Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2707. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kočevje, stran 7381.

  
Na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), 7. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/15), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 7. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kočevje 
1. člen 
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 109/13 in 18/17, v nadaljevanju pravilnik).
2. člen 
3. člen pravilnika se spremeni tako, da se po novem glasi:
(1) Upravičenec do sofinanciranja izgradnje MKČN na podlagi tega pravilnika (v nadaljevanju: upravičenec) je:
– fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Občini Kočevje in ki je lastnik ali solastnik stanovanjske stavbe, ki stoji na območju Občine Kočevje.
– neprofitna organizacija, ki ima sedež v Občini Kočevje in ki je lastnik ali solastnik oziroma upravljavec stavbe v javni rabi, ki stoji na območju Občine Kočevje.
(2) Nepovratna finančna sredstva se dodelijo za MKČN za obstoječe stanovanjske objekte in novozgrajene stanovanjske objekte, ki so:
– zgrajeni v skladu s prostorskimi akti in predpisi o gradnji objektov;
– evidentirani v zemljiškem katastru in katastru stavb.
3. člen 
8. člen pravilnika se spremeni tako, da se po novem glasi:
(1) Župan Občine Kočevje vsako leto objavi razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi natančne pogoje, roke in postopke ter vsebino vloge za dodelitev proračunskih sredstev.
(2) Na podlagi javnega razpisa lahko vlagatelj vlogo odda kadarkoli po objavi razpisa, za stroške nabave MKČN, ki so nastali po 1. 1. 2014.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2019-1
Kočevje, dne 26. septembra 2019
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič