Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1884. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Krki, stran 5071.

Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02), Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/06 in 6/14) ter Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. seji dne 29. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o določitvi plovbnega režima na reki Krki
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se na območju Mestne občine Novo mesto določi plovbni režim zaradi varnosti plovbe ob izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti ter pospeševanja njihovega razvoja. Plovbni režim obsega:
– določitev plovbnega območja in orisni prikaz območja, kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer,
– določitev skrbnika plovbnega območja,
– določitev vrste plovil in njihovega pogona,
– določitev in označitev pristanišča in vstopno izstopnih mest glede na vrsto plovbe,
– določitev upravljavca pristanišč in vstopno izstopnih mest,
– prikaz območja kopalnih voda,
– določitev časa, v katerem je dovoljena plovba,
– prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja, neprimernega časa ali nevarnih razmer,
– druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človekovega življenja in okolja.
(2) Smer plovbe poteka ob desnem bregu plovne poti v smeri vožnje, razen za tekme športnih čolnov in v času drugih prireditev. Na odsekih Krke, kjer se vanjo izlivajo drugi vodotoki, mora plovilo pluti po nasprotnem bregu od izliva.
(3) Za motorna plovila poteka smer vožnje skladno z določili Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto (v nadaljevanju: uredba).
(4) Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot v zakonu in drugih predpisih.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– plovbno območje je del celinske vode, ki je dovolj globok in širok za varno plovbo glede na vrsto plovila,
– plovilo je stvar, ki je namenjena za plovbo po celinskih vodah,
– čoln je plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov (kot čoln se šteje tudi splav in drugo podobno plovilo),
– športni veslaški čoln je plovilo, ki je namenjeno za športne in rekreacijske aktivnosti,
– raft je gumijasti športni veslaški čoln,
– plavajoča naprava je stvar, ki je stalno privezana oziroma usidrana ali položena na dno celinskih voda in ni usposobljena oziroma namenjena za plovbo(bivališča, plavajoči hoteli, restavracije, delavnice, skladišča, pontonski mostovi, kopališčne ploščadi in podobno),
– pristanišče je vodni in priobalni prostor, namenjen za vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in tovora, skladiščenje, privez in podobno,
– vstopno izstopno mesto je vodni in priobalni prostor, ki omogoča dostop do vodnega območja za vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb ter ni namenjeno za stalni privez,
– priobalno zemljišče (priobalni pas) celinskih voda je zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče.
II. PLOVBNO OBMOČJE
3. člen
(1) Plovbno območje celinskih voda na območju Mestne občine Novo mesto obsega reko Krko (v nadaljnjem besedilu: plovbno območje). Plovba na plovbnem območju je dovoljena z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer, za katere se uporabniki plovbnega območja morajo pozanimati pri pristojnih službah iz tega odloka in drugih službah, ki skladno z zakonodajo skrbijo za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč.
(2) Orisni prikaz plovbnega območja je v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
III. SKRBNIK PLOVBNEGA OBMOČJA
4. člen
Skrbnik plovbnega območja je organ občinske uprave Mestne občine Novo mesto, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), ki vzdržuje plovbno območje skladno z določili zakonodaje s področja plovbe po celinskih vodah.
IV. VRSTE PLOVIL IN NJIHOV POGON
5. člen
(1) Na plovbnem območju lahko plujejo:
– plovila, namenjena izključno tekmovanju, vključno s tekmovalnimi čolni na vesla in čolni na vesla za trening, ki jih je tako označil proizvajalec,
– kanuji, kajaki, sandolini in drugi veslaški čolni za rekreacijske namene,
– čolni na pedala,
– jadralne deske,
– čolni, krajši od 5 m, s pogonom na električni motor moči do 3,7 kW.
(2) Na delu plovbnega območja na reki Krki med Irčo vasjo in Seidlovim jezom lahko plujejo plovila za prevoz oseb in blaga, če izpolnjujejo pogoje iz uredbe, ki ureja uporabo plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto.
(3) Naloge, ki jih izvajajo pristojne službe za zaščito, reševanje in pomoč, policija ter občinska inšpekcija, se izvajajo brez omejitev in prepovedi na celotnem plovbnem območju reke Krke v Mestni občini Novo mesto.
(4) Plovba s plovili na motorni pogon je dovoljena samo za javni prevoz oseb.
6. člen
(1) Na delu plovbnega območja iz drugega odstavka 5. člena tega odloka so lahko privezane, usidrane ali položene na vodno dno začasne plavajoče naprave, ki so vpisane v vpisniku plavajočih naprav.
(2) Izjemoma se lahko na delu plovbnega območja iz drugega odstavka 5. člena priveže, sidra ali položi na vodno dno začasno plavajočo napravo, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v vpisnik plavajočih naprav. Naprava je krajša od 15 metrov in ožja od 3 metrov ter mora biti daljša od 3 metrov in širša od 1,5 metra. Plavajoča naprava mora izpolnjevati zahteve iz Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah ter imeti opravljen osnovni pregled plavajoče naprave (spričevalo o varnosti, ki ga opravi pooblaščen klasifikacijski zavod, kot to določa Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah).
(3) Mesto postavitve plavajoče naprave iz prejšnjega odstavka tega člena določi organ Mestne občine Novo mesto, pristojen za urejanje prostora oziroma za načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine.
7. člen
(1) Na plovbnem območju je prepovedano uporabiti plovila za bivanje in prenočevanje.
(2) Na plovbnem območju privezovanje ali puščanje plovil zunaj pristanišč ali vstopno izstopnih mest ni dovoljeno.
V. PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNA MESTA
8. člen
(1) Lokacije pristanišč na plovbnem območju za plovila na motorni pogon so:
– Loka – obstoječi podest ob gostišču (parc. št. 1310, KO Novo mesto),
– Irča vas – obstoječa čolnarna (parc. št. 1336/2, 1342/1, KO Šmihel pri Novem mestu),
– Kandija – čolnarna na Kandijski cesti (parc. št. 467, KO Kandija).
(2) Lokacije za vstopno izstopna mesta pa so:
– Pugljeva ulica (parc. št. 1796, KO Novo mesto),
– Portoval (parc. št. 1185, KO Šmihel pri Novem mestu),
– Medičeva ulica (parc. št. 220/4, 224/4, KO Bršljin),
– V Ragov log – pod nekdanjo tovarno Ela (parc. št. 127 in 130, KO Kandija).
(3) Pristanišča, vstopno izstopna mesta in plavajoče naprave se uredi v pretežno leseni izvedbi v smislu pontona. Gradbena dela se morajo izvesti tako, da so pri tem brežine in vodni ekosistem čim manj prizadeti, v primeru utrjevanja brežin pa se te urejajo sonaravno z uporabo lesa in kamna.
(4) Ostale lokacije za pristanišča in vstopno izstopna mesta ter natančnejše pogoje za njihovo ureditev določi skrbnik plovbnega območja.
(5) Pristanišča in vstopno izstopna mesta so objekti gospodarske infrastrukture in so v lasti Mestne občine Novo mesto.
9. člen
(1) Dovoljenje za uporabo priveza v pristanišču izda pristojni organ Mestne občine Novo mesto. Dovoljenje se lahko izda za dobo največ enega leta.
(2) Dovoljenje za privez se izda za naslednje vrste plovil:
– plovilo za prevoz oseb in blaga na motorni pogon, ki ima dovoljenje za plovbo,
– plovilo na nemotorni pogon.
(3) Izda se lahko le toliko dovoljenj, kot je privezov v pristanišču.
(4) Dovoljenje za privez, sidranje ali položitev plavajoče naprave na vodno dno iz 5. člena tega odloka, izda pristojni organ za dobo enega leta na podlagi lokacije, ki jo določi organ Mestne občine Novo mesto, pristojen za urejanje prostora oziroma za načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine.
10. člen
(1) Za dovoljenje iz 9. člena tega odloka se plača uporabnina, ki znaša:
– za plovila za prevoz ljudi in  10 točk na osebo za eno
blaga               leto
– za posamezna nemotorna plovila 2 točki na dan
– za posamezna nemotorna plovila 30 točk na mesec
– za posamezna nemotorna plovila 100 točk za 6 mesecev
– za posamezna nemotorna plovila 200 točk na leto
– za posamezna nemotorna plovila, 300 točk na leto.
ki so namenjena oddaji v najem
(2) Za posamezna nemotorna plovila, daljša od 6 metrov, se višina izračunane uporabnine poveča za 30 odstotkov.
(3) Uporabnina, ki jo plačajo lastniki plavajočih naprav, znaša 20 točk na m2 na leto.
11. člen
(1) Ribiške organizacije ne plačajo uporabnine za en (1) privez za plovilo, s katerim se opravlja gojitev in varstvo rib.
(2) Javna gasilska služba Mestne občine Novo mesto ne plačuje uporabnine za en (1) privez za plovilo, s katerim se opravlja naloga reševanja na vodi in iz nje.
(3) Skrbnik, upravljavec in občinski inšpektorat, ne plačujejo uporabnine za en (1) privez za plovilo, s katerim opravljajo naloge nadzorstva in rednega vzdrževanja.
12. člen
Za privez plovil na nemotorni pogon se uporabljajo čolnarne in privezi za čolne v pristaniščih, urejenih skladno s prostorskimi izvedbenimi akti.
13. člen
(1) V pristanišču je dovoljeno oddajanje plovil na nemotorni pogon. Na vidnem mestu mora biti izobešeno navodilo za uporabo oddanega plovila in cenik oddajanja. Plovilo se sme oddati samo osebi, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje za upravljanje s plovilom, in ki ni pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih snovi ali v takšnem psihofizičnem stanju, da je nesposobna upravljati plovilo.
(2) Pri oddaji plovil v najem mora izposojevalec zagotoviti vse s predpisi določene varnostne ukrepe in zahteve ter upoštevati zakonodajo s področja varstva pred utopitvijo, plovbe po celinskih vodah ter predpise o čolnih in plavajočih napravah.
VI. UPRAVLJAVEC PRISTANIŠČA, VSTOPNO IZSTOPNIH MEST
14. člen
(1) Naloge upravljanja pristanišč in vstopno izstopnih mest izvaja koncesionar. Pravice in obveznosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov se definirajo s koncesijsko pogodbo. Pogoje, obseg, trajanje, financiranje in druge vsebine v zvezi s koncesijo bo določal poseben koncesijski akt (odlok), ki bo sprejet v roku šestih (6) mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(2) Upravljanje obsega:
– vzdrževanje, čiščenje pristanišč in vstopno izstopnih mest,
– dolžnost označitve pristanišč, vstopno izstopnih mest, ribjih drstišč in območja prepovedi plovbe,
– zagotavljanje pogojev, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter varen privez plovil,
– dolžnost odstranitve vseh predmetov, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe v plovbnem območju,
– izdajanje dovoljenj za prevoz oseb in blaga in
– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Koncesionar podrobneje določi red v pristaniščih in vstopno izstopnih mestih in pogoje ter način koriščenja pristaniških storitev.
(4) Dolžnost upravljalca je tudi, da na območju pristanišča odstrani vse odpadke oziroma predmete, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe.
VII. ČAS, V KATEREM JE DOVOLJENA PLOVBA
15. člen
(1) Plovba s plovili na motorni pogon je dovoljena na naslednjih dveh območjih vodnega telesa površinske vode z oznako SI18VT77 Krka Soteska – Otočec:
– od Drske (s koordinatama: x=512119,00 in y=72996,86) do Bršljinskega potoka (s koordinatama: x=512245,83 in y=73945,09) od 1. maja do 1. oktobra in
– od Bršljinskega potoka (s koordinatama: x=512245,83 in y=73945,09) do Seidlovega jezu (s koordinatama x=513696,13 in y=73453,81) vse leto.
(2) Plovba z nemotornimi plovili je od 1. marca do 31. oktobra dovoljena od 6. do 21. ure, od 1. novembra do zadnjega februarja pa od 8. do 17. ure.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena je plovba s plovili na motorni pogon od Drske (s koordinatama: x=512119,00 in y=72996,86) do Bršljinskega potoka (s koordinatama: x=512245,83 in y=73945,09) dovoljena tudi med 1. oktobrom in 1. majem, če se izvaja na čim bolj tih način in do trikrat mesečno, o čemer izvajalec plovbe vodi evidenco in jo tri leta hrani v svojem arhivu.
(4) Določitev časa, v katerem je dovoljena plovba na odseku iz 3.a člena Uredbe in prejšnjega odstavka tega odloka, velja za triletno obdobje od dneva začetka veljavnosti uredbe. V tem obdobju se izvaja monitoring prezimujočih ptic in drstišč vsaj enkrat mesečno od oktobra do februarja. Finančna sredstva tega monitoringa zagotovi Mestna občina Novo mesto.
16. člen
(1) Zadrževanje na plovilih po 24. uri je prepovedano.
(2) Za izvajanje prireditev na plovilih lahko na podlagi popolne vloge pristojni organ izda dovoljenje za prireditev. Za izvedbo prireditve na plovilih ali s plovili pristojni organ določi pogoje za izvedbo.
(3) Ob upoštevanju določil zakona, ki ureja področje javnega redu in miru, je zadrževanje na plovilih med 24. uro in 6. uro dovoljeno ob predhodni pridobitvi dovoljenja pristojnega organa in ne za namene trajnega prenočevanja. Dovoljenje se lahko izda za največ dve nočitvi ob izpolnjenem pogoju, da ima plovilo ustrezne sanitarne naprave (npr. kemični WC).
17. člen
Časovne omejitve za plovbo ni za plovila, s katerimi se izvaja gojitev in varstvo rib za ribiške organizacije, za plovila, s katerimi se opravlja naloge reševanja na vodi in iz nje, in za plovilo, ki ga uporabljajo skrbnik, upravljavec oziroma koncesionar in občinska inšpekcija.
18. člen
(1) Plovbo za vse ali za posamezne vrste plovil lahko prepove pristojni organ na lastno pobudo ali na predlog upravljavca oziroma koncesionarja, vzdrževalca vodotoka ali ribiške organizacije zaradi vzdrževanja priobalnega zemljišča, vodotoka, nizkega vodostaja ter iz drugih utemeljenih razlogov ter pristojna služba za varstvo narave.
(2) Začetek in konec začasne prepovedi plovbe se objavi v dnevnem časopisu na stroške predlagatelja oziroma v primeru višje sile na stroške pristojnega organa.
VIII. PREPOVEDI PLOVBE
19. člen
(1) Na delu plovnega območja iz drugega odstavka 5. člena tega odloka je prepovedano:
– vleči plovila, razen pokvarjenega plovila,
– vodno smučanje,
– plovba s skuterji,
– uporaba plovil za bivanje in prenočevanje,
– ovirati plovbo,
– izpluti ali pristati izven določenih mest,
– pluti izven plovbnega območja, dovoljenega časa, v vremenskih in drugih razmerah, ki ne omogočajo varne plovbe,
– pluti s plovili, ki ne ustrezajo predpisom,
– pluti v območju urejenih kopališč,
– privezovati ali puščati plovila na mestih, kjer to ni dovoljeno,
– čistiti, barvati ali strgati plovila na način, ki lahko onesnaži vodo,
– odmetavati trde in tekoče odpadke in druge predmete v vodo.
(2) Ustavljanje plovil in vkrcavanje oziroma izkrcavanje potnikov ni dovoljeno izven urejenih pristanišč in vstopno izstopnih mest.
IX. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA IN OKOLJA
20. člen
(1 Na plovbnem območju mora vsak, ki upravlja plovilo, ravnati skladno z določili tega odloka in s pogoji za varno plovbo, ki jih določa zakon in drugi predpisi.
(2) S plovili je prepovedano prevažanje ter uporaba takšnih tehničnih sredstev in snovi, ki bi v primeru njegove potopitve povzročilo onesnaženje vode in priobalnega zemljišča.
(3) Z vseh plovil je prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave.
X. DOLŽNOSTI LASTNIKOV IN UPRAVLJAVCEV PLOVIL TER PLAVAJOČIH NAPRAV
21. člen
(1) Ob nesrečah so lastniki in uporabniki plovil, ki se nahajajo na območju nesreče, dolžni pomagati brodolomcem ali nuditi pomoč plovilu v težavah ter v okviru svojih sposobnosti sodelovati pri reševanju. Na posebno zahtevo policije, gasilcev ali drugih pooblaščenih reševalcev so dolžni odstopiti svoja plovila osebam, ki sodelujejo pri reševanju in so ustrezno usposobljene za upravljanje plovil.
(2) Potopljeno stvar (plovilo, plavajočo napravo, njihove dele ali tovor) mora dvigniti oseba, ki je njen lastnik. Če lastnik ne odstrani potopljene stvari, jo v skladu z zakonom na njegove stroške odstrani koncesionar. Koncesionar mora ukrepati tudi v primeru, kadar potopljena stvar predstavlja neposredno nevarnost za človeško življenje, plovbo in okolje, njen lastnik pa ni znan.
XI. NADZOR
22. člen
Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana kazenska sankcija, opravlja občinski inšpektorat Mestne občine Novo mesto.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 1. člena,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju s 16. členom,
– ravna v nasprotju z 19. členom,
– ravna v nasprotju z 20. členom.
24. člen
(1) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost oziroma odgovorna oseba državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti, ki:
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 1. člena,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju s 16. členom,
– ravna v nasprotju z 19. členom,
– ravna v nasprotju z 20. členom.
(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
25. člen
Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 1. člena,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju s 16. členom,
– ravna v nasprotju z 19. členom,
– ravna v nasprotju z 20. členom.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(1) Uporabnina je izražena v točkah. Vrednost točke ob uveljavitvi odloka znaša: 1 točka = 1,10 EUR.
(2) Spremembe vrednosti točke se s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije za obdobje enega leta pred letom, za katero se ugotovi vrednost točke. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke izda župan in se objavi v Uradnem listu RS.
27. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Krki (Uradni list RS, št. 75/06).
28. člen
Do izbire koncesionarja iz 14. člena tega odloka, ki se ga izbere najkasneje v roku enega leta po sprejetju koncesijskega akta, bo izvajanje izbirne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti opravljala Agencija za šport Novo mesto, kot je to opravljala po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Krki (Uradni list RS, št. 75/06).
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-24/2011
Novo mesto, dne 29. maja 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti