Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

Št. 0141-9/2014/1 Ob-2789/14 , Stran 1533
Št. 0141-9/2014/1 Ob-2789/14
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP) in tretjega odstavka 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica (Uradni list RS, št. 1/04, 62/08 in 75/09), Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – ima visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali drugo izobrazbo, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi; – najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih; – poznavanje umetniške in poslovne problematike gledališča; – strokovno poznavanje gledališke dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru; – aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni; – znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega tujega jezika na nižji ravni. Za visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali drugo izobrazbo, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi se šteje, če je oseba pridobila II. bolonjsko stopnjo izobrazbe oziroma, če je po prejšnjih študijskih programih pridobila univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo. Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo. Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja tujega jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed tujih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz tujega jezika na dodiplomskem študiju. Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz tujega jezika uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje jezika. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti: – strateški načrt razvoja zavoda za obdobje petih let; – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev: – zahtevane delovne izkušnje na vodilnih delovnih mestih, – poznavanje umetniške in poslovne problematike gledališča, – strokovno poznavanje gledališke dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela); – izjavo aktivnem znanju slovenskega jezika na visoki ravni; – izjavo o znanju najmanj enega tujega jezika na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno; – izjavo o znanju najmanj enega tujega jezika na nižji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno. Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri. Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – SNG Nova Gorica« v enaindvajsetih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si. Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Marjana Cvenkel Lesjak, tel. 01/369-59-99, elektronski naslov: marjana.cvenkel-lesjak@gov.si. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti