Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

Št. 478-46/2014/3(1525-06) Ob-2765/14 , Stran 1525
Št. 478-46/2014/3(1525-06) Ob-2765/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: 1. nezasedeno stanovanje ID znak 1300-307-3 v Brežicah, Gregorčičeva ulica 18, v skupni izmeri 51,40 m2, 2. nezasedeno stanovanje ID znak 105-3734-20 v Murski Soboti, Lendavska ulica 23b, v skupni izmeri 61,00 m2, 3. nezasedena stanovanjska stavba ID znak 2217-160, na naslovu Sedlo 45, Breginj, v skupni izmeri 102,72 m2, ki stoji na zemljišču parc. št. 1075/7 – pozidano zemljišče, v izmeri 243 m2, k.o. 2217 Sedlo. 4. zasedeno stanovanje ID znak 408-94-7 v Gorišnici, Gorišnica 76, v skupni izmeri 62,60 m2. Lastnik nepremičnin je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. Draži se vsaka nepremičnina posebej. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: 1. nezasedeno stanovanje ID znak 1300-307-3 v Brežicah, Gregorčičeva ulica 18: 17.400,00 EUR, 2. nezasedeno stanovanje ID znak 105-3734-20 v Murski Soboti, Lendavska ulica 23b: 48.700,00 EUR, 3. nezasedena stanovanjska stavba ID znak 2217-160, na naslovu Sedlo 45, Breginj, v skupni izmeri 102,72 m2, ki stoji na zemljišču parc. št. 1075/7 – pozidano zemljišče, v izmeri 243 m2, k.o. 2217 Sedlo: 24.700,00 EUR. 4. zasedeno stanovanje ID znak 408-94-7 v Gorišnici, Gorišnica 76: 39.700,00 EUR. Najnižji znesek višanja za posamezno nepremičnino je 200,00 EUR. V te zneske ni vštet davek na promet nepremičnin. 5. Način in rok plačila: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 22. 7. 2014 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do 21. 7. 2014 do 12. ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene stanovanja. Datum pomeni, ko bo varščina ta dan na računu Ministrstva za notranje zadeve. – za stanovanje pod zap. št. 1: 1.740,00 EUR, – za stanovanje pod zap. št. 2: 4.870,00 EUR, – za stanovanje pod zap. št. 3: 2.470,00 EUR, – za stanovanje pod zap. št. 4: 3.970,00 EUR. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklice, in sicer: Nezasedena stanovanja: – za stanovanje pod zap. št. 1: 28 17116-2990008-39907314, – za stanovanje pod zap. št. 2: 28 17116-2990008-39907414, – za stanovanje pod zap. št. 3: 28 17116-2990008-39907514, – za stanovanje pod zap. št. 4: 28 17116-2990008-39907714. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Ogled stanovanj je mogoč po predhodnem dogovoru: – za stanovanja pod zap. št. 1.: Sonja Javeršek, tel. 07/46-60-559 ali 07/46-60-550, – za stanovanja pod zap. št. 2.: Mira Prelec, tel. 02/522-43-33, – za stanovanje pod zap. št. 3.: Dušan Štok, tel. 05/30-34-320, – za stanovanja pod zap. št. 4.: Bojan Urgl, tel. 02/222-13-05. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov jasmina.strgarsek@gov.si. 9. Ustavitev postopka: prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne varščino brez obresti. 10. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«; – stanovanje pod zap. št. 4 je zasedeno z najemnikom – prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice. Najemnik uporablja stanovanje na podlagi sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas in ima predkupno pravico na stanovanju; – kolikor uspeli dražitelj ne bo najemnik zasedenega stanovanja pod zap. št. 4, bo moral le-ta najemniku povrniti neamortizirano vrednost vlaganj v stanovanje v višini 3.960,00 EUR, kar ni predmet te prodaje in se bosta o tem posebej dogovorila; – uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino; – dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina vrne; – kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost