Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

Ob-2827/14 , Stran 1493
Ob-2827/14
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 102/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13 in 9/14 – ZRTVS-1A), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12), Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 132/06, 23/07, 107/08 in 36/09), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11 – Uredba) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve
1. Sredstva razpisuje: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. 2. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je spodbujanje uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve. 3. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetnike in gospodarske družbe, ki delujejo na področju turizma (v nadaljevanju ponudniki turističnih storitev), k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov; spodbuditi okolju prijazno gradnjo in poslovanje v novih in obstoječih turističnih nastanitvenih objektih, oziroma okolju prijazno prenovo v objektih, ki jih obnavljajo; spodbuditi uvedbo znaka za okolje EU v turističnih nastanitvenih objektih, trženje konkurenčne prednosti, ki jo ponudnik turističnih storitev pridobi s tem znakom ter informiranje javnosti o pozitivnih učinkih trajnostnega razvoja in ekološkega managementa. 4. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti podjetja, ki jo je pridobilo z znakom za okolje EU za turistične nastanitve. 5. Upravičeni stroški Upravičeni so naslednji stroški: a) svetovalne storitve na področju ekološkega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev in so bile izvedene z namenom priprave vloge za pridobitev znaka za okolje EU, na podlagi katere je vlagatelj znak tudi pridobil. Svetovalne storitve so občasnega značaja in niso povezane z običajnimi tekočimi aktivnostmi prijavitelja ter so časovno omejene na čas do pridobitve znaka za okolje EU, b) usposabljanje lastnih kadrov ponudnika turističnih storitev na temo izvajanja ekološkega managementa in z namenom uvedbe in implementacije znaka za okolje EU v podjetju oziroma nastanitvenem objektu, c) izvajanje promocije turistične ponudbe ponudnika, ki je pridobil znak za okolje EU za turistične nastanitve, d) stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno razviden tudi znak za okolje EU za turistične nastanitve. Ad a) Upoštevajo se stroški zunanjih izvajalcev – svetovalcev pri izvajanju aktivnosti, potrebnih za uvajanje ekološkega managementa v turističnem podjetju z namenom pridobitve znaka za okolje EU. Ad b) Upoštevajo se stroški izvajalcev izobraževanja, potni stroški, materialni stroški in stroški storitev povezanih z izvedbo usposabljanja. Ad c) Upoštevajo se stroški promocije turističnega ponudnika, ki je pridobil znak za okolje EU za turistične nastanitve, pri čemer morajo biti stroški promocije povezani s promocijo znaka za okolje EU za turistične nastanitve. Upravičeni stroški so stroški sodelovanja na turističnih sejmih in predstavitvah (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnic) ter potni stroški dveh udeležencev na sejmu oziroma predstavitvi, ki so zaposleni pri upravičencu in ki so neposredno povezani z izvedbo upravičene aktivnosti. Upravičeni so tudi potni stroški dveh udeležencev na sejmu oziroma predstavitvi, ki je v programu dela Javne agencije SPIRIT, Sektor za turizem za tekoče leto. Ad d) Upravičeni stroški so zgolj stroški oblikovanja in izdelave promocijskega materiala ter stroški zakupa medijskega in oglaševalskega prostora v tujih in domačih medijih -oglaševanje ponudbe upravičenca, ki vsebujejo logotip oziroma grafično podobo znaka za okolje EU. Pri upravičenih stroških iz točke c) in d) prijavitelj priloži ustrezna dokazila: promocijski material (original), na katerem mora biti jasno razviden znak za okolje EU za turistične nastanitve in dokazila o udeležbi na sejmu ali predstavitvi (poleg originalnih računov tudi fotografije stojnice, iz katere je jasno razvidna udeležba upravičenca, in druga dokazila). Za upravičene stroške, ki bodo financirani, se šteje tiste, ki so nastali na osnovi prvega izdanega naročila za izvedbo aktivnosti od 1. 1. 2011. Upravičeni stroški se bodo izkazovali z originalnimi računi in originalnimi dokazili o plačilu, ki bodo posredovani v preverjanje ministrstvu pred izplačilom. Pri sofinanciranju upravičenih stroškov se upoštevata 11. in 21. člena Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 132/06, 23/07, 107/08 in 36/09), ki določa, da se sofinancira 80 odstotkov upravičenih stroškov, vendar največ do zneska in pod pogoji, ki jih določajo pravila »de minimis«. Pravilo »de minimis« določa, da skupni znesek pomoči »de minimis« ne sme preseči zgornje meje 200.000 EUR v obdobju treh proračunskih let. 6. Pogoji za kandidiranje Na razpis za ta namen se lahko prijavijo majhne in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo kriterije za majhne in srednje velike gospodarske družbe. 6.1. Splošni pogoji Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče splošne pogoje: – na dan prijave opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji, – na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji, – niso dolgoročno plačilno nesposobni po tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11, 47/11, 87/11, 23/12, 48/12, 47/13, 63/13 in 100/13), – niso v težavah in ne prejemajo, pa tudi niso v postopku pridobivanja, finančne pomoči države po programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Mala in srednje velika podjetja, ki delujejo manj kakor tri leta od registracije, se ne obravnavajo kot podjetja v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, – imajo poravnane vse svoje obveznosti do države, – ni za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih javnih virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči – glede subjekta ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) – dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma. 6.2. Ostali pogoji Nastanitveni obrati, ki so pridobili znak za okolje EU za turistične nastanitve, morajo biti locirani v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje: 1. Pridobitev znaka za okolje EU za turistične nastanitve. Prijavitelj kot dokazilo predloži fotokopijo certifikata. 2. Prijavitelj mora predložiti dokazilo o lastništvu, zakupu, najemu, upravljanju oziroma drugi pravici razpolaganja z nepremičnino, ki je prejela znak za okolje. Kot dokazilo prijavitelj predloži zemljiškoknjižni izpisek oziroma pogodbo o najemu, zakupu, upravljanju objekta oziroma drug relevanten dokument. V primeru obnove kulturnih objektov, ki so v lasti države, lahko prijavitelj predloži izpisek iz ZK, ki se glasi na ministrstvo, pristojno za kulturo oziroma drugo javno institucijo, ter pogodbo z ministrstvom, pristojnim za kulturo oziroma institucijo, ki je v pristojnosti ministrstva, iz katere je razvidno, da je objekt v lasti RS in ga ima prijavitelj v dolgoročnem zakupu. 3. Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja v okviru tega razpisa, niso in ne bodo prijavljeni za sofinanciranje v nobenem drugem razpisu. Dokazilo: izjava prijavitelja. 4. Prijavitelj bo ohranjal oziroma obnavljal znak za okolje EU vsaj do leta 2016. Dokazilo: izjava. Vloga je formalno popolna, ko prijavitelj predloži sledeče obrazce: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo podali formalno nepopolne vloge pozvala k dopolnitvi le-teh. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, se zavržejo. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne z nameni razpisa, se zavrnejo. Prijavitelj v dopolnitvi po uredbi o merilih, postopkih in načinu dodeljevanja sredstev ne sme spreminjati: 1. višine zaprošenih sredstev, 2. tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, 3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. Dopolnitev vlog je namenjena zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, obrazcev oziroma podatkov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis. Izključno prijavitelj sme ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika državnega proračuna popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati. 7. Okvirna višina sredstev Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 28.000,00 EUR. Sredstva bodo na razpolago v letih 2014 in 2015. Koriščenje sredstev bo možno v letih 2014 in 2015. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 173210 (Trženje in razvoj turizma). Izpolnitev obveznosti MGRT je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva v posameznih proračunskih letih. Če pride do spremembe v državnem proračunu ali programu dela MGRT, ki neposredno vpliva na ta poziv, lahko MGRT zmanjša razpoložljiva sredstva v okviru poziva, spremeni dinamiko izplačil ali razveljavi poziv ter sklepe o dodelitvi sredstev. 8. Višina sofinanciranja Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve lahko dosega največ 7.000,00 EUR za posamezen nastanitveni objekt oziroma ne več kot 80% upravičenih stroškov uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve. Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo in sicer v enkratnem znesku po predložitvi in potrditvi zahtevka za izplačilo. 9. Obdobje za porabo sredstev: rok za porabo sredstev je: v letih 2014 in 2015. 10. Ostale zahteve Prijavitelji, katerih vloge bodo v okviru tega razpisa pozitivno rešene, bodo morali: – hraniti vso dokumentacijo v zvezi z pridobitvijo znaka za okolje EU za turistične nastanitve najmanj do 31. 12. 2018, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko ministrstvo ta rok podaljša, – zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z pridobitvijo znaka za okolje EU za turistične nastanitve vsem, ki so vključeni v nadzor in revizijo javnega razpisa, – zagotoviti, da bo znak za okolje EU za turistične nastanitve obnavljal vsaj do leta 2016. 11. Merila za izbor projektov za sofinanciranje Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z nameni razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 65 točk. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno, se bo upoštevalo število točk pri merilu kvaliteta projekta. 12. Način ocenjevanja vlog: vloge bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik ministrstva. 13. Način prijave Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor (po pošti priporočeno ali oddaja v vložišče ministrstva na Trubarjevi 11, Maribor) v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – Vloga na razpis znak za okolje EU« na prednji strani ter polnim naslovom pošiljatelja in sicer najmanj dva delovna dneva pred predvidenim odpiranjem. Vloga se odda v enem izvodu v pisni obliki in na elektronskem nosilcu. Elektronski nosilec naj vsebuje vse obrazce vloge kot nezaščitene datoteke v Word oziroma Excel formatu ter tudi pdf format celotne podpisane vloge na javni razpis (vključno z dokazili). Vloga, ki nima tako pisnega kot elektronskega izvoda, šteje za nepopolno. V primeru neskladnosti podatkov v pisni in elektronski obliki, se šteje, da je za presojo pomembna pisna oblika. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. Podatki iz prejete dokumentacije se bodo obravnavali kot poslovna skrivnost vendar le kolikor bo prijavitelj v prijavi jasno označil, kateri podatki se v skladu z ZGD in internimi akti prijavitelja smatrajo kot poslovna skrivnost. 14. Datumi odpiranja vlog Razpis bo odprt do porabe sredstev v letih 2014 in 2015. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 1. 7. 2014, drugo pa 3. 9. 2014. V primeru, da sredstva na zadnjem odpiranju ne bodo porabljena v celoti, lahko ministrstvo določi še dodaten datum odpiranja vlog. Pri vsakem odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele v vložišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo najkasneje do 15. ure dva dni pred odpiranjem. Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku se prenesejo v naslednje odpiranje. Prijavitelj bo o tem pisno obveščen s strani ministrstva. Vloge, ki bodo prepozno oddane za zadnje odpiranje, se zavržejo. Vlog, ki ne bodo ustrezno opremljene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju. Odpiranje ni javno. 15. Odločanje o potrditvi sofinanciranja: o dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister. 16. Obveščanje o izboru: prijavitelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 20 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva. 17. Upravni spor: zoper sklep ministra ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. 18. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS dostopna na spletni na spletni strani ministrstva: http://www.mgrt.gov.si/ pod rubriko Javni razpisi. 19. Dodatne informacije: razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pod razdelkom Javni razpisi. Dodatne informacije in dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve prijavitelja, poslane po elektronski pošti na naslov: irena.milinkovic@gov.si.
Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti