Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2716. Sklep o lokacijski preveritvi za območje razpršene poselitve z oznako EUP PPL 133 v k.o. Veliki Podlog, stran 7416.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 7. seji, dne 26. 9. 2019, sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za območje razpršene poselitve z oznako EUP PPL 133 v k.o. Veliki Podlog 
I. 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na območju enote urejanja prostora EUP PPL 133 in obsega zemljišče s parc. št. 2217/10 in *68, obe k.o. Veliki Podlog. Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1150.
II. 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnje točke se dopusti individualno odstopanje od podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP), ki so določeni v Odloku o občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15 in 40/17 – obv. razl.) za enoto urejanja prostora iz prejšnjega člena.
III. 
(1) Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev (PIP), določenih v 113. in 166. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Krško.
(2) Za izvedbo investicijske namere je predlagano individualno odstopanje od veljavnih prostorskih izvedbenih pogojev tako, da se določi dodatne prostorske izvedbene pogoje za EUP PPL 133 v 5. točki 166. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Krško, ki se glasijo:
5. OSTALI POGOJI 
PPL 133 
– tlorisi stavb podolgovate oblike z razmerjem stranic od 1:1,2 do 1:3; 
– kolenčni zid stavb s klasično dvokapno streho je do 1,4 m; 
– tlorisna površina stanovanjske stavbe je do 290 m². 
(3) Individualno odstopanje je grafično prikazano na Situaciji umestitve (B/4) ter grafikah idejne zasnove načrtovanih stavb (B/5), ki je sestavni del elaborata lokacijske preveritve.
IV. 
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2019-O509
Krško, dne 26. septembra 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko