Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

2747. Odlok o zimski službi v Občini Laško, stran 7460.

  
Na podlagi določil 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – ZJC-UPB1), Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 4. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 42/08, 23/18) ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18) je Občinski svet Občine Laško na 5. redni seji dne 25. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o zimski službi v Občini Laško 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določi način opravljanja, organizacija ter izvajanje zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja javnih cest in drugih javnih površin, kot obvezne gospodarske javne službe na območju Občine Laško.
2. člen 
Zimska služba se izvaja sezonsko v času od 15. novembra do 15. marca oziroma v obdobju trajanja zimskih razmer vsako leto, in sicer na:
– lokalnih cestah in javnih poteh,
– nekategoriziranih cestah po seznamu, ki je sestavni del posebne pogodbe iz drugega odstavka 4. člena tega odloka,
– javnih površinah (pločniki, avtobusna postajališča, parkirnih in drugih funkcionalnih prometnih površinah ob javnih objektih) in
– gozdnih cestah javnega pomena.
3. člen 
Zavezanci po tem odloku so lastniki zemljišč, stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi najemniki, v večstanovanjskih hišah pa upravnik (v nadaljevanju: zavezanci).
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE 
4. člen 
(1) Izvajanje zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja javnih cest in drugih javnih površin, kot obvezne gospodarske javne službe na območju Občine Laško se izvaja preko Javnega podjetja Komunale Laško (v nadaljevanju: izvajalec zimske službe).
(2) Obseg in način izvajanja zimske službe se uredi s posebno pogodbo, katere sestavni del je tudi seznam cest, poti in površin iz 2. člena tega odloka.
5. člen 
(1) V zimsko službo sodijo naslednja dela:
V pripravljalnem obdobju:
– čiščenje in ureditev odvodnih sistemov in vozišča,
– postavitev snežnih kolov,
– priprava deponij posipnega materiala,
– postavitev dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih mestih,
– usposabljanje in strokovno izobraževanje za izvajalce zimske službe in
– označevanje vitalnih objektov (hidranti, elektro omarice, CTV omarice …).
V obdobju zimske sezone:
– pluženje in odstranjevanje snega s cest, ulic, trgov, pločnikov, javnih parkirišč in drugih javnih prometnih površin,
– odvažanje snega s pločnikov, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč in drugih javnih prometnih površin,
– posipavanje vozišč in drugih javnih prometnih površin s soljo, peskom in mešanico soli in peska,
– po potrebi čiščenje nadstreškov na postajališčih,
– odstranjevanje ledenih sveč s streh,
– odstranjevanje snega iz drevja in grmovja ter poškodovanih dreves in odlomljenih vej ob javnih cestah in površinah, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari,
– sodelovanje s stanovalci stanovanjskih blokov pri čiščenju parkirnih prostorov (odmik avtomobilov in ostalih prometnih sredstev ipd.),
– čiščenje zasneženih prometnih znakov,
– čiščenje odtokov in uličnih požiralnikov v času odjuge,
– obveščanje javnosti o stanju cest in
– druge naloge, ki omogočajo v zimskem času promet na cestah.
Po koncu zimskega obdobja:
– odstranjevanje prometne signalizacije, snežnih kolov in smernikov ter čiščenje in pometanje vozišč,
– popravila vozišč,
– odprava škode povzročene pri odstranjevanju snega.
(2) Med izvajanjem del po tem odloku dežurni delavci izvajalca zimske službe opravljajo:
– 24-urno dežurno službo, odrejajo operativne akcije pluženja in posipavanja, odrejajo pripravljenost delavcev, vodijo dnevnik izvajanja zimske službe, poročajo vodji zimske službe o razmerah, stanju in izvajanju zimske službe,
– vodja zimske službe vodi operativne akcije ob izrednih vremenskih razmerah, ko je potrebno odstopati od programa zimske službe,
– dajejo izvajalcem na terenu predloge oziroma zahteve za izboljšanje organizacije potrebnega dela,
– tedensko poročajo pristojni službi občine o opravljenih delih.
(3) Dela po koncu zimske službe je treba izvesti najkasneje do 30. junija tekočega leta.
III. NALOGE IZVAJALCEV ZIMSKE SLUŽBE 
6. člen 
(1) Izvajalec mora vsako leto do 15. oktobra pripraviti program zimske službe, ki obsega:
– organizacijsko shemo vodenja,
– razpored pripravljalnih del,
– popis vseh površin objektov, na katerih se izvaja zimska služba, prednostni vrstni red pluženja in posipavanja cest,
– razpored mehanizacije, opreme, izvajalcev in
– plan 24-urnega dežurstva.
(2) Program zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po terminu.
(3) Program zimske službe po predhodni obravnavi na Svetu krajevnih skupnosti potrdi župan.
7. člen 
(1) Izvajalec je dolžan pričeti izvajati zimsko službo po naročilu vodje zimske službe, dežurnega delavca izvajalca zimske službe, za krajevne skupnosti pa po dogovoru z odgovorno osebo krajevne skupnosti.
(2) Posamezna krajevna skupnost mora zagotoviti in imenovati odgovorno osebo za zimsko službo in jo javiti izvajalcu zimske službe najkasneje do 1. oktobra tekočega leta.
(3) Pričetek izvajanja zimske službe na občinskih kategoriziranih in nekategoriziranih cestah je, ko zapade 10 cm snega.
(4) Pričetek izvajanja zimske službe na gozdnih cestah javnega pomena v okolici je, ko zapade 15 cm snega, na cestah po katerih potekajo šolski prevozi pa že pri 10 cm snega.
(5) Ne glede na prejšnje odstavke prevoznosti ni nujno treba zagotavljati v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih snežnih zametih in snežnih plazovih. Enako velja za poledico, ki je ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. Nivo vzdrževanja se v teh primerih prilagaja trenutnim vremenskim in snežnim razmeram.
(6) Izvajalec zimske službe ne odgovarja za poškodbe nepremičnin oziroma ograje ali žive meje, če le-ta ni odmaknjena od parcelne meje v skladu s prostorskim aktom občine.
(7) Izvajalec zimske službe je odškodninsko odgovoren za povzročeno škodo, nastalo zaradi njegovega nepravilnega ali malomarnega ravnanja pri izvajanju zimske službe.
(8) Izvajalec zimske službe mora imeti zavarovano odškodninsko odgovornost za izvajanje svoje dejavnosti.
8. člen 
(1) Pri pluženju oziroma odstranjevanju snega mora izvajalec zimske službe upoštevati naslednji prednostni vrstni red:
1. prednostna naloga:
– lokalne ceste po katerih potekajo proge avtobusnega prometa in šolski prevozi ter avtobusna postajališča ob teh progah,
– ceste in pločniki k zdravstvenim domovom, gasilskim domovom, vzgojno-izobraževalnim ustanovam in drugim javnim ustanovam,
– glavne lokalne ceste skozi naselja in
– prehodi za pešce.
Na teh cestah se zagotavlja prevoznost v času med 5. in 20. uro.
Začasne ustavitve prometa so možne v času med 20. in 5. uro zjutraj. Stalno odvijanje prometa je omogočeno z uporabo snežnih verig.
Sneg mora biti odstranjen najkasneje do 6. ure zjutraj.
2. prednostna naloga:
– pomembnejše javne poti, pločniki in javne površine.
Sneg mora biti odstranjen najkasneje do 8. ure zjutraj.
3. prednostna naloga:
– ostale javne poti po krajevnih skupnostih,
– pomembnejše povezave po katerih potekajo šolski prevozi in odvoz smeti,
– nekategorizirane ceste,
– gozdne ceste javnega pomena in
– druge javne površine.
Sneg mora biti odstranjen najkasneje do 10. ure.
(2) Prednostni vrstni red, ki je podrobneje določen v programu zimske službe določi izvajalec zimske službe.
(3) Sneg mora biti odstranjen s cest najkasneje 12 ur po prenehanju sneženja.
(4) Sneg mora biti odstranjen:
– z vozišča, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, širok najmanj 3 m,
– s pločnikov tako, da je peščev hodnik, kjer dopuščajo razmere, širok najmanj 0,6 m in
– na avtobusnih postajališčih v celotni dolžini.
(5) Sneg se praviloma ne sme odmetavati z vozišča na pločnik, kolikor je širina pločnika manjša kot 0,6 m.
(6) V programu zimske službe mora biti tudi seznam vseh pločnikov, ki se v času zimske službe čistijo.
9. člen 
Če širina cest odrivanja snega s plugom ne omogoča, je izvajalec zimske službe dolžan odvoziti sneg z vozišč, pločnikov, mostov in cest.
10. člen 
V času pluženja in odstranjevanja snega lahko izvajalec zimske službe postavi začasne prometne znake o prepovedi parkiranja in ustavljanja na cestah.
11. člen 
Sneg je dovoljeno odlagati samo na tistih mestih, ki ne omejujejo normalne prevoznosti vozišča.
12. člen 
(1) V času poledice ali ko je po meteorološki napovedi pričakovati snežno desko in kadar nastane snežna deska, je dolžan izvajalec po naročilu vodje zimske službe, dežurnega delavca izvajalca zimske službe, za krajevno skupnost pa po dogovoru z odgovorno osebo krajevne skupnosti posipati ceste in mostove s peskom ali soljo po vrstnem redu, in sicer:
1. prednostna naloga:
– lokalne ceste po katerih potekajo proge avtobusnega prometa in šolski prevozi ter avtobusna postajališča ob teh progah,
– ceste in pločniki k zdravstvenemu domu, gasilskemu domu, vzgojno-izobraževalnim ustanovam in drugim javnim ustanovam,
– glavne lokalne ceste skozi naselja in
– prehodi za pešce.
2. prednostna naloga:
– pomembnejše javne poti, pločniki in javne površine.
3. prednostna naloga:
– ostale javne poti po krajevnih skupnostih,
– pomembnejše povezave po katerih potekajo šolski prevozi in odvoz smeti,
– nekategorizirane ceste,
– gozdne ceste javnega pomena in
– druge javne površine.
(2) Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, je treba namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja.
(3) Izvajalec mora posip pričeti izvajati:
– takoj oziroma najkasneje 1 uro od naročila vodje zimske službe, dežurnega delavca izvajalca zimske službe,
– za krajevno skupnost pa po dogovoru z odgovorno osebo krajevne skupnosti.
13. člen 
(1) Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici lahko posipajo le s soljo ali peskom.
(2) Prepovedano je posipanje s pepelom, žagovino, smetmi ali drugimi posipnimi materiali.
14. člen 
(1) Sneg se mora odlagati ob rob vozišča, pri čemer mora biti zagotovljen odvod vode, ali na površini, kjer odstranjeni sneg ne ovira prehodnosti oziroma prevoznosti udeležencev v prometu.
(2) V času odstranjevanja snega s površin določenih s tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z javnih prometnih površin, parkirnih prostorov oziroma ostalih javnih površin, ki se plužijo.
(3) Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
15. člen 
(1) Prepovedano je metati sneg na ceste in pločnike s katerih je sneg že odstranjen, na cestne požiralnike in cestne jarke, ki odvajajo vodo, zasipati hidrante, elektro in CATV omarice, prometne znake, oglasne deske, ekološke otoke, ipd.
(2) Če medobčinsko redarstvo ugotovi, da se kljub njihovemu ustnemu ali pisnemu opozorilu tega pravila občani ne držijo, se odredi odstranitev snega na stroške občana.
16. člen 
(1) Zavezanci iz 3. člena tega odloka so dolžni okoli svojih stavb, ki mejijo na javne površine in ne glede na to, ali je to javna površina, funkcionalna površina ali skupna funkcionalna površina, opraviti naslednje:
– sproti oziroma najkasneje v roku 24 ur s streh in žlebov odstranjevati ledene sveče. Pred odstranjevanjem je potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati z opozorilno tablo;
– namestiti na strehe, ki imajo naklon na javno površino, snegobrane v primeru ogrožanja varnosti ljudi in stvari;
– skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na pročeljih hiš, katere so obrnjene na javno površino;
– odstraniti sneg s pločnikov in ostalih javnih površin, ki se vsuje s streh hiš;
– sneg z dvorišč in drugih površin, se sme odvažati le na mesta, ki so za to določena.
(2) Sneg iz površin iz četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena se ne sme odmetavati na vozišče.
(3) Zavezanci iz tega člena lahko s pogodbo prenesejo svoje obveznosti na odgovornega izvajalca zimske službe, pri čemer krijejo stroške zimske službe zavezanci sami.
(4) Lastniki vozil morajo v času odstranjevanja snega s površin iz 2. člena tega odloka odstraniti vozila tako, da omogočijo izvajalcu zimske službe čiščenje skladno s programom zimske službe.
17. člen 
(1) V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjug lahko župan poleg izvajalcev zimske službe aktivira občinski štab civilne zaščite ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini.
(2) V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe prevzame občinski štab civilne zaščite.
18. člen 
(1) Po koncu zimskega obdobja, vendar najkasneje do 30. junija, je potrebno s površin iz 2. člena tega odloka odstraniti ostanek posipnih materialov (peska), začasno dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo, cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in prometa v zimskem obdobju.
(2) Dokončno je potrebno do 1. maja odpraviti tudi morebitne okvare na voziščih, ki so posledica opravljanja zimske službe (poškodovane varnostne ograje, robniki, pokrovi jaškov komunalnih vodov ipd.).
IV. NADZOR 
19. člen 
Kvalitetni, količinski in časovni nadzor opravljenih del izvaja nadzorni organ, ki ga imenuje Občina Laško.
20. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna služba občine ter pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo.
V. FINANCIRANJE ZIMSKE SLUŽBE 
21. člen 
Izvajanje zimske službe se financira iz proračuna Občine Laško.
VI. KAZENSKE DOLOČBE 
22. člen 
Z globo od 120,00 do 1.000,00 € se oglobi izvajalca zimske službe za prekršek:
– če ne očisti novo zapadlega snega s pločnikov v roku 12 ur po prenehanju sneženja. Določilo ne velja v primeru izredno močnega sneženja ter ob močnih zametih in poledici;
– če ne posipa pločnikov ob poledici ali za posipanje uporablja druge materiale namesto peska in soli;
– če ne upošteva prednostnega vrstnega reda iz 8. in 12. člena tega odloka;
– če snega ne odlaga na mestih, ki se določijo s programom zimske službe;
– če ne izvaja potrjenega plana zimske službe.
23. člen 
(1) Za neizvajanje obveznosti iz 16. člena tega odloka se z globo od 50,00 do 500,00 € oglobi zavezance iz 3. člena tega odloka.
(2) Globo zaračunava pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo.
VII. KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2019
Laško, dne 25. septembra 2019
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek