Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

Ob-2832/14 , Stran 1516
Ob-2832/14
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), 318. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljevanju: EZ-1), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 22/10 – EZ-D, 57/11 in 17/14 – EZ-1) in z odločbo št. 3600-3/2013-2 z dne 22. 11. 2013 potrjenega Programa Energetike Ljubljana za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih v letu 2014 ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis
za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2014 URE-SUB_GOS-JS_2014_02
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovratne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa in v skladu z uredbo: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: 53. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), 318. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljevanju: EZ-1), Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 22/10 – EZ-D, 57/11 in 17/14 – EZ-1; v nadaljevanju: uredba), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13 v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14 – EZ-1; v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 in 68/09) in Program Energetike Ljubljana za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih za leto 2014, potrjen s strani Eko sklada, j. s. z odločbo št. 3600-3/2013-2 dne 22. 11. 2013 (v nadaljevanju: program Energetika Ljubljana) 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove, še ne izvedene naložbe v gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer za naslednje ukrepe: 1A – vgradnja novega kotla z visokim izkoristkom v skupni kotlovnici ob istočasni prvi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina; 1B – vgradnja nove skupne toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode ob istočasni prvi priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja; 1C – vgradnja nove skupne toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode, ki zamenja dotrajano toplotno postajo; 2A – vgradnja individualnega kotla na zemeljski plin z visokim izkoristkom ob istočasni prvi priključitvi na sistem distribucije plina; 2B – vgradnja nove individualne toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode ob istočasni prvi priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja; 2C – vgradnja nove individualne toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode, ki zamenja dotrajano toplotno postajo; 3 – vgradnja kotla na utekočinjeni naftni plin z visokim izkoristkom na območju, kjer je predvidena izgradnja distribucijskega omrežja na zemeljski plin; 4 – vgradnja plinske toplotne črpalke. 4. Višina razpisanih sredstev Višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša: – za ukrepe 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C in 4 skupno 150.000,00 EUR – za ukrep 3 pa 15.000,00 EUR. 5. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko sodelujejo skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE naslednji upravičenci: – gospodinjstva; Sredstva lahko pridobi vsaka fizična oseba, ki je investitor in: – lastnik nepremičnine: stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, ki se uporablja za stanovanjske namene, kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnik); – ožji družinski član lastnika (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) ali najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, če so udeleženi pri financiranju naložbe in so za to pridobili pisno soglasje lastnika; – samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu z Energetskim zakonom sprejet lokalni energetski koncept, v primeru, da ne gre za pridobitno dejavnost; – pravne osebe javnega prava, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti skladno z veljavnim Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. 6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: upravičenci, ki kandidirajo na javnem razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni ukrepi pod pogoji kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. 7. Višina nepovratne finančne spodbude in rok za izvedbo Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posameznega ukrepa lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije: – največ 50 odstotkov za obstoječe naprave do vključno 50 kW nazivne moči, ki se zamenjujejo z novimi, ter – največ 20 odstotkov za obstoječe naprave nad 50 kW nazivne moči, ki se zamenjujejo z novimi. Ne glede navedbe v prejšnjem odstavku, višina nepovratne finančne spodbude ne sme presegati 0,047 EUR na kWh enoletnega prihranka energije, ki ga izvedba posameznega ukrepa prinese. Način določitve nepovratne finančne spodbude je za vse ukrepe (upravičene namene) enak/enoten. Prihranek energije se izračuna na način, ki je naveden v razpisni dokumentaciji. Rok za zaključek naložbe je za vse upravičence devet mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do nepovratne finančne spodbude preneha. 8. Način prijave Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije in v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in označena tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., »URE in OVE«, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana. Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Prvo odpiranje vlog bo prvi torek v mesecu juliju, nato pa vsak torek do objave zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje do 14. 10. 2014, ko bo zadnje odpiranje vlog. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja najkasneje do 14. ure zadnjega delovnega dne pred dnevom odpiranja vlog. Vloge, ki bodo prispele na naslov sofinancerja kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa razpisana sredstva. 9. Izplačilo dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud: nepovratna finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe za ukrepe, izvedene v skladu s pogoji javnega razpisa po predložitvi ustrezne dokumentacije na način, kot je opisano v razpisni dokumentaciji. 10. Rok prijave: vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje do 13. 10. 2014. 11. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije o razpisu lahko naročite s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., »URE in OVE«, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ucinkovita.raba.energije@energetika-lj.si, do zaključka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija, odgovori na vprašanja in druga obvestila v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani sofinancerja, www.energetika-lj.si.
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

AAA Zlata odličnost