Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

Ob-2786/14 , Stran 1520
Ob-2786/14
Občina Rogaška Slatina, Oddelek za družbene dejavnosti, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05, 77/08) in 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti na območju Občine Rogaška Slatina
1. Koncendent: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina. 2. Predmet javnega razpisa: podelitev ene koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti (1,00 koncesija na področju splošne oziroma družinske medicine). 3. Oznaka koncesije, obseg razpisanega programa in krajevno območje, za katerega se koncesija razpisuje: 1,00 programa splošne oziroma družinske medicine na območju Občine Rogaška Slatina. 4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se bo sklenilo s koncesijsko pogodbo za čas 15 let od podpisa pogodbe. Izbrani kandidat je dolžan začeti opravljati koncesijsko dejavnost najkasneje v roku 2 mesecev po podpisu pogodbe z ZZZS, v nasprotnem primeru se koncesija odvzame z odločbo. 5. Pogoji, ki jih mora koncesionar izpolnjevati Za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in dodatne pogoje, ki jih določa koncendent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj v vlogi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo. 5.a Zakonsko predpisani pogoji za prijavitelja fizično osebo: 1. da ima zahtevano strokovno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; 2. da ni v delovnem razmerju (oziroma kolikor je, bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo); 3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe/poklica; 4. da bo v primeru podeljene koncesije vsak dan od ponedeljka do petka v ordinacijskih prostorih v Zdravstveni postaji Rogaška Slatina, Celjska cesta 10, Rogaška Slatina opravljal koncesijsko dejavnost. V ta namen bo pred začetkom opravljanja dejavnosti sklenil pogodbo o najemu prostorov z JZ Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah; 5. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira na tem razpisu; 6. da se o isti upravni zadevi ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja (upravni postopki, ki jih vodi Občina Rogaška Slatina ali sodni postopki, v katerih občina nastopa kot stranka). 5.b Zakonsko predpisani pogoji za prijavitelja pravno osebo: 1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti zahtevano strokovno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; 2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni osebi (oziroma kolikor je, bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo); 3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe/poklica; 4. da bo pravna oseba v primeru podeljene koncesije vsak dan od ponedeljka do petka v ordinacijskih prostorih v Zdravstveni postaji Rogaška Slatina, Celjska cesta 10, Rogaška Slatina opravljal koncesijsko dejavnost. V ta namen bo pred začetkom opravljanja dejavnosti sklenila pogodbo o najemu prostorov z JZ Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah; 5. da ima pravna oseba veljavno dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisne dokumentacije; 6. da pravna oseba ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira na tem razpisu; 7. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira pravna oseba na tem razpisu; 8. da se o isti upravni zadevi ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva pravno osebo, zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti (upravni postopki, ki jih vodi Občina Rogaška Slatina ali sodni postopki, v katerih občina nastopa kot stranka). 6. Dodatna pravila pri oddaji vloge za prijavitelja fizično osebo in za prijavitelja pravno osebo: – vsak vlagatelj lahko kandidira le z eno vlogo, – vsak vlagatelj, ki je pravna oseba lahko kandidira le z enim predvidenim nosilcem koncesijske dejavnosti, – vsak posameznik lahko na javni razpis kandidira samo enkrat in sicer (nenaštete kombinacije niso možne): 1. kot fizična oseba, 2. kot zakoniti zastopnik pravne osebe, 3. kot predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi, 4. kot zakoniti zastopnik pravne osebe in hkrati kot predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri tej pravni osebi. 7. Merila za vrednotenje vlog: – pričetek z delom – največ 10 točk, – delovna doba nosilca dejavnosti – največ 10 točk, – število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosilcu dejavnosti – največ 10 točk. 8. Žreb: kolikor bosta dva ali več ponudnikov dosegla enako število točk, se med njima/njimi izvede žreb. 9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podana v razpisni dokumentaciji. 10. Rok za oddajo vloge: vloga mora biti naslovljena na naslov Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina. Na sedež občine mora prispeti najkasneje do dne 1. 8. 2014 do 12. ure. 11. Obravnava vlog: razpisna komisija, ki jo je imenoval župan, bo ocenjevala le pravočasne in pravilne vloge, ki bodo ustrezale pogojem razpisne dokumentacije. Na merilih utemeljen predlog za izbiro bo posredovala pristojnemu upravnemu organu, Oddelku za družbene dejavnosti. Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa Zakon o zdravstveni dejavnosti bo o podelitvi koncesije odločeno z upravno odločbo. Prepozne vloge bodo zavržene. Nepravilne vloge, vloge, ki ne bodo ustrezale razpisni dokumentaciji in vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo Oddelek za družbene dejavnosti zavrnil z upravno odločbo. V primeru, da bo razpisna komisija ocenila, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije ali da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se koncesija ne bo podelila in se lahko javni razpis za to koncesijo ponovi. 12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo javno, dne 4. 8. 2014 ob 8. uri, v sejni sobi v prvem nadstropju občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina. 13. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh Občine Rogaška Slatina ter v pisarni 206 občinske zgradbe ves poslovni čas. 14. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo: vloga mora biti v celoti predložena v slovenskem jeziku. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za oba spola.
Občina Rogaška Slatina

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti