Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2729. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7426.

  
Na podlagi drugega odstavka 245. člena v povezavi z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10, 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 8. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičninama:
– parc. št. 4021/11 k.o. 1521-Črmošnjice, v izmeri 93 m2, in
– parc. št. 4021/12 k.o. 1521-Črmošnjice, v izmeri 3 m2,
vpisanima kot last Občine Semič.
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-33/2019-2
Semič, dne 26. septembra 2019
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič