Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1844. Navodilo za vodenje in upravljanje Registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije, stran 5005.

Na podlagi sedmega odstavka 379. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14), 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v soglasju z Javno agencijo Republike Slovenije za energijo št. 137-1/2014-20 z dne 23. 4. 2014 izdaja
N A V O D I L O
za vodenje in upravljanje Registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
To navodilo določa podrobnejša pravila o vodenju in upravljanju Registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije v proizvodnih napravah do 50 kW.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Pojma, uporabljena v teh navodilih, imata naslednji pomen:
1. »AJPES« je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve,
2. »register« je Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije.
II. VODENJE IN UPRAVLJANJE REGISTRA
3. člen
(vodenje in upravljanje registra)
(1) AJPES vodi in upravlja register.
(2) Vodenje in upravljanje registra obsega vpisovanje podatkov v register, posredovanje podatkov za vpis v register in zagotavljanje javnosti registra.
4. člen
(vsebina registra)
V register se vpisujejo naslednji podatki:
1. o fizični osebi, ki opravlja dejavnost proizvodnje električne energije z eno proizvodno napravo na obnovljive vire energije ali za soproizvodnjo z visokim izkoristkom z nazivno močjo do 50 kW (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec fizična oseba):
– osebno ime,
– prebivališče in
– EMŠO,
2. naslov nepremičnine,
3. ime in številka deklaracije proizvodne naprave,
4. datum vpisa v register.
5. člen
(vpis proizvajalca fizične osebe v register)
(1) Vpis v register se opravi na podlagi vloge proizvajalca fizične osebe pri AJPES, ki podatke, ki se vpišejo v register, pridobi po uradni dolžnosti.
(2) Vloga za vpis v register mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek fizične osebe, ki se vpisuje v register,
– EMŠO,
– naslov prebivališča,
– številka deklaracije proizvodne naprave.
(3) AJPES opravi vpis v register najkasneje v roku pet delovnih dni po prejemu popolne vloge in o tem izda potrdilo.
6. člen
(vpis prenehanja opravljanja dejavnosti)
AJPES opravi vpis prenehanja opravljanja dejavnosti proizvajalca fizične osebe na podlagi vloge proizvajalca fizične osebe, vpisanega v register, in o vpisu prenehanja izda potrdilo.
7. člen
(potrdilo)
Potrdilo, ki ga AJPES izda v skladu s 5. in prejšnjim členom, se posreduje proizvajalcu fizični osebi in pristojnemu davčnemu uradu najkasneje v treh dneh po izdaji.
8. člen
(javnost podatkov)
(1) AJPES zagotavlja javnost registra z objavo podatkov o proizvajalcih fizičnih osebah na svoji spletni strani. Dostop do podatkov je brezplačen.
(2) Na spletni strani se objavijo naslednji podatki:
– ime in priimek proizvajalca fizične osebe,
– podatki iz 2., 3. in 4. točke 4. člena tega navodila.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(vzpostavitev registra)
(1) Fizičnim osebam, ki so bile vpisane v Poslovni register Slovenije na podlagi 5.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), AJPES izda potrdila o vpisu v register.
(2) Za fizične osebe iz prejšnjega odstavka Javna agencija Republike Slovenije za energijo posreduje AJPES podatke iz 2. in 3. točke 4. člena tega navodila.
10. člen
(začetek veljavnosti)
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-27/2014
Ljubljana, dne 27. marca 2014
EVA 2014-1611-0020
mag. Vesna Zupančič Klarič l.r.
predsednica Sveta AJPES

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti