Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1834. Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-2 – UPB1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1908. Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
1909. Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog
1910. Uredba o spremembah Uredbe o službi v Civilni zaščiti
1911. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva

Sklepi

1835. Sklep o spremembi Odloka Vlade Republike Slovenije št. 111-87/2001-2 z dne 31. 5. 2001 ter Odloka Vlade Republike Slovenije št. 50100-2/2005 z dne 3. 11. 2005
1836. Sklep o znižanju ranga Generalnega konzulata Republike Slovenije v Sydneyju, v Avstraliji
1837. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Sydneyju, v Avstraliji

MINISTRSTVA

1838. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

USTAVNO SODIŠČE

1839. Odločba o razveljavitvi šestega odstavka 45. člena, četrtega odstavka 46. člena, drugega odstavka 138. člena ter drugega odstavka 150. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1840. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana v 11. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote
1841. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana v volilni komisiji V. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1842. Pravilnik o spremembah Pravilnika o Festivalu slovenskega filma
1843. Sklep o nadzoru nad zavarovalniško skupino
1844. Navodilo za vodenje in upravljanje Registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1845. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)

OBČINE

Ajdovščina

1846. Obvezna razlaga k petemu odstavku 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina

Bistrica ob Sotli

1847. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli
1848. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Bistrica ob Sotli

Črenšovci

1849. Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Črenšovci
1850. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Črenšovci
1851. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Črenšovci
1852. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
1853. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črenšovci

Dobrova-Polhov Gradec

1854. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1855. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec

Dravograd

1856. Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje za izvedbo predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

Gornji Petrovci

1857. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

Grosuplje

1858. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2013
1859. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kmetijsko gospodarstvo Šircelj v naselju Gorenja vas pri Polici

Idrija

1903. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Idrija
1904. Odlok o upravljanju javnih športnih in kulturnih objektov v Občini Idrija
1905. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja za geografsko območje Občine Idrija ter o podelitvi koncesije v Občini Idrija

Kočevje

1860. Avtentična razlaga 10. člena Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja S 15 – K Rinži v Kočevju
1861. Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje
1862. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kočevje
1863. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
1864. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije

Koper

1865. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1866. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Laško

1867. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro

Ljubljana

1868. Odlok o uporabi proračunske rezerve za odpravo posledic škode na zelenih površinah, v živalskem vrtu, na gospodarski javni infrastrukturi in javni razsvetljavi na območju Mestne občine Ljubljana ob žledu iz februarja 2014

Mirna Peč

1869. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Mirna Peč
1870. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 2. rebalans
1871. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za sekundarni vodovod višinske cone
1872. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za javni vodovod na Poljanski gori – čistopis
1873. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih vodovodnih priključkov na javno vodovodno omrežje višinske cone S dela Občine Mirna Peč in Poljanske gore
1874. Sklep o sprejemu občinskega programa varnosti Občine Mirna Peč

Moravske Toplice

1875. Odlok o dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Moravske Toplice

Murska Sobota

1876. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (poslovni objekt)

Naklo

1877. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Naklo
1878. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cestno podjetje Gača
1879. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Cestno podjetje – Gača
1880. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu NA8 Asfaltna baza
1881. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN NA8(*) Asfaltna baza
1882. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Občini Naklo
1883. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora

Novo mesto

1884. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Krki
1885. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve v državni zbor Republike Slovenije

Prebold

1886. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Prebold
1887. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Prebold
1888. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
1889. Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za lokalne volitve v Občini Prebold
1906. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2014

Rogaška Slatina

1890. Tržni red mestne tržnice Rogaška Slatina
1891. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sveti Jurij ob Ščavnici

1892. Statut Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Šentrupert

1893. Sprememba Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.

Tišina

1894. Sklep o določitvi rokov plačila iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014

Vipava

1895. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Vipava
1896. Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava
1897. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava

Žalec

1907. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod

Železniki

1898. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Železniki
1899. Odlok o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest na krajevne skupnosti Občine Železniki
1900. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje SEL15-12 SSe(s)
1901. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2014
1902. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki

POPRAVKI

1912. Popravek Odloka o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ajdovščina

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti