Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1855. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 5016.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US, in 30. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 63/13), v nadaljnjem besedilu OPN.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)
Občina Dobrova - Polhov Gradec je v avgustu 2013 sprejela nov OPN, skupaj z okoljskim poročilom. Nov akt je bil sprejet kot enoten akt, s strateškim in izvedbenim delom.
V času veljavnosti OPN se je pri njegovi uporabi izkazalo, da je potrebno vsebino tekstualnega in grafičnega dela dopolniti, spremeniti.
Pobude za spremembe in dopolnitve OPN so bile podane s strani fizičnih in pravnih oseb, upravne enote in občine. Poleg tega so se v času od sprejema OPN spremenili nekateri predpisi, ki vplivajo na vsebino OPN, kar je potrebno v OPN upoštevati.
3. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka)
Območje sprememb in dopolnitev obsega celotno območje Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Spreminja in dopolnjuje se tekstualni in grafični del odloka.
Postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvede na enak način, kot poteka postopek za sprejem občinskega prostorskega načrta.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Zbrane pobude in predlogi bodo analizirani ter na podlagi strokovnih preveritev vključeni v osnutek sprememb in dopolnitev OPN. Strokovne preveritve bodo izdelane za vse spremembe oziroma dopolnitve, s čimer bodo le-te obrazložene in utemeljene.
Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage, preizkusi oziroma podobne preveritve ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z ZPNačrt in smernicami pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Pobude pravnih oseb in drugih zainteresiranih uporabnikov, ki se bodo sprejele v času, objavljenem za sprejemanje in ki so bile že zbrane v času od sprejetja akta do uradne objave o začetku sprejemanja pobud za spremembo in dopolnitev OPN, bodo evidentirane, se bodo proučile in analizirale, obrazložile in utemeljile na podlagi skupnih meril.
5. člen
(okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev se bodo upoštevali vsi roki, ki so zakonsko določeni za določena predpisana dejanja v postopku sprejemanja OPN. Roki, ki so vezani na strokovno delo posameznih udeležencev v postopku priprave se bodo dogovarjali med občino in izdelovalcem OPN.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev)
V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN sodelujejo tisti državni NUP, pri katerih se ob pripravi osnutka akta izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji državni nosilci urejanja prostora:
1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
5. Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
6. Za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
7. Za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
8. Za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
9. Za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
10. Za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
11. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
12. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana.
Lokalni nosilci urejanja prostora so Občina Dobrova - Polhov Gradec v okviru svojih pristojnosti ter javna podjetja, ki z izvajanjem svojih dejavnosti skrbijo za nemoteno oskrbo s storitvami javnih služb.
Drugi udeleženci: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
Občina Dobrova - Polhov Gradec lahko v postopek vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec – www.dobrova-­polhovgradec.si.
Št. 350-0003/2014-1
Dobrova, dne 9. junija 2014
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti