Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2699. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd, stran 7375.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17 in 24/18) je Občinski svet Občine Dravograd na 8. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel
S P R E M E M B E     I N     D O P O L N I T V E     S T A T U T A 
Občine Dravograd 
1. člen 
V Statutu Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17 in 24/18; v nadaljevanju: Statut) se sedmi odstavek 20. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu, članom občinskega sveta in direktorju občinske uprave, predsedniku nadzornega odbora občine pa takrat, ko je njegova navzočnost na seji nujno potrebna zaradi obravnave vprašanj iz pristojnosti področja dela nadzornega odbora. O sklicu seje občinskega sveta se obvesti predstavnike medijev.«.
2. člen 
Spremeni se osmi odstavek 20. člena Statuta tako, da se glasi:
»Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta, na katero so vabljeni in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.«.
3. člen 
Četrti odstavek 63. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj poda županu pobudo za sklic zbora občanov za krajevno skupnost ali za posamezno naselje v krajevni skupnosti.«.
4. člen 
Črtata se peta in šesta alineja prvega odstavka 69. člena Statuta.
5. člen 
V deveti alineji prvega odstavka 69. člena Statuta se besedna zveza »odlokom občine« nadomesti z besedno zvezo »odlokom o krajevnih skupnostih«.
6. člen 
Prvi odstavek 70. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali več krajevnih skupnosti ali za eno ali več naselij v krajevni skupnosti.«.
7. člen 
Tretji odstavek 70. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Župan mora sklicati zbor občanov:
– za vso občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini,
– v krajevni skupnosti na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v tej krajevni skupnosti in
– za posamezno naselje v krajevni skupnosti na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v tem naselju.«.
8. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2019
Dravograd, dne 26. septembra 2019
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala