Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1866. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 5035.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Št. 478-21/2011
Koper, dne 30. maja 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr in 110/13) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 29. 5. 2014 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Pri nepremičninah s parc. št. 643/15, 643/17, 2580/30, k.o. Semedela, pri nepremičninah s parc. št. 152/56, 1902/2, k.o. Škofije, vse last Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 643/15, 643/17, 2580/30, k.o. Semedela, ter pri nepremičninah s parc. št. 152/56, 1902/2, k.o. Škofije, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-21/2011
Koper, dne 29. maja 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e la G.U. RS n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sull’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale
N. 478-21/2011
Capodistria, 30 maggio 2014
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (G.U. della RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 212 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (G.U. della RS n.102/04-ZGO-1-UPB1, 92/05, – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Sentenza della CC, 120/06 – Sentenza della CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Sentenza della CC, 57/12 e 101/13 – ZDavNepr), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 29 maggio 2014, ha accolto la seguente
D E L I B E R A
sull’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale
I
Riguardo al bene immobile insistente sulle particelle catastali n. 643/15, 643/17, 2580/30 c.c. Semedella, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 152/56, 1902/2, c.c. Škofije, tutti proprietà del Comune città di Capodistria, si procede all’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale relativamente ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 643/15, 643/17, 2580/30 c.c. Semedella e ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 152/56, 1902/2 c.c. Škofije.
III
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-21/2011
Capodistria, 29 maggio 2014
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti