Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2688. Odlok o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo, stran 7322.

  
Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1l in 13/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ustanovi Svet za socialno ekonomijo (v nadaljnjem besedilu: svet).
2. člen 
(vloga sveta) 
Svet je strokovno in posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, ki zanjo opravlja strokovne naloge, zagotavlja usklajevanje politik na področju socialne ekonomije in ji nudi pomoč pri odločanju o zadevah s področja socialne ekonomije v Republiki Sloveniji.
3. člen 
(naloge sveta) 
Svet opravlja predvsem naslednje naloge:
– pripravi Strategijo razvoja socialne ekonomije (v nadaljnjem besedilu: strategija) in da mnenje k programu ukrepov,
– spremlja izvajanje strategije in
– usmerja in spremlja delo izvajalcev ukrepov.
4. člen 
(izvajanje strokovnih nalog za svet) 
Strokovne naloge za svet izvajajo ministrstva in vladne službe, vsak na svojem področju dela:
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– Ministrstvo za javno upravo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
– Ministrstvo za okolje in prostor,
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za kulturo,
– Ministrstvo za zunanje zadeve,
– Ministrstvo za finance,
– Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in
– Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije.
5. člen 
(naloge ministrstev) 
(1) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotavlja usklajevanje izvajanja strokovnih nalog iz 3. člena tega odloka, spremljanje poslovanja socialnih podjetij in izvajanje ukrepov za spodbujanje razvoja socialne ekonomije.
(2) Za izvajanje nalog iz 3. člena tega odloka pristojno ministrstvo:
– v sodelovanju z drugimi ministrstvi in vladnimi službami pripravi program ukrepov za izvajanje strategije,
– spremlja izvajanje programa ukrepov,
– v sodelovanju z drugimi ministrstvi in vladnimi službami pripravlja analize, poročila in druga strokovna gradiva za svet,
– ugotavlja in spremlja izpolnjevanje pogojev, ki jih zakon, ki ureja socialno podjetništvo, določa za poslovanje socialnih podjetij, in pogojev za prepoved poslovanja nepridobitne pravne osebe kot socialno podjetje in
– vodi evidenco socialnih podjetij v skladu z 42. členom Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1l in 13/18).
6. člen 
(sestava sveta) 
(1) Svet, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije, ima predsednika in 20 članov.
(2) Predsednik sveta je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
(3) Člane sveta predlagajo:
– po enega predstavnika ministrstva, pristojna za področja zaposlovanja, kmetijstva, zdravja, okolja, javne uprave, financ, kulture, zunanjih zadev, evropske kohezijske politike,
– enega predstavnika Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije,
– dva predstavnika socialnih podjetij Združenje Socialna ekonomija Slovenije, so. p.,
– dva predstavnika zadrug Zadružna zveza Slovenije, z. o. o. in Združenje CAAP, so. p.,
– enega predstavnika invalidskih podjetij Zavod invalidskih podjetij Slovenije,
– enega predstavnika zaposlitvenih centrov Zavod zaposlitvenih centrov,
– enega predstavnika reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije,
– dva predstavnika socialnih partnerjev, v vlogi reprezentativnih sindikalnih konfederacij in reprezentativnih delodajalskih organizacij Ekonomsko-socialni svet,
– enega predstavnika strokovnih institucij s področja socialne ekonomije Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.
(4) Izmed članov sveta, ki niso predstavniki ministrstev in Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije, izvoli svet namestnika predsednika sveta.
(5) Mandat članov sveta traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
7. člen 
(varstvo integritete in preprečevanje korupcije) 
Za člane sveta, ki niso javni uslužbenci, se glede nasprotja interesov in prepovedi sprejemanja daril uporabljajo določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
8. člen 
(delo sveta) 
(1) Svet dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta. Na seje sveta so lahko vabljeni tudi predstavniki organov in institucij ter drugi strokovnjaki, ki niso člani sveta.
(2) Svet lahko pri izvajanju svojih nalog oblikuje delovne skupine.
9. člen 
(poslovnik sveta in poročanje) 
(1) Svet deluje na podlagi poslovnika, ki ga sprejme z večino glasov vseh članov sveta.
(2) Poslovnik določa:
– pravice in obveznosti predsednika sveta in namestnika predsednika sveta,
– način sklicevanja sej,
– način vodenja sej,
– način sodelovanja in glasovanja na sejah,
– pravila potrjevanja zapisnikov sej,
– postopek in način vabljenja udeležencev, ki niso člani sveta, na seje,
– pravila delovanja delovnih skupin in
– druge rešitve, povezane z delom sveta.
(3) Svet o izvajanju nalog iz 3. člena tega odloka enkrat letno poroča Vladi Republike Slovenije.
10. člen 
(pogoji za delovanje sveta) 
(1) Članom sveta pripadajo povračila stroškov v skladu z Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15).
(2) Materialne in finančne možnosti za delo sveta ter strokovno in administrativno podporo svetu zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v svojem finančnem načrtu.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(roki za oblikovanje sveta) 
(1) Vlada Republike Slovenije imenuje člane sveta najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
(2) Prvo sejo sveta skliče predsednik sveta najpozneje v 30 dneh po imenovanju članov sveta.
(3) Svet sprejme poslovnik na prvi seji sveta.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.00726-11/2019
Ljubljana, dne 3. oktobra 2019
EVA 2019-2130-0013
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik