Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

Ob-2806/14 , Stran 1544
Ob-2806/14
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in sklepa Občinskega sveta Občine Markovci z dne 31. 3. 2014, Občina Markovci objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo posameznega dela stavbe
1. Prodajalec: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. 2. Predmet prodaje je stvarno premoženje – nepremičnina in sicer posamezni del stavbe: posamezni del stavbe št. 4 v stavbi št. 190, k.o. (417) Markovci (ID št. 417-190-4), v skupni izmeri 74,21 m2, ki, in sicer po ocenjeni vrednosti. Nepremičnina – posamezni del stavbe, ki je predmet prodaje, se nahaja v pritličju občinske stavbe, na naslovu Markovci 43, 2281 Markovci in je namenjen izvajanju zdravstvene dejavnosti. 3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je določena na podlagi cenitve in znaša 61.876,67 EUR. V ceno nepremičnine ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača prodajalec, vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva pa plača kupec. 4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. 5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu videno – kupljeno; b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Markovci, št. SI56 0110 0010 0016 830. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika; c) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika; – navedbo nepremičnine, ki jo želi kupiti; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne; – dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine; – potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe); – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register; – izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe); – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – izjavo, da bo kupec pričel oziroma nadaljeval z izvajanjem dejavnosti osnovne zdravstvene oskrbe v obdobju 2 mesecev po sklenitvi kupoprodajne pogodbe; – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe; – izjavo o vezanosti na ponudbo do 31. 8. 2014; d) ponudnik bo o izbiri pisno obveščen s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb; e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo; f) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine bo določilo o odkupni pravici v korist občine, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa nepremičnine z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni (določilo o predkupni pravici); g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 6. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. 7. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 1. 7. 2014, do 12. ure, na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup poslovnega prostora – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo. 9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno. 10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno. V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost sedanji najemnik poslovnega prostora. 11. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa (nepravočasna ponudba, nepopolna ponudba – ne velja za formalno nepopolno ponudbo, ki jo je možno dopolniti) je komisija ne bo upoštevala. 12. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta: marinka.kolenko@markovci.si. 13. Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni v točki 12.
Občina Markovci

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti