Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2715. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem (prizidava zdravstvenega centra ob Kolodvorski ulici in ureditev parkirišč), stran 7414.

  
Na podlagi 115., 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 7. seji, dne 26. 9. 2019, sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem (prizidava zdravstvenega centra ob Kolodvorski ulici in ureditev parkirišč)
1. člen 
V 2. členu Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem (Uradni list RS, št. 24/01, 71/01, 74/10, 62/11 in 71/14) se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za naselje Videm v Krškem se nanašajo na prizidavo zdravstvenega centra ob Kolodvorski ulici in ureditev parkirišč. Vsebujejo tekstualni del, grafični del, povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi ter spremljajoče gradivo.
A) TEKSTUALNI DEL
B) GRAFIČNI DEL
1. Prikaz območja na izseku iz OPN Občine Krško
2. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
3. Območje sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta z obstoječim stanjem
4. Ureditvena situacija
5. Potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko infrastrukturo ter grajeno javno dobro
6. Načrt parcelacije
C) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
D) SPREMLJAJOČE GRADIVO
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
2. Podatki iz prikaza stanja prostora
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. Mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
6. Povzetek za javnost
7. Elaborat ekonomike«.
2. člen 
V 3. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Območje prizidave zdravstvenega centra ob Kolodvorski ulici in ureditve parkirišč (v nadaljnjem besedilu območje prizidave zdravstvenega centra) se nahaja severno od obstoječega zdravstvenega centra in zajema dela zemljišč s parcelnima številkama 269/2 in 220/1, obe k.o. Stara vas. Velikost območja je 827 m2.«.
3. člen 
V 4. členu se na koncu drugega odstavka za besedilom »Na območju zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici« dodata vejica in besedilo »vključno z območjem prizidave zdravstvenega centra,«.
4. člen 
V 5.c členu se za besedilom »Na območju zdravstvenega centra« dodata vejica in besedilo »prizidave zdravstvenega centra«.
5. člen 
V 7. členu se v četrtem odstavku za besedilom »Na območju zdravstvenega centra« dodata vejica in besedilo »prizidave zdravstvenega centra«.
6. člen 
V 8. členu se v četrtem odstavku za besedilom »Območje zdravstvenega centra« dodata vejica in besedilo »prizidave zdravstvenega centra«.
Na koncu četrtega odstavka se doda besedilo: »Stavbo zdravstvenega centra je dopustno prizidati v smeri proti severozahodu. Dodatna parkirna mesta za zaposlene v prizidanem zdravstvenem centru se uredijo jugozahodno od načrtovane prizidave.«.
7. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku za besedilom »Horizontalni in vertikalni gabarit ter regulacijske linije na območju zdravstvenega centra« dodata vejica in besedilo »prizidave zdravstvenega centra«.
V drugem odstavku se v naslovu zadnje alineje za besedilom »-Zdravstveni center« dodata vejica in besedilo »prizidava zdravstvenega centra«. Za besedilom »Stavba zdravstvenega centra je zasnovana v obliki kareja z notranjim pokritim atrijem.« se doda besedilo »Znotraj določene gradbene meje je v smeri proti severozahodu dopustna prizidava zdravstvenega centra.«. Besedilo »Na zemljišču parc. št. 269/2, k.o. Stara vas se ohranjajo zelene površine« se nadomesti z besedilom: »Na zemljišču parc. št. 269/2, k.o. Stara vas se izven določene gradbene meje za prizidavo zdravstvenega centra in izven območja parkirišč ohranjajo zelene površine.«. Besedilo »Na območju se ohranja divji kostanj.« se nadomesti z besedilom »Na območju se v čim večji možni meri ohranja divji kostanj.«.
8. člen 
V 13. členu se v dvaindvajsetem odstavku za prvim stavkom doda besedilo: »Na območju prizidave zdravstvenega centra je dopusten tudi ožji priključek do parkirnih mest.«.
9. člen 
V 14. členu se enajsti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Na območju zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici je v končni fazi treba zagotoviti tolikšno število parkirnih mest, kot jih za opravljanje dejavnosti potrebujeta zdravstveni center ter poslovna stavba. Parkirišča se zagotavljajo na nivoju terena, dodatne parkirne površine je možno zagotoviti v načrtovani dvoetažni podzemni garaži v sklopu poslovne stavbe. Možna je tudi uporaba javnih parkirnih površin, ki so urejena ob Kolodvorski ulici, vendar le v prvi fazi, kot je določena v 31. členu tega odloka. Pod koto nivoja podtalnice se predvidi zaščito pred vdorom podtalnice v garažo. Na območju prizidave zdravstvenega centra se dodatno uredi še do 8 nivojskih parkirnih mest.«.
10. člen 
V 18. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »(4) Prizidava zdravstvenega centra se priključuje na obstoječe infrastrukturno omrežje. Obstoječi infrastrukturni vodi, ki potekajo po območju načrtovane prizidave in parkirišč se ustrezno zaščitijo oziroma prestavijo. Dopustna so odstopanja pri infrastrukturnem urejanju območja, v skladu s pogoji upravljavcev.«.
11. člen 
V 19. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: »(7) Na območju prizidave zdravstvenega centra se obstoječ vodovodni sistem-hidrantno omrežje prestavi izven območja gradnje, pod pogoji upravljavca.«.
12. člen 
V 20. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi: »(8) Na območju parkirišč, znotraj območja načrtovane prizidave zdravstvenega centra, se obstoječa mešana kanalizacija v času gradnje varuje v skladu s pogoji upravljavca. Padavinska voda s strehe in parkirišč se odvaja v ločeno ponikovalnico. V kolikor ponikanje ni možno, se dovoli odvajanje padavinske vode v kanalizacijski sistem preko zadrževalnika, ki zadrži prvi poplavni val.«.
13. člen 
V 21. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »(3) Na območju prizidave zdravstvenega centra se prestavi obstoječi 0.4 kV podzemni elektroenergetski vod.«.
14. člen 
V 22. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »(3) Na območju načrtovane prizidave zdravstvenega centra se po potrebi prestavi obstoječi vod javne razsvetljave.«.
15. člen 
V 23. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »(6) Na območju prizidave zdravstvenega centra poteka telekomunikacijsko omrežje, ki se pred pričetkom del prestavi in ustrezno zaščiti.«.
16. člen 
V 23.a členu se na koncu doda besedilo: »Na območju prizidave zdravstvenega centra se prestavi oziroma ustrezno zaščiti obstoječi komunikacijski vod.«
17. člen 
V 24.a členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi »Na območju prizidave zdravstvenega centra se, v primeru poseganja v 2 m varnostni pas priključnega plinovoda, predvidi projektno rešitev prestavitve priključnega plinovoda.«.
18. člen 
V 28. členu se črta drugi odstavek.
19. člen 
V 29. členu se v naslovu za besedilom »Hrup« doda besedilo: »in blodeči tokovi«.
Za prvim odstavkom se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Pri gradnjah v območju železniške proge mora investitor predvideti ukrepe za varstvo pred hrupom zaradi odvijanja železniškega prometa.
(3) Pri gradnjah stavb, komunalnih in drugih infrastrukturnih objektih v bližini elektrificirane proge s 3 kV DC električnim sistemom je treba izvesti zaščitne ukrepe proti učinkom blodečih tokov, ki jih povzročajo enosmerni vlečni sistemi.«.
20. člen 
V 30. členu se na koncu tretjega odstavka za besedilom »Uradni list RS, št. 57/96« doda besedilo »in 54/15«.
21. člen 
V 31. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Na območju zdravstvenega centra in poslovne stavbe ob Kolodvorski ulici je načrtovana fazna gradnja. V prvi fazi se zgradi zdravstveni center etažnosti P+1 in uredijo parkirne površine v sklopu parcel namenjenih gradnji parkirišč, jugozahodno in severno od stavbe zdravstvenega centra (GP2 in GP3- na grafiki »Načrt parcelacije). Dodatna parkirna mesta se v prvi fazi za potrebe zdravstvenega centra koristijo na javnih parkirnih površinah ob lokalni mestni cesti LK 192181 Kolodvorska ulica.
V drugi fazi je v smeri proti severozahodu načrtovana prizidava zdravstvenega centra ter ureditev ca. osmih nivojskih parkirnih mest na območju prizidave.
V tretji fazi se uredijo parkirišča jugozahodno od stavbe zdravstvenega centra (GP4- na grafiki »Načrt parcelacije). Do izgradnje poslovne stavbe je nivojska parkirišča dopustno urediti tudi na območju GP5 iz grafike »Načrt parcelacije«. Parkirne površine je v končni fazi, ob gradnji poslovne stavbe dopustno zgraditi v dvoetažni podzemni garaži.«.
22. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-11/2018-O502
Krško, dne 26. septembra 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko