Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2752. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica, stran 7478.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99, 44/18 in Uradne objave Snežnika, št. 4/06), na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) ter na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) dajem
P O P R A V E K 
Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica 
V Odloku o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 47/19) se popravijo napake tako, da se:
1. 12. člen spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
V drugem odstavku 124. in 125. člena se v 3. točki vrstice »Merila in pogoji za oblikovanje« črta četrta alineja.«;
2. doda se nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen 
V drugem odstavku od 126. do 130. člena se v 3. točki vrstice »Merila in pogoji za oblikovanje« črta tretja alineja.«;
3. v 14. členu se črta besedilo »in 129.«;
4. v 15. členu se črta besedilo »129. in 147.« in beseda »dejavnost«;
5. doda se nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen 
V vrstici »Pogojno dopustne dejavnosti in stavbe« drugega odstavka 129. in 147. člena se besedilo »dejavnost dejavnosti in sicer le: Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva; Proizvodnja pohištva; Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti in« nadomesti z besedo »dejavnosti.«;
6. v 16. členu se črta besedilo od vključno drugega odstavka naprej;
7. doda se nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen 
V vrstici »Dopustne stavbe« drugega odstavka 130. člena se za tretjo alinejo doda alineja, ki se glasi »– 12420 Garažne stavbe,«, pred zadnjo alinejo se doda alineji, ki se glasita:
»– 12650 Stavbe za šport,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo gasilski domovi,«
V vrstici »Pogojno dopustne dejavnosti in stavbe« se črta prva alineja.«;
8. doda se nov 16.b člen, ki se glasi:
»16.b člen 
V drugem odstavku 131. člena se v 2. točki vrstice »Merila in pogoji za oblikovanje« črta druga alineja.«;
9. doda se nov 16.c člen, ki se glasi:
»16.c člen 
V drugem odstavku 132. in 133. člena se v 2. točki vrstice »Merila in pogoji za oblikovanje« črta tretja alineja.«;
10. v 19. členu se za besedama »Dopustne stavbe« doda besedilo »drugega odstavka 136. člena«;
11. v 19. členu se doda odstavek z besedilom »V 4. točki vrstice »Merila in pogoji za oblikovanje« se črta tretja alineja.«;
12. v 21. členu se doda odstavek z besedilom »V vrstici »Merila in pogoji za oblikovanje« se črta besedilo »Dopustna barvna lestvica je od rdeče do rjave barve in srednje sive do temno sive barve.«;
13. v 29. členu se besedilo »in HS02-5« nadomesti z besedilom », HS02-5, HS02-6 in HS02-7«;
14. v 35. členu se v navedbi imena risbe št. 1 oznaka »MO02« zamenja z oznako »MO03«;
15. v 37. členu se v navedbi imena risbe št. 1 oznaka »MO02« zamenja z oznako »MO03«;
16. v 52. členu se številka »267« nadomesti s številko »268«;
17. v 60. členu se besedilo »tretja alineja« nadomesti z besedilom »druga alineja«;
18. v 60. členu se doda dva odstavka, ki se glasita:
»Doda se vrstica »OD534« z besedilom »Na parc. št. 58, 59 in 61 k.o. 2518 Janeževo Brdo se v roku 10 let vzpostavi zemljišče za kmetijsko dejansko rabo.
Doda se vrstica »OD892« z besedilom »– V roku 10 let se vzpostavi zemljišče za kmetijsko dejansko rabo.«.«;
19. v 61. členu se v drugem odstavku črta besedilo »in »*««. Doda se stavek, ki se glasi »Pri oznaki »*« se črta besedilo »OD106, OD119, OD252, OD259, OD327, OD342, OD742, OD743, OD746, OD886,« in besedilo »OK078, OK196, OK338, OK350, OK351«.«;
20. v 62. členu se v četrti alineji besedilo »HR05 je HR05« nadomesti z besedilom »HR03/2 je HR05«;
21. v grafičnih prikazih izvedbenega dela se v prikazih območij enot urejanja prostora, osnovne in podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev ter v prikazih območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture popravi list št. 31.
Št. 3500-8/2019-12
Ilirska Bistrica, dne 26. septembra 2019
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc