Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2732. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Sodražica, stran 7427.

  
Na podlagi 37.a člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18; v nadaljevanju ZLS) in tretjega odstavka 21. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 6. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Sodražica 
I. 
Občinski svet Občine Sodražica ugotavlja, da je članu Občinskega sveta Občine Sodražica, Borutu Troha, rojenemu 18. 5. 1960, stanujočemu Zamostec 68, Sodražica, katerega mandat je bil potrjen na 1. konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Sodražica, dne 6. 12. 2018, zaradi smrti prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Sodražica.
II. 
S prenehanjem mandata članu Občinskega sveta Občine Sodražica preneha tudi njegov mandat v Odboru za komunalne zadeve in prostorsko planiranje.
III. 
Občinska volilna komisija Občine Sodražica naj postopa skladno z določbami veljavne zakonodaje, ki ureja lokalne volitve, da se v VOLILNI ENOTI 7, Zamostec, izvedejo nadomestne volitve za člana Občinskega sveta.
IV. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Sodražica, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-4/19
Sodražica, dne 27. septembra 2019
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec