redni seji, dne 26. 2. 2019, Občinski svet Občine Zavrč na 2. redni seji, dne 28. 1. 2019 in Občinski svet Občine Žetale na 2. redni seji, dne 21. 1. 2019 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/05, Uradni list RS, št. 115/07, 48/17 in 70/18) se v drugem odstavku 6. člena za besedilom enota Antikoagulantna ambulanta dodajo nove alineje, ki se glasijo:
– Enota Center za duševno zdravje
a) Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
b) Ambulantna obravnava v okviru Centrov za duševno zdravje odraslih
c) skupnostna psihiatrična obravnava v okviru Centrov za duševno zdravje odraslih
– Enota Specialistične ambulante
a) Dermatološka ambulanta
Druge alineje se ustrezno preštevilčijo.
2. člen 
V členu 6 pri Dispanzerju za mentalno zdravje se besedilo »enota Ambulanta za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti« nadomesti z besedilom »enota Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic ter v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04-1/99
Ptuj, dne 25. februarja 2019
Županja 
Mestne občine Ptuj 
Nuška Gajšek 
Št. 007-6/2018
Destrnik, dne 29. marca 2019
Župan 
Občine Destrnik 
Franc Pukšič 
Št. 014-12/2018
Hajdina, dne 5. februarja 2019
Župan 
Občine Hajdina 
mag. Stanislav Glažar
Št. 014-7/2015
Kidričevo, dne 21. marca 2019
Župan 
Občine Kidričevo 
Anton Leskovar 
Št. 160-2/2015-15
Majšperk, dne 27. februarja 2019
Županja 
Občine Majšperk 
dr. Darinka Fakin 
Št. 015-04-1/99
Markovci, dne 10. aprila 2019
Župan 
Občine Markovci 
Milan Gabrovec 
Št. 014-1/2019-1
Videm, dne 26. februarja 2019
Župan 
Občine Videm 
Branko Marinič 
Št. 900-4/2018-005(009-1)
Zavrč, dne 28. januarja 2019
Župan 
Občine Zavrč 
Slavko Pravdič 
Št. 032-2/2018
Žetale, dne 21. januarja 2019
Župan 
Občine Žetale 
Anton Butolen