Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

Ob-2773/14 , Stran 1528
Ob-2773/14
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper na podlagi 32. in 34. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 33/10) ter na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) objavlja
javno dražbo
ki bo v četrtek, 10. julija 2014 ob 13. uri, v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5, Koper. Predmet prodaje: 1. Nepremičnina, v naravi stanovanjsko poslovni objekt na naslovu Koper, Nazorjev trg 5, v izmeri 2.633,30 m2, stoječa na parceli 36/1, k.o. Koper, ID znak 2605-36/1-0, za izklicno ceno 2.926.352 EUR. 2. Nepremičnina, v naravi stanovanje na naslovu Koper, Belveder 2/a, s koristno površino 241,98 m2, stoječe na parceli št. 33 k. o. Koper, za izklicno ceno 362.882 EUR. 3. Nepremičnina, v naravi stanovanjska stavba z dvoriščem na naslovu Dekani 45, s koristno površino 459,04 m2, stoječa na parceli 2821/1 in 2821/2, obe k.o. Dekani, ID znak 2603-2821/1-0 in 2603-2821/2-0, za izklicno ceno 188.914 EUR. 4. Nepremičnina, v naravi vrstna hiša na naslovu Koper, Ulica II. Prekomorske brigade 35B, s koristno površino 108,94 m2, stoječa na parceli št. 500/30, k.o. Semedela, ID znak 2606-500/30-0, za izklicno ceno 175.785 EUR. 5. Nepremičnina, v naravi stanovanje na naslovu Koper, Bazoviška 3, s koristno površino 112,90 m2, stoječa na parceli št. 206/2, k.o. Koper, ID znak 2605-1470-7 in 2605-1470-8, za izklicno ceno 78.096 EUR. 6. Nepremičnina, v naravi stanovanje na naslovu Koper, Valvasorjeva 37/a, s koristno površino 66 m2, stoječe ne parceli št. 963/1 in 973/1, obe k.o. Koper, ID znak 2605-1016-1, za izklicno ceno 44.246 EUR. 7. Nepremičnina, v naravi stanovanje na naslovu Koper, Ulica Osvobodilne Fronte 16, s koristno površino 61,20 m2, stoječe na parceli št. 661/4 in 661/5, obe k.o. Koper, ID znak 2605-1601-8, za izklicno ceno 25.227 EUR. 8. Nepremičnina, v naravi stanovanje na naslovu Koper, Ulica Osvobodilne Fronte 16, s koristno površino 24,10 m2, stoječe na parceli št. 661/4 in 661/5, obe k.o. Koper, ID znak 2605-1601-8, za izklicno ceno 16.584 EUR. 9. Nepremičnina, v naravi stanovanje na naslovu Premančan 13, s koristno površino 39,70 m2, stoječe na parceli št. 451/2, k.o. Hribi, za izklicno ceno 31.710 EUR. 10. Nepremičnina, v naravi stanovanje na naslovu Koper, Župančičeva 18, s koristno površino 62 m2, stoječe na parceli št. 963/1 in 973/1, obe k.o. Koper, ID znak 2605-1016-7, za izklicno ceno 45.836 EUR. 11. Nepremičnina, v naravi stanovanjska hiša z dvoriščem na naslovu Pomjan 35, s koristno površino stanovanja 70,65 m2, stoječo na parceli št. 3448, k.o. Pomjan, ID znak 2609-3448/0-0 in dvorišče s parcelne št. 3445, k.o. Pomjan, ID znak 2609-3445/0-0, za izklicno ceno 34.476 EUR. Poslovni del nepremičnine pod zaporedno št. 1 uporablja prodajalec. Kupec je dolžan s prodajalcem, pod pogoji prodajalca, skleniti najemno pogodbo za uporabo poslovnega prostora. Stanovanjski del nepremičnine pod zaporedno št. 1 je delno zaseden s stanovalci, in sicer so trenutno zasedena še štiri stanovanja v 2. in 3. nadstropju objekta. Kupec je dolžan s temi uporabniki skleniti najemne pogodbe za neprofitno najemnino najmanj za obdobje enega leta od dneva plačila celotne kupnine. Na strehi nepremičnine pod zaporedno št. 1 ima prodajalec z različnimi telekomunikacijskimi podjetji sklenjenih več pogodb o ustanovitvi služnostne pravice. Kupec z nakupom predmetnega objekta vstopi v veljavna pravna razmerja na mesto prodajalca. Interesentom za nakup objekta se omogoči vpogled v poslovno dokumentacijo prodajalca vezano na oddajo strehe objekta pod pogojem plačila 1.000,00 EUR na račun prodajalca. Navedeni znesek se bo interesentom vštel v plačilo varščine. Kolikor pa se interesent, ki je vplačal za vpogled odloči, da na javni dražbi ne bo sodeloval, se mu znesek v višini 1.000,00 EUR vrne na njegov račun v roku 3 dni od izvedene javne dražbe. Nepremičnine od zaporedne št. 2 do vključno 9 so nezasedene. Nepremičnino pod zaporedno številko 10 in 11 zaseda najemnik, ki ima sklenjeno najemno razmerje za neprofitno najemnino za nedoločen čas. Davek na promet nepremičnin, stroški notarskih storitev in stroški zemljiškoknjižnega vpisa niso vključeni v ceno in jih poravna kupec. Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin pod zaporedno št. 2 in 9 ni urejeno in ga je dolžan urediti kupec na svoje stroške. Najnižji znesek, za katerega dražitelj dviga ceno je 1.000 EUR. Razpisni pogoji so naslednji: 1. Dražitelj mora do vključno 8. 7. 2014 vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene na TRR SI56 01250-6000000239 – JSS MOK, z obveznim sklicem na številko 00 20100000. 2. Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic EU. 3. Dražitelj mora na dražbi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled: – potrdilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa z navedbo banke za primer vračila varščine, – veljavni osebni dokument in davčno številko, v primeru prijave fizične osebe oziroma priglasitveni list star največ tri mesece, če se prijavi samostojni podjetnik, – izpisek iz sodnega registra, star največ tri mesece in ID štev. za DDV v primeru prijave pravne osebe, – EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, – morebitni pooblaščenci morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Po oddaji navedenih dokumentov in do zaključka draženja izbrane nepremičnine dražitelj ne sme zapuščati prostora dražbe. 4. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi brezobrestno povrnjeno varščino najkasneje v 15 dneh po izvedeni javni dražbi. 5. Prodaja se izvede po principu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij. 6. Javna dražba bo ustna. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražbo vodi Komisija za razpolaganje z nepremičnim premoženjem JSS MOK. 7. Kolikor dražitelj, ki je nepremičnino izlicitiral, ne sklene oziroma odstopi od sklenitve pogodbe, si prodajalec pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem. 8. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v 30 dneh po javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena v tem roku po krivdi kupca, zapade ostanek varščine v korist lastnika. 9. Kupec ne sme imeti pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe do JSS MOK odprtih nobenih obveznosti. 10. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 15. dneh od sklenitve pogodbe. 11. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine. 12. Vknjižba nepremičnin pod zaporedno številko 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 in 11 je možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov. Za nepremičnini pod zaporedno št. 2 in 9 bo zemljiško knjižno dovolilo izdano ob ureditvi zemljiškoknjižnega stanja s strani kupca. 13. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. 14. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK, Nazorjev trg 5 in po tel. 664-64-21 ali na spletnih straneh JSS MOK, www.jss-mok.si.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti