Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

Ob-3169/19, Stran 2117
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni poziv 
za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja 
1. Pravna podlaga: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H 83/18 in 19/19), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015, Shema de minimis z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I), Strategija poslovne odličnosti 2018–2030, ki jo je Vlada RS sprejela dne 11. 1. 2018, Spremembe čistopisa Programa dela s finančnim načrtom SPIRIT Slovenija za leto 2019, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 35. redni seji dne 12. 4. 2019 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 24. 4. 2019 in Pogodba št. SPIRIT- 2018-172410-NŽ o izvajanju in financiranju programov s področja spodbujanja podjetništva z dne 10. 12. 2018.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo).
Izvajalec javnega poziva: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SPIRIT Slovenija).
3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je podpreti ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oziroma Evropske fundacije za upravljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) – najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti v podjetja po modelu EFQM, in sicer: svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe. Za opredelitev in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene v točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne oblike oziroma vrste podjetja).
2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 15 zaposlenih. V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva, SPIRIT Slovenija in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom, SPIRIT Slovenija oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (Slovenskim podjetniškim skladom, Slovenskim regionalno razvojnim skladom) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištvo in akvakulturo, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
– primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
– predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov, vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
5.2 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti svetovalca in zunanjega izvajalca (točka 10.1) oziroma zunanjega izvajalca (točki 10.2 in 10.3).
Svetovalci oziroma zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so:
– za izvedbo svetovalne storitve (točka 10.1): svetovalci iz evidence svetovalcev za uvajanje poslovne odličnosti, ki je objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija: https://evidence.spiritslovenia.si/evidence/poslovna-odlicnost,
– za usposabljanje za zaposlene (točka 10.2): zunanji izvajalci iz evidence zunanjih izvajalcev, ki je objavljen na spletni strani SPIRIT Slovenija: https://www.podjetniski-portal.si/poslovna-odlicnost/izobrazevanje-ocenjevalci-organizacije-model-odlicnosti-efqm za sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost (točka 10.3) organizacija EFQM.
Pri izboru svetovalca oziroma zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
3. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti zunanji izvajalci drugim prijaviteljem. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški, opredeljenimi v točki 10 javnega poziva in točki II.7.1. pozivne dokumentacije.
4. Prijavitelj ne sme biti kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezan z izbranim zunanjim izvajalcem ali svetovalcem/i (zaposlenim pri zunanjem izvajalcu, ki izvaja aktivnost), kar pomeni, da je strošek storitve zunanjega izvajalca neupravičen, če sta:
– prijavitelj in zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– če je zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.
6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju: pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica SPIRIT Slovenija.
Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo.
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je poslana priporočeno ali vložena na naslov SPIRIT Slovenija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana,
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni na posameznih obrazcih.
Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba o sofinanciranju.
Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti po elektronski pošti. Prijavitelj ima v primeru, da ustreza pogojem, možnost ponovne oddaje vloge.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša skupno 200.000 EUR oziroma 40.000,00 EUR letno. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva. Višina sredstev v okviru tega javnega poziva se lahko spremeni skladno s proračunskimi možnostmi.
SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico, da lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče ali spremeni,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) prejemanje vlog na javni poziv,
in sicer z objavo na spletnih straneh SPIRIT Slovenija oziroma v primeru spremembe javnega poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spremembe ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe o sofinanciranju. SPIRIT Slovenija vlog prejetih do datuma spremembe, torej tistih, ki jih je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne bo obravnaval, o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem primeru lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko SPIRIT Slovenija objavi spremembo javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije oziroma ponovno sprosti prejemanje vlog.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
SPIRIT Slovenija bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oziroma nacionalni prispevek.
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019–2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1. 1. 2019 in traja do 30. 9. 2023.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2019 je 31. 10. 2019, v letu 2020 31. 10. 2020, v letu 2021 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in v letu 2023 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan SPIRIT Slovenija najkasneje v roku 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.
V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali takoj v začetku naslednjega proračunskega leta.
Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.
10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:
1. stroški svetovalne podpore pri izvedbi samoocene po modelu EFQM oziroma stroški priprave managerskega dokumenta oziroma stroški ocene po modelu EFQM s strani zunanjih svetovalcev.
Rezultat izvedenega svetovanja je:
– izvedena samoocena po modelu EFQM hitrega pregleda ali
– izvedena samoocena po modelu EFQM matrike poslovne odličnosti ali
– pripravljen managerski dokument ali
– pripravljen managerski dokument in izvedena ocena po modelu EFQM s strani enega ali dveh zunanjih svetovalcev in enega notranjega ocenjevalca.
in/ali
2. Stroški udeležbe na EFQM certificiranem usposabljanju za zaposlene v podjetju, ki bo hkrati oziroma je že uveljavljalo stroške pod točko 10.1 ali 10.3 tega javnega poziva:
– za zunanjega ocenjevalca: do dva zaposlena v podjetju,
– za notranjega ocenjevalca: do šest zaposlenih v podjetju.
Več informacij o možnih usposabljanjih za zunanje in notranje ocenjevalce je objavljenih na spletni strani SPIRIT Slovenija: https://www.podjetniski-portal.si/ poslovna-odlicnost/izobrazevanje-ocenjevalci-organizacije-model-odlicnosti-efqm.
Rezultat izvedenega usposabljanja je:
– pridobljeno EFQM licenčno potrdilo za zaposlene/-ga, vključene/-ga v usposabljanje.
in/ali
3. strošek pristojbine za EFQM nagrado za odličnost (ang. EFQM Global Excellence Award).
Rezultat plačane pristojbine je:
– sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost.
Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR v posameznem koledarskem letu. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodili na obrazcih. Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso upravičen strošek.
Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.
Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija.
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki je oddana osebno v času uradnih ur (od 9. do 13. ure) ali po pošti na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v pozivni dokumentaciji.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev
Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema posamezne vloge na SPIRIT Slovenija. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora SPIRIT Slovenija v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov SPIRIT Slovenija.
Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obvestila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani SPIRIT Slovenija https://www.spiritslovenia.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija https://www.spiritslovenia.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve SPIRIT Slovenija, in sicer skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva nakazila do dneva vračila.
15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec SPIRIT Slovenija ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev SPIRIT Slovenija o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, lahko SPIRIT Slovenija zavrne vlogo ali odstopi od pogodbe oziroma v kolikor je bila subvencija že izplačana, od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi javnim pozivom in pri pripravi vloge ter pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov podlicnost@spiritslovenia.si. Pooblaščena oseba za izvedbo javnega poziva s strani SPIRIT Slovenija je Ana Mrzlikar.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato pri postavljanju vprašanj ne razkrivajte morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
SPIRIT Slovenija, javna agencija