Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2709. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper, stran 7382.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper 
Št. 100-28/2019
Koper, dne 27. septembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. in 49. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 27. in 87. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 26. septembra 2019 sprejel
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa:
– organizacijo dela občinske uprave Mestne občine Koper (v nadaljevanju: občina),
– organizacijske enote, njihova delovna področja in medsebojna razmerja,
– način vodenja občinske uprave in organizacijskih enot,
– naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja občinske uprave, vodij organizacijskih enot in drugih javnih uslužbencev v občinski upravi.
2. člen 
Izrazi, ki so v odloku zapisani v moški spolni slovnični obliki, se uporabljajo nevtralno za moške in ženske.
II. ORGANIZACIJA DELA OBČINSKE UPRAVE 
3. člen 
(1) Delo občinske uprave mora biti organizirano tako, da zagotavlja:
– zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje upravnih in drugih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in
– učinkovito sodelovanje z organi občine, državnimi organi in drugimi organizacijami.
(2) Občinska uprava je dolžna organizirati opravljanje svojega dela tako, da je občanom in drugim strankam omogočeno, da v čim krajšem času in v predpisanih rokih uveljavljajo svoje pravice, obveznosti ali pravne koristi.
4. člen 
(1) Občinska uprava izvršuje zakone in druge predpise ter predpise, ki jih sprejema občinski svet in izdajata župan ter direktor občinske uprave.
(2) Občinska uprava odgovarja županu za stanje na področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge upravne, strokovne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb in občinske pristojnosti.
(3) Vsi javni uslužbenci v občinski upravi so dolžni spoštovati kodeks ravnanja javnih uslužbencev in druge predpise, ki jih zavezujejo.
5. člen 
(1) Naloge občinske uprave se opravljajo v organizacijskih enotah.
(2) Organizacijske enote so:
– urad,
– služba,
– sekretariat,
– kabinet.
(3) V organizacijskih enotah se lahko za učinkovitejše izvajanje posameznih upravnih nalog, za izvajanje posameznih funkcij ali za opravljanje posameznih vrst strokovno-tehničnih, organizacijskih in drugih spremljajočih nalog, oblikujejo notranje organizacijske enote: referat, oddelek, sektor, glavna pisarna, center, režijski obrat oziroma notranja organizacijska enota z drugačnim nazivom, če to bolj ustreza naravi njene naloge.
6. člen 
(1) Z notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest se občinska uprava organizira tako, da se zagotovi učinkovito, racionalno, smotrno in strokovno opravljanje njenih nalog.
(2) Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest občinske uprave Mestne občine Koper (v nadaljevanju: pravilnik).
7. člen 
(1) O upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti občine ter o upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava.
(2) Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdajajo župan, direktor občinske uprave in pooblaščeni vodje organizacijskih enot oziroma drugi pooblaščeni javni uslužbenci.
(3) V upravnih zadevah na prvi stopnji izdaja odločbe direktor občinske uprave, ki lahko za odločanje ali za vodenje postopka pred odločitvijo pooblasti vodjo organizacijske enote občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca.
(4) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz izvirne pristojnosti občinske uprave na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča župan.
(5) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
8. člen 
(1) Delo občinske uprave je javno.
(2) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja:
– z objavljanjem splošnih aktov,
– z uradnimi sporočili za javnosti,
– z objavljanjem gradiv sej občinskega sveta na spletni strani občine,
– s posredovanjem informacij javnega značaja na svetovni splet v skladu z zakonom, ki ureja to področje,
– na druge načine, ki omogočajo javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
(3) O delu občinske uprave javnost obvešča župan. Podžupani, direktor občinske uprave, vodje organizacijskih enot, javni uslužbenci v občinski upravi zadolženi za odnose z javnostmi in drugi javni uslužbenci obveščajo javnost po predhodnem pooblastilu župana.
III. ORGANIZACIJSKE ENOTE, NJIHOVA DELOVNA PODROČJA IN MEDSEBOJNA RAZMERJA 
9. člen 
Občinska uprava izvaja naloge v naslednjih organizacijskih enotah:
– Kabinet župana,
– Sekretariat občinske uprave,
– Urad za družbene dejavnosti,
– Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet,
– Urad za prostorski razvoj in nepremičnine,
– Urad za finance in računovodstvo,
– Služba za investicije,
– Služba za občinski svet in krajevne skupnosti,
– Služba za digitalni razvoj in pisarniško poslovanje,
– Služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje,
– Služba za notranjo revizijo.
10. člen 
(1) Kabinet župana opravlja naslednje naloge:
– svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativno-tehnične naloge iz svojega področja dela za župana, podžupane in direktorja občinske uprave,
– skrbi za vodenje, organiziranje in koordiniranje dela na razvojnih projektih in pripravi strateških dokumentov občine,
– opravlja naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi, protokola, medobčinskih in mednarodnih odnosov občine,
– skrbi za dosledno izvajanje dvojezičnosti in posebnih pravic italijanske narodne skupnosti,
– sprejema in obravnava pobude in pritožbe občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb,
– druge naloge s svojega delovnega področja.
(2) V Kabinetu župana se lahko določijo tudi delovna mesta za določen čas, ki so vezana na mandat župana.
11. člen 
Sekretariat občinske uprave opravlja naslednje naloge:
– strokovne, upravne, organizacijske in druge podobne naloge iz svojega področja dela za župana, direktorja občinske uprave in za občinsko upravo,
– izvaja strokovne, upravne, organizacijske in druge podobne naloge s področja pravnih zadev in zagotavlja zastopanje občine v sodnih in upravnih postopkih ter v postopkih mediacije,
– upravlja kadrovske vire,
– izvaja splošno-tehnične naloge za občinsko upravo,
– nudi strokovno podporo v postopkih javnih naročil za občinsko upravo,
– druge naloge s svojega delovnega področja.
12. člen 
Urad za družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge:
– strokovne, upravne, organizacijske in druge podobne naloge na področju vzgoje in izobraževanja, otroškega varstva, zdravstvenega in socialnega varstva, kulture, mladine, športa, turizma, raziskovalnih dejavnosti in drugih družbenih dejavnosti,
– pripravlja in uresničuje naloge in programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, izobraževanja odraslih in preprečevanja zasvojenosti,
– pospešuje, zagotavlja in organizira dejavnosti in programe socialnega varstva in zdravstvenega varstva,
– načrtuje in skrbi za sofinanciranje programov aktivne politike zaposlovanja,
– skrbi za razvoj kulture, promocijo kulturne dediščine, delovanje javnih zavodov, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo ter skrbi za objekte kulturnega pomena v lasti občine in prostore, v katerih se izvajajo kulturne dejavnosti,
– pripravlja in uresničuje mladinsko politiko občine, izvaja mladinske programe in zagotavlja prostore, v katerih mladina lahko zasleduje svoje interese,
– uresničuje programe športa, zagotavlja javno mrežo športnih objektov in upravlja javno športno infrastrukturo, ki je v lasti občine,
– vodi aktivnosti za pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj in promocijo turizma,
– ustvarja pogoje in podlage za financiranje in delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo programe na področju družbenih dejavnosti,
– druge naloge s svojega delovnega področja.
13. člen 
Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet opravlja naslednje naloge:
– strokovne, upravne, organizacijske in druge podobne naloge na področju izvajanja gospodarskih javnih služb, prometa, trajnostne mobilnosti, upravljanja s cestami in javnimi površinami, varstva okolja, gospodarstva, kmetijstva, ribištva in obrtništva,
– skrbi za upravljanje in gospodarjenje z javno komunalno infrastrukturo,
– vodi kataster gospodarske javne infrastrukture,
– skrbi za vzdrževanje in upravljanje z občinskimi cestami, javnimi površinami in občinskimi pristanišči,
– skrbi za urejanje, razvoj prometa in trajnostne mobilnosti, zlasti naloge na področju mestnega linijskega prevoza potnikov, mirujočega prometa, kolesarskega prometa, izrednih in prekomernih prevozov, dostave, parkirnih površin, avto taksi prevozov in drugih vrst prometa,
– skrbi za področja energetike, energetske učinkovitosti in javne razsvetljave,
– pripravlja in izvaja ukrepe, smernice in priporočila s področij varstva okolja in ohranjanja narave,
– skrbi za pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva, podjetništva, kmetijstva, ribištva, obrti in drugih gospodarskih dejavnosti,
– druge naloge s svojega delovnega področja.
14. člen 
Urad za prostorski razvoj in nepremičnine opravlja naslednje naloge:
– strokovne, upravne, organizacijske in druge podobne naloge na področju prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja, urejanja prostora in razpolaganja z nepremičninami,
– izvaja načrtovanje opremljanja zemljišč, odmerja komunalni prispevek, opravlja naloge obračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ali drugih finančnih obveznosti z naslova lastništva nepremičnin,
– pripravlja in izvaja strateške in izvedbene prostorske akte občine ter njihove strokovne podlage in sodeluje pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov,
– vodi postopke upravljanja, pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine ter upravlja in gospodari s poslovnimi prostori občine,
– vodi evidenco nepremičnin v lasti občine,
– izdaja soglasja, potrdila, dovoljenja in druge dokumente v upravnih postopkih v zvezi s posegi v prostor,
– druge naloge s svojega delovnega področja.
15. člen 
Urad za finance in računovodstvo opravlja naslednje naloge:
– vodi finančno poslovanje in računovodstvo,
– pripravlja in izvršuje proračun občine, zaključni račun proračuna ter druge akte s področja financ in računovodstva,
– pripravlja in vodi premoženjsko bilanco občine, evidenco premoženja občine in opravlja naloge ravnanja s finančnim premoženjem občine,
– spremlja in nadzira porabo sredstev pri neposrednih proračunskih uporabnikih,
– opravlja finančne preglede pravnih poslov občine,
– druge naloge s svojega delovnega področja.
16. člen 
Služba za investicije opravlja naslednje naloge:
– vodi, načrtuje, organizira, usklajuje in izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnega premoženja občine,
– spremlja in nadzira izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja,
– sodeluje pri vsebinski pripravi investicij za občinsko upravo,
– druge naloge s svojega delovnega področja.
17. člen 
Služba za občinski svet in krajevne skupnosti opravlja:
– strokovne, svetovalne, upravne in organizacijske naloge za potrebe župana, članov občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter za krajevne skupnosti,
– opravlja naloge za pripravo in izvedbo sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
– usmerja neposredno sodelovanje krajevnih skupnosti z občinsko upravo,
– opravlja naloge za razvoj krajevnih skupnosti, sistema lokalne samouprave in uresničevanje pravic prebivalcev občine do neposredne udeležbe pri odločanju v občini,
– vodi evidenco pravnih aktov občine,
– druge naloge s svojega delovnega področja.
18. člen 
Služba za digitalni razvoj in pisarniško poslovanje opravlja naslednje naloge:
– strokovne, upravne, organizacijske in druge podobne naloge na področju digitalnega razvoja, pisarniškega poslovanja in informacijske varnostne politike občine,
– skrbi za digitalizacijo in optimizacijo delovnih procesov občine,
– vzdržuje in zagotavlja nemoteno delovanje ter načrtuje širitve sistema informacijsko komunikacijskih tehnologij občine,
– vzdržuje računalniško in drugo digitalno opremo ter nudi podporo uporabnikom,
– skrbi za upravljanje z dokumentarnim gradivom, izvaja naloge vložišča, sprejemne in informacijske pisarne ter druge naloge glavne pisarne,
– druge naloge s svojega delovnega področja.
19. člen 
Služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje opravlja naslednje naloge:
– nadzira izvajanje veljavne zakonodaje in vseh drugih predpisov, ki mu podeljujejo pristojnost nadzora s področja občinskega redarstva in inšpekcije,
– vodi prekrškovne postopke v skladu z veljavno zakonodajo s področja občinskega redarstva in inšpekcije v primerih kršitev zakonskih določb in občinskih predpisov iz svoje pristojnosti,
– odloča o podanih ugovorih in zahtevah za sodno varstvo, ki jih kršitelji podajo na izdane odločbe o prekrških oziroma plačilne naloge v prekrškovnih postopkih v okviru svoje pristojnosti,
– skrbi za javno varnost in javni red,
– vodi druge inšpekcijske in redarske postopke v skladu z veljavno zakonodajo,
– opravlja naloge s področja sistema zaščite in reševanja,
– druge naloge s svojega delovnega področja.
20. člen 
(1) Služba za notranjo revizijo opravlja naslednje naloge:
– izvaja notranje revidiranje in svetovanje o obvladovanju tveganj, notranjih kontrolah in postopkih vodenja,
– zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja in kontrol, z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju občine in proračunskih uporabnikov, katerih ustanoviteljica je občina oziroma v katerih ima občina delež ali sofinancira njihovo dejavnost,
– priprava metodologije za delo notranje revizije, ki omogoča uvajanje sodobnih revizijskih metod in tehnik v prakso,
– druge naloge s svojega delovnega področja.
(2) Služba za notranjo revizijo deluje kot samostojna in neodvisna organizacijska enota občinske uprave, podrejena neposredno županu.
IV. VODENJE OBČINSKE UPRAVE IN ORGANIZACIJSKIH ENOT 
21. člen 
(1) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Župan je predstojnik občinske uprave.
(2) Mandat direktorja občinske uprave traja pet let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
(3) Župan lahko za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca pooblasti direktorja občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca, skladno z zakonom.
(4) Organizacijsko enoto občinske uprave vodi vodja organizacijske enote. Sekretariat občinske uprave lahko vodi direktor občinske uprave.
(5) Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu, vodje organizacijskih enot pa županu in direktorju občinske uprave.
V. NALOGE, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE, VODIJ ORGANIZACIJSKIH ENOT IN DRUGIH JAVNIH USLUŽBENCEV 
22. člen 
Direktor občinske uprave:
– vodi, načrtuje, organizira in usklajuje delo občinske uprave in njenih organizacijskih enot ter v tem okviru skrbi za zakonito in učinkovito ter smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– sprotno poroča županu o poteku izvajanja nalog občinske uprave,
– predlaga županu sprejem določenih odločitev, samostojno ali na predlog vodje organizacijske enote,
– izdaja odločbe in druge posamične akte iz izvirne pristojnosti občine ter iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji ali za to pooblasti vodjo organizacijske enote občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca,
– določa obseg pooblastil vodjem organizacijskih enot v zvezi z vodenjem organizacijske enote in pristojnostjo odločanja o zadevah s področja dela organizacijske enote, v primerih, ko to ni določeno s pravilnikom iz drugega odstavka 6. člena tega odloka,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi občine in državne uprave ter drugimi organizacijami,
– v okviru pooblastil župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranjega nadzora,
– za opravljanje nalog, ki ne sodijo v delovno področje organizacijske enote, kjer je delavec zaposlen, lahko dodatno pooblasti javnega uslužbenca,
– opravlja druge naloge, določene s predpisi občine ter po pooblastilu župana.
23. člen 
(1) Vodja organizacijske enote občinske uprave je odgovoren za delo v organizacijski enoti ter za stanje na delovnem področju organizacijske enote.
(2) Vodja organizacijske enote občinske uprave:
– načrtuje, organizira, usmerja, usklajuje in nadzoruje delo v organizacijski enoti,
– skrbi za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov,
– v skladu s pooblastili odloča v upravnih, strokovnih in drugih zadevah z delovnega področja organizacijske enote,
– po pooblastilu izdaja posamične akte iz izvirne pristojnosti občine in prenesene državne pristojnosti,
– pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi organizacijskimi enotami občinske uprave in organi občine pri reševanju skupnih zadev,
– v okviru svojih pristojnosti sodeluje tudi z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji oziroma družbami ter drugimi organizacijami,
– pripravlja predloge programov in finančnih načrtov za proračun, upravlja s premoženjem in pripravlja predloge razvojnih programov s svojega področja dela,
– v okviru danih pooblastil je odgovoren za zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev v okviru organizacijske enote, ki jo vodi in
– opravlja druge naloge v okviru svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti v skladu s predpisi.
(3) Vodja organizacijske enote občinske uprave mora poročati o stanju in o delu organizacijske enote, ki jo vodi, županu oziroma direktorju občinske uprave ter na zahtevo občinskega sveta oziroma njegovega delovnega telesa in nadzornega odbora dajati informacije in pojasnila o vprašanjih s področja dela organizacijske enote.
24. člen 
(1) V vseh zadevah iz svoje pristojnosti organizacijske enote občinske uprave sodelujejo med seboj.
(2) Pri medsebojnem sodelovanju si organizacijske enote sproti pošiljajo podatke in obvestila, potrebna za opravljanje zadev iz njihovega področja, izmenjujejo izkušnje, oblikujejo delovne skupine, organizirajo posvetovanja ter sodelujejo med seboj tudi v drugih oblikah.
25. člen 
(1) Za izvedbo nalog in projektov, ki zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev različnih organizacijskih enot občinske uprave in ki po svoji naravi zahtevajo sodelovanje strokovnih, znanstvenih in drugih organizacij oziroma zunanjih sodelavcev, se lahko oblikujejo projektne ali delovne skupine. Projektna ali delovna skupina se oblikuje za čas trajanja projekta oziroma naloge.
(2) Projektno ali delovno skupino imenuje župan ali direktor občinske uprave. Z aktom o ustanovitvi projektne ali delovne skupine se določi njeno sestavo, naloge, roke za izvedbo nalog in druge pogoje za delo. Vodja delovne ali projektne skupine neposredno odgovarja županu oziroma direktorju občinske uprave za delo v zvezi z dodeljenimi nalogami.
(3) Članom projektnih in delovnih skupin, ki niso zaposleni na občini, pripada sejnina v skladu s pravilnikom, ki določa višino sejnin za člane delovnih teles, ki jih imenuje župan.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti pravilnik iz drugega odstavka 6. člena tega odloka najkasneje v roku treh mesecev od njegove uveljavitve.
27. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 39/07 in 110/10), uporablja pa se do sprejema pravilnika iz prejšnjega člena tega odloka.
28. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-28/2019
Koper, dne 26. septembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sull’organizzazione e sulle attribuzioni dell’amminsitrazione del Comune città di Capodistria 
N. 100-28/2019
Capodistria, 27 settembre 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Visto gli articoli 29 e 49 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e in virtù degli articoli 27 e 87 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 26 settembre 2019, ha approvato il
D E C R E T O 
sull’organizzazione e sulle attribuzioni dell’amministrazione del Comune città di Capodistria 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
Il presente decreto definisce:
– l'organizzazione dei lavori dell'amministrazione comunale del Comune città di Capodistria (nel seguito: comune),
– le unità organizzative, i rispettivi ambiti di lavoro e le relazioni tra di esse,
– le modalità di gestione dell'amministrazione comunale e delle unità organizzative,
– le mansioni, le deleghe e le responsabilità del direttore dell'amministrazione comunale, dei capi unità organizzative e degli altri dipendenti pubblici dell'amministrazione comunale.
Articolo 2 
I concetti, usati nel decreto nel genere grammaticale maschile si usano quale forma neutra per uomini e donne.
II ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Articolo 3 
(1) Il lavoro dell’amministrazione comunale deve essere organizzato in modo tale da garantire:
– l’esecuzione legale, professionale, efficiente, razionale e coordinata dei compiti amministrativi e di altro tipo,
– l’efficace controllo interno sull'esecuzione dei compiti amministrativi e di altro tipo,
– l'orientamento dell'amministrazione comunale verso i fruitori dei suoi servizi, e
– un’efficace collaborazione con gli organi comunali e statali e con altre organizzazioni.
(2) L’amministrazione comunale è tenuta ad organizzare lo svolgimento del proprio lavoro in modo da consentire ai cittadini e alle altre parti di avvalersi dei propri diritti, obblighi o benefici legali nel minor tempo possibile e nei termini previsti.
Articolo 4 
(1) L'amministrazione comunale applica le leggi e le altre norme nonché le disposizioni adottate dal consiglio comunale ed emesse dal sindaco e dal direttore dell'amministrazione comunale.
(2) L'amministrazione comunale risponde al sindaco della situazione negli ambiti per la quale è stata istituita, monitora la situazione e lo sviluppo negli ambiti di base, segnala per tempo i fenomeni riscontrati nell'attuazione delle leggi e delle altre norme, produce iniziative e proposte per risolvere questioni legate ai propri ambiti ed esegue ulteriori compiti amministrativi, professionali e di sviluppo nonché compiti relativi alla fornitura di servizi pubblici e alle competenze comunali.
(3) Tutti i dipendenti pubblici dell'amministrazione comunale sono tenuti a rispettare il codice di condotta dei dipendenti pubblici e le altre norme a cui sono vincolati.
Articolo 5 
(1) Le mansioni dell'amministrazione comunale sono svolte nell'ambito delle unità organizzative.
(2) Le unità organizzative sono:
– ufficio,
– servizio,
– segreteria,
– gabinetto.
(3) Con fine dello svolgimento più efficiente dei compiti amministrativi, per lo svolgimento delle singole funzioni o per l’attuazione di determinati tipi di compiti di carattere tecnico, organizzativo o altri, all’interno delle singole unità organizzative possono essere istituite le seguenti unità organizzative interne: ufficio, servizio, settore, ufficio generale, centro, centro di regia ovvero unità organizzativa interna con un titolo diverso, se più appropriato alla natura della sua missione.
Articolo 6 
(1) Attraverso l'organizzazione interna e la sistematizzazione dei posti di lavoro, l'amministrazione comunale viene organizzata in modo tale da assicurare lo svolgimento efficiente, razionale, ottimale e professionale delle sue mansioni.
(2) Il sindaco determina l'organizzazione interna dettagliata e la sistematizzazione dei posti di lavoro nell'amministrazione comunale secondo il Regolamento sull'organizzazione interna e sulla sistematizzazione dei posti di lavoro dell'amministrazione comunale del Comune città di Capodistria (di seguito: regolamento).
Articolo 7 
(1) Delle questioni amministrative di competenza originaria del comune e delle questioni amministrative di competenza statale delegate al comune, decide in primo grado l'amministrazione comunale.
(2) I singoli atti di competenza originaria del comune sono emessi dal sindaco, dal direttore dell'amministrazione comunale e dai capi delle unità organizzative autorizzati, o da altro dipendente pubblico autorizzato.
(3) In materia amministrativa di primo grado, le decisioni sono emesse dal direttore dell'amministrazione comunale, che può autorizzare il capo dell'unità organizzativa dell'amministrazione comunale o un altro funzionario pubblico a decidere o condurre la procedura precedente la deliberazione.
(4) La decisione in merito ai ricorsi contro i singoli atti che in materia di competenza originaria sono emessi dall'amministrazione comunale, compete al sindaco.
(5) La decisione in merito ai ricorsi contro i singoli atti che in materia di competenza delegata dallo stato sono in primo grado emessi dall’amministrazione comunale, compete all’organo di stato competente specificato dalla legge.
Articolo 8 
(1) L'operato dell'amministrazione comunale è pubblico.
(2) La pubblicità dell’operato dell'amministrazione comunale è garantita nei seguenti modi:
– con la pubblicazione di atti generali,
– mediante comunicazioni ufficiali al pubblico,
– con la pubblicazione del materiale delle riunioni del consiglio comunale sul sito internet del comune,
– pubblicando le informazioni di carattere pubblico su internet, in conformità alla legge che disciplina il settore in materia,
– in altri modi che consentono al pubblico di acquisire familiarità con il lavoro dell'amministrazione comunale.
(3) Il sindaco informa il pubblico sui lavori dell'amministrazione comunale. I vicesindaci, il direttore dell'amministrazione comunale, i capi delle unità organizzative, i funzionari dell'amministrazione comunale incaricati delle pubbliche relazioni e gli altri dipendenti pubblici informano il pubblico previa autorizzazione del sindaco.
III LE UNITÀ ORGANIZZATIVE, I RISPETTIVI AMBITI DI LAVORO E I RECIPROCI RAPPORTI TRA LE STESSE 
Articolo 9 
L'amministrazione comunale espleta i propri compiti attraverso le seguenti unità organizzative:
– Gabinetto del sindaco,
– Segreteria dell’amministrazione comunale,
– Ufficio affari sociali,
– Ufficio attività economiche, ambiente e traffico,
– Ufficio sviluppo territoriale e beni immobili,
– Ufficio finanze e contabilità,
– Servizio per gli investimenti,
– Servizio per il consiglio comunale e le comunità locali,
– Servizio per lo sviluppo digitale e l’amministrazione,
– Servizio di ispettorato, guardia municipale, protezione e soccorso,
– Servizio per la revisione interna.
Articolo 10 
(1) Il Gabinetto del sindaco svolge i seguenti compiti:
– svolge il lavoro di consulenza e mansioni professionali, organizzative e amministrativo-tecniche del proprio campo per il sindaco, i vicesindaci e il direttore dell’amministrazione comunale,
– si occupa della gestione, dell’organizzazione e del coordinamento dei lavori che riguardano i progetti di sviluppo e la redazione di documenti strategici del comune,
– svolge mansioni nell’ambito della comunicazione e delle pubbliche relazioni, del protocollo, delle relazioni intercomunali e internazionali del comune,
– provvede alla coerente attuazione del bilinguismo e dei diritti particolari della comunità nazionale italiana,
– accetta e tratta le iniziative e i reclami dei cittadini e di altre persone fisiche e giuridiche,
– espleta altri compiti relativi al proprio ambito di lavoro.
(2) Nel Gabinetto del Sindaco possono avvenire assunzioni di personale a tempo determinato che sono limitate alla durata in carica del sindaco.
Articolo 11 
La Segreteria dell’amministrazione comunale svolge i seguenti compiti:
– svolge mansioni professionali, amministrative, organizzative e affini, rientranti nel suo ambito di lavoro, per il sindaco, i vicesindaci e il direttore dell’amministrazione comunale,
– svolge mansioni professionali, amministrative, organizzative ed affini in materia di questioni giuridiche, e garantisce la rappresentanza del comune nelle procedure giudiziarie e amministrative e nelle procedure di mediazione,
– gestisce le risorse umane,
– svolge mansioni tecniche generali per l'amministrazione comunale,
– fornisce supporto professionale nelle procedure di appalto pubblico per l'amministrazione comunale,
– espleta altri compiti relativi al proprio ambito di lavoro.
Articolo 12 
L’Ufficio affari sociali svolge i seguenti compiti:
– svolge mansioni professionali, amministrative, organizzative e affini in materia di educazione e istruzione, assistenza all'infanzia, assistenza sanitaria e sociale, cultura, politiche giovanili, sport, turismo, attività di ricerca e altre attività sociali,
– prepara e attua i mandati e i programmi nel campo dell'istruzione prescolare, dell'educazione primaria e musicale, dell'educazione di bambini ed adolescenti con bisogni speciali, dell'istruzione degli adulti e della prevenzione delle dipendenze,
– favorisce, assicura e organizza attività e programmi di assistenza sociale e sanitaria,
– pianifica e si occupa dei programmi di politica occupazionale attiva,
– cura lo sviluppo della cultura, della promozione del patrimonio culturale, del funzionamento degli enti pubblici impegnati in attività culturali, e cura gli immobili di importanza culturale di proprietà del comune nonché degli spazi in cui si svolgono attività culturali,
– prepara e attua la politica giovanile del comune, attua i programmi per i giovani e fornisce gli spazi in cui i giovani possono perseguire i propri interessi,
– attua programmi sportivi, assicura il funzionamento della rete pubblica di impianti sportivi e gestisce le infrastrutture sportive pubbliche di proprietà del comune,
– svolge attività per favorire e creare le condizioni necessarie per lo sviluppo e la promozione del turismo,
– crea le condizioni e le basi per il finanziamento e il funzionamento delle associazioni, dei gruppi e dei singoli che attuano programmi nel campo delle attività sociali,
– espleta altri compiti relativi al proprio ambito lavorativo.
Articolo 13 
L’Ufficio attività economiche, ambiente e traffico svolge i seguenti compiti:
– svolge mansioni professionali, amministrative, organizzative e affini in materia di espletamento dei servizi economici pubblici, trasporti, mobilità sostenibile, gestione delle strade e delle aree pubbliche, tutela dell'ambiente, economia, agricoltura, pesca e artigianato,
– si occupa della gestione e della manutenzione delle infrastrutture comunali pubbliche,
– tiene il catasto delle infrastrutture economiche pubbliche,
– si occupa della manutenzione e della gestione delle strade comunali, delle aree pubbliche e dei porti comunali,
– si occupa della regolamentazione e dello sviluppo dei trasporti e della mobilità sostenibile, in particolare nei settori del trasporto urbano di linea dei passeggeri, del traffico stazionario, del traffico ciclistico, dei trasporti straordinari ed eccezionali, delle consegne, delle aree di parcheggio, del servizio taxi e di altri tipi di trasporto,
– cura i settori dell’energia, dell’efficienza energetica e dell’illuminazione pubblica,
– prepara e attua misure, linee guida e raccomandazioni nei settori della tutela ambientale e della conservazione della natura,
– si occupa delle attività per favorire e creare le condizioni per lo sviluppo dell'economia, dell'imprenditoria, dell'agricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività economiche,
– espleta altri compiti relativi al proprio ambito lavorativo.
Articolo 14 
L’Ufficio sviluppo territoriale e beni immobili svolge i seguenti compiti:
– svolge mansioni professionali, amministrative, organizzative e affini nel campo della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, della sistemazione del territorio e della gestione degli immobili,
– esegue la pianificazione delle opere di urbanizzazione primaria, commisura il canone di urbanizzazione, espleta mansioni afferenti al computo dell’indennizzo per l’uso del terreno edificabile o degli altri oneri finanziari derivanti dalla proprietà di immobili,
– redige e attua gli atti strategici ed attuativi di pianificazione territoriale del comune ed i relativi approfondimenti tecnici, partecipa alla stesura di atti di pianificazione territoriale intercomunali, regionali e nazionali,
– si occupa delle procedure di gestione, acquisizione e disposizione dei beni immobili del comune, amministra e gestisce i locali commerciali del comune,
– tiene il registro degli immobili di proprietà del comune,
– rilascia consensi, certificati, permessi e altri documenti nelle procedure amministrative relative agli interventi nell’ambiente,
– espleta altri compiti relativi al proprio ambito lavorativo.
Articolo 15 
L’Ufficio finanze e contabilità svolge i seguenti compiti:
– dirige la gestione finanziaria e la contabilità,
– redige ed attua il bilancio di previsione del comune, il conto consuntivo e altri atti del settore finanziario e contabile,
– predispone e gestisce il bilancio patrimoniale del comune e il registro del patrimonio del comune, svolge mansioni riguardanti la gestione del patrimonio finanziario del comune,
– monitora e controlla l'utilizzo dei fondi da parte dei fruitori diretti del bilancio,
– effettua revisioni finanziarie dei negozi giuridici del comune,
– espleta altri compiti relativi al proprio ambito lavorativo.
Articolo 16 
Il Servizio per gli investimenti:
– gestisce, pianifica, organizza, coordina e attua gli investimenti e la manutenzione a titolo di investimenti del patrimonio immobile del comune,
– monitora e controlla l'attuazione degli investimenti e della manutenzione a titolo di investimenti,
– partecipa alla predisposizione dei contenuti degli investimenti per l'amministrazione comunale,
– espleta altri compiti relativi al proprio ambito lavorativo.
Articolo 17 
Il Servizio per il consiglio comunale e le comunità locali svolge i seguenti compiti:
– svolge mansioni professionali, di consulenza, amministrativi e organizzativi per il sindaco, i membri del consiglio comunale e degli organi di lavoro dello stesso, nonché per le comunità locali,
– svolge mansioni relative alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni del consiglio comunale e di quelle dei suoi organi di lavoro,
– indirizza direttamente la cooperazione tra le comunità locali e l'amministrazione comunale,
– svolge mansioni rivolte allo sviluppo delle comunità locali, del sistema di autogoverno locale e dell'esercizio dei diritti dei cittadini alla partecipazione diretta al processo decisionale nel comune,
– tiene il registro degli atti giuridici del comune,
– espleta altri compiti relativi al proprio ambito lavorativo.
Articolo 18 
Il Servizio per lo sviluppo digitale e l’amministrazione svolge i seguenti compiti:
– svolge mansioni professionali, amministrative, organizzative e affini nel campo dello sviluppo digitale, dei lavori d’ufficio e della politica di sicurezza informatica del comune,
– cura la digitalizzazione e l'ottimizzazione dei processi di lavoro del comune,
– mantiene e garantisce il corretto funzionamento e pianifica l'espansione del sistema informatico e delle comunicazioni del comune,
– gestisce e mantiene le attrezzature informatiche e digitali e fornisce il servizio di assistenza agli utenti,
– cura la gestione del materiale documentario, svolge le mansioni dell'ufficio protocollo, della reception e dell’ufficio informazioni nonché altre mansioni dell'ufficio generale,
– espleta altri compiti relativi al proprio ambito lavorativo.
Articolo 19 
Il Servizio di ispettorato, guardia municipale, protezione e soccorso svolge i seguenti compiti:
– sovrintende all'attuazione della legislazione in vigore e di qualsiasi altra normativa che gli conferisca i poteri di controllo nel campo della guardia municipale e delle ispezioni,
– conduce le procedure di infrazione in conformità alla legislazione vigente in materia della guardia municipale e delle ispezioni nei casi di violazione delle norme di legge e della normativa comunale di sua competenza,
– decide in merito ai ricorsi e alle richieste di tutela giudiziaria che i trasgressori presentano contro le decisioni emesse in merito alle infrazioni ovvero agli ordini di pagamento nell’ambito delle procedure di infrazione di propria competenza,
– si occupa della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico,
– svolge altre procedure di ispezione e di sicurezza in conformità alla legislazione in vigore,
– svolge compiti nell'ambito del sistema di protezione e salvataggio,
– espleta altri compiti relativi al proprio ambito lavorativo.
Articolo 20 
(1) Il Servizio per la revisione interna svolge i seguenti compiti:
– esercita le revisioni interne e il servizio di consulenza riguardo la gestione dei rischi, i controlli interni e le procedure di gestione,
– assicura una revisione indipendente dei sistemi di gestione e controllo finanziari al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità nell'operato del comune e dei fruitori del bilancio di cui il comune è fondatore, ne detiene una quota o ne cofinanzia l'attività,
– predispone le metodologie per il lavoro di revisione interna, il quale consente di introdurre nella pratica metodi e tecniche di revisione moderni,
– espleta altri compiti relativi al proprio ambito lavorativo.
(2) Il Servizio per la revisione interna svolge le proprie mansioni in qualità di unità organizzativa indipendente e autonoma che risponde direttamente al sindaco.
IV DIREZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE 
Articolo 21 
(1) L'amministrazione comunale è diretta e controllata dal sindaco, mentre i lavori dell'amministrazione comunale sono gestiti dal direttore dell'amministrazione comunale, nominato e revocato dal sindaco. Il sindaco è a capo dell'amministrazione comunale.
(2) Il mandato al direttore dell'amministrazione comunale è di cinque anni. Egli deve adempiere i requisiti per la nomina al grado, di cui alla legge che disciplina lo status dei dipendenti pubblici.
(3) Il sindaco ha la facoltà di delegare al direttore dell’amministrazione comunale o ad altro dipendente comunale l’attuazione dei diritti e degli obblighi del datore di lavoro, come dalle leggi in vigore.
(4) L'unità organizzativa dell'amministrazione comunale è diretta dal capo dell'unità organizzativa. La segreteria dell'amministrazione comunale può essere diretta dal direttore dell'amministrazione comunale.
(5) Del proprio operato il direttore dell'amministrazione comunale risponde al sindaco, i capi delle unità organizzative invece al sindaco e al direttore dell'amministrazione comunale.
V MANSIONI, DELEGHE E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEI CAPI DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE E DEI DIPENDENTI PUBBLICI 
Articolo 22 
Il direttore dell'amministrazione comunale:
– gestisce, pianifica, organizza e coordina il lavoro dell'amministrazione comunale e delle sue unità organizzative e, in tale contesto, assicura lo svolgimento legittimo, efficiente e ottimale dei compiti dell'amministrazione comunale,
– aggiorna correntemente il sindaco sullo stato di avanzamento dei compiti dell'amministrazione comunale,
– propone, autonomamente o su suggerimento del capo dell'unità organizzativa, al sindaco di adottare determinate decisioni,
– emettere, in primo grado, decisioni e altri singoli atti di competenza originaria del comune e di competenza dell'autorità statale demandatagli, ovvero autorizza il capo di una unità organizzativa dell'amministrazione comunale o un altro funzionario pubblico all’emissione di detti atti,
– determina i mandati dei capi delle unità organizzative in relazione alla gestione dell'unità organizzativa e alla competenza decisionale in merito all’ambito di lavoro dell’unità organizzativa, nei casi in cui ciò non sia già previsto dal regolamento di cui all'articolo 6, comma secondo, del presente decreto,
– svolge i compiti più impegnativi dell'amministrazione comunale e partecipa al lavoro dei gruppi progettuali del comune,
– svolge altri compiti organizzativi relativi al funzionamento dell'amministrazione comunale e si occupa della cooperazione con altri organi del comune e dell'amministrazione statale, e con altre organizzazioni,
– su delega del sindaco attua il bilancio e provvede all'attuazione del controllo interno,
– può delegare un dipendente pubblico per lo svolgimento dei compiti non rientranti nell’ambito di lavoro dell'unità organizzativa in cui il dipendente è impiegato,
– svolge altri compiti previsti dalle norme del comune e su delega del sindaco.
Articolo 23 
(1) Il capo dell’unità organizzativa dell’amministrazione comunale è responsabile dell’operato dell’unità amministrativa e della situazione nell’ambito di lavoro dell’unità organizzativa.
(2) Il capo dell'unità organizzativa dell'amministrazione comunale:
– pianifica, organizza, dirige, coordina e supervisiona il lavoro all'interno di un'unità organizzativa,
– garantisce la legalità della gestione e la coerente attuazione delle normative,
– decide, in conformità con le proprie competenze, in merito a questioni amministrative, professionali e di altra natura nell’ambito di lavoro dell'unità organizzativa,
– emette, su delega, singoli atti di competenza originale del comune e di competenza statale delegata al comune,
– nell’ambito del proprio lavoro collabora con le altre unità organizzative dell'amministrazione comunale e con gli organi comunali nella risoluzione di problemi comuni,
– conformemente alle sue competenze, collabora con le amministrazioni comunali di altri comuni, con i titolari dei pubblici poteri, con organi statali, enti, aziende ovvero società e altre organizzazioni,
– prepara proposte di programmi e piani finanziari per il bilancio, gestisce il patrimonio e prepara le proposte dei programmi di sviluppo nei limiti del proprio ambito lavorativo,
– conformemente alle proprie competenze, è responsabile dell'uso legittimo e mirato delle risorse di bilancio all'interno della propria unità organizzativa, e
– svolge altri compiti nell'ambito dei propri diritti, dei doveri e delle responsabilità in conformità con le norme vigenti.
(3) Il capo dell'unità organizzativa dell'amministrazione comunale deve relazionare il sindaco ovvero il direttore dell’amministrazione comunale sullo stato e sull’operato della propria unità organizzativa e, su richiesta del consiglio comunale ovvero di un suo organo di lavoro e del comitato di controllo, fornire informazioni e delucidazioni in merito a questioni rientranti nell’ambito di lavoro dell'unità organizzativa.
Articolo 24 
(1) Le unità organizzative dell'amministrazione comunale devono collaborare tra loro in tutte le materie di propria competenza.
(2) Il lavoro cooperativo delle unità organizzative prevede lo scambio continuo di dati e notifiche necessari per lo svolgimento delle questioni legate alle rispettive aree di competenza, lo scambio di esperienze, la formazione di gruppi di lavoro, l'organizzazione di consultazioni e ulteriori collaborazioni in altre forme.
Articolo 25 
(1) Per lo svolgimento di mansioni e progetti che richiedono la partecipazione di dipendenti pubblici provenienti da diverse unità organizzative dell'amministrazione comunale e che per loro natura richiedono la partecipazione di organizzazioni professionali, scientifiche e di altro tipo, o di collaboratori esterni, possono essere formati gruppi progettuali o di lavoro. Un gruppo progettuale o di lavoro è formato per la durata del singolo progetto o incarico.
(2) Il gruppo progettuale o di lavoro è nominato dal sindaco o dal direttore dell'amministrazione comunale. L'atto che istituisce il gruppo progettuale o di lavoro ne determina la composizione, le mansioni e le scadenze per il compimento delle stesse, e altre condizioni di lavoro. Dell’operato relativo alle mansioni conferite al gruppo di lavoro o progettuale, il capo dello stesso risponde direttamente al sindaco ovvero al direttore dell'amministrazione comunale.
(3) I membri dei gruppi progettuali e di lavoro che non sono dipendenti del comune, hanno diritto al gettone di presenza in conformità al regolamento che determina l'ammontare gettoni di presenza spettanti ai membri degli organi di lavoro nominati dal sindaco.
VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 26 
Conformemente a presente decreto, il sindaco deve adottare il regolamento di cui all'articolo 6, comma secondo, del presente decreto entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Articolo 27 
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa di aver efficacia il Decreto sull’organizzazione e sulle attribuzioni dell’amministrazione comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 30/01 e 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 39/07 e 110/10), la cui applicazione comunque prosegue fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo precedente del presente decreto.
Articolo 28 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 100-28/2019
Capodistria, 26 settembre 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan