Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

Ob-2825/14 , Stran 1515
Ob-2825/14
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), 550. člena Energetskega zakona – EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11) in Programa E3URE – 2014 potrjenega dne 22. 11. 2013 – programa velikega zavezanca za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih za leto 2014, ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 in 3/13), E 3, d.o.o. objavlja
javni razpis E3URE-2014-3
za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovratne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa in v skladu z uredbo: E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, v nadaljevanju: sofinancer. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: prvi odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L; v nadaljevanju: EZ), 550. člen Energetskega zakona – EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14), Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12; v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), shema »de minimis«, »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – svetovalne storitve (št. priglasitve M001-5186773-2007), shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč«, št. priglasitve SA.34281 (2012/X) in Program E3URE – 2014, program velikega zavezanca za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, ki ga je dne 22. 11. 2013 potrdil Eko sklad, j.s. 3. Predmet javnega razpisa: Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov: – zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso (v nadaljevanju: ukrep J.1); – zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom (v nadaljevanju: ukrep J.2); – zamenjava stare kurilne naprave z novo toplotno postajo sistema daljinskega ogrevanja (v nadaljevanju: ukrep J.3); – učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami (v nadaljevanju: ukrep G); – sistemi za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih (v nadaljevanju: ukrep O); – vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov (v nadaljevanju: ukrep C); V okviru tega razpisa se lahko sofinancirajo projekti, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. 4. Upravičenci: Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji: – podjetja, (v nadaljevanju: vlagatelj). Vlagatelj postane upravičenec, ko izpolnjuje pogoje javnega razpisa in je s sklepom komisije potrjeno subvencioniranje investicije. Vlagatelji pridobijo pravico do finančne spodbude za projekte, ki se do vložitve vloge še niso pričeli izvajati in do tega trenutka ni bilo podano zavezujoče naročilo opreme oziroma izvajanja storitev. Merila in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za kandidiranje na tem javnem razpisu so objavljeni v razpisni dokumentaciji. 5. Razpoložljiva sredstva: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet tega javnega razpisa znaša 61.000,00 EUR. 6. Višina sofinanciranja Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ: – 30% za velika podjetja, – 40% za srednja podjetja, – 50% za mikro/mala podjetja. Ne glede na velikost podjetja, višina nepovratne spodbude ne more presegati 80,00 EUR/MWh letnega prihranka energije. Višina nepovratne finančne spodbude, do katere je posamezna vloga upravičena, se določi na podlagi meril, objavljenih v razpisni dokumentaciji. Na tem javnem razpisu se ne sofinancirajo projekti, katerih višina sofinanciranja po pravilih, ki so določena v prejšnjih dveh odstavkih, ne bi dosegla vsaj 2.000,00 EUR. 7. Izplačilo nepovratne finančne spodbude Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana upravičencu skladno s pogoji javnega razpisa na podlagi sklepa o izplačilu. 8. Postopek oddaje vlog Sofinancer bo sprejel vloge, vložene po objavi v Uradnem listu RS, pa do 24. 6. 2014 do 11. ure, oziroma do objave obvestila o porabi sredstev, pri čemer se upošteva pogoj, ki nastopi prej. Za čas vložitve vloge se šteje datum, ura in minuta oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma osebne vročitve v tajništvo na sedežu podjetja E 3, d.o.o. Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: E 3, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, bodisi osebno, bodisi priporočeno po pošti. Na ovojnici mora biti jasen poštni žig z datumom oddaje na pošto sicer se šteje, da je bila vloga vročena osebno. Osebna dostava vlog na sedež sofinancerja je mogoča ob delavnikih med 8. in 14. uro. Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpolnjuje druge zahteve določene v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku, speta, zvezana z vrvico in zapečatena ter oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti označena na način, kot navedeno v razpisni dokumentaciji. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. V primeru dopolnjevanja vloge se šteje kot čas vložitve vloge datum, ura in minuta oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma osebne vročitve v tajništvo na sedežu podjetja E 3, d.o.o. Ostali pogoji za vložitev dopolnjene vloge so enaki kot za vložitev nove vloge. Razpisna dokumentacija s prilogami in obrazci ter dopolnitvami je dostopna na spletni strani, www.e3.si oziroma jo vlagatelj lahko prejme v elektronski obliki na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: marko.basa@e3.si, do zaključka javnega razpisa. Na navedenem naslovu so na voljo tudi dodatne informacije. 9. Obdobje upravičenosti stroškov Rok za zaključek izvedbe posameznega projekta je določen v pogodbi o sofinanciranju in je krajši od 12 mesecev od prejema sklepa o sofinanciranju, sicer pravica do odobrene nepovratne finančne spodbude preneha. 10. Postopek obravnave vlog Vloge bo odpirala komisija imenovana s strani sofinancerja. Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo na sedežu sofinancerja. Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema, po kriteriju datum, ura, minuta. Odpiranje bo ob delavnikih, glede na pravočasno prispele vloge. Na posamezno odpiranje se uvrstijo vloge, ki bodo prispele na sedež sofinancerja do tega odpiranja. Vloge, ki bodo prispele na naslov sofinancerja kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog. Sofinancer bo pri sklepanju o dodeljevanju sredstev upošteval razpoložljiva razpisana sredstva. Vloge, ki ne bodo odprte bodo zavržene. Vlogam, ki se bodo uvrstile na isto odpiranje in bodo vložene istočasno (kriterij: datum, ura, minuta) vendar jim sredstev ne bo mogoče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 3 dneh od prejema poziva za dopolnitev, ki ga sofinancer lahko pošlje pisno po pošti ali pa ga osebno vroči prijavitelju. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih ukrepov ali del. V primeru, ko se s sklepom o dodelitvi nepovratnih sredstev ugotovi, da je prijavitelj upravičen do manjšega zneska nepovratnih sredstev kot je bilo predvideno v finančni konstrukciji investicije, bo pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pozvan k popravku finančne konstrukcije, ki bo upoštevala manjši znesek nepovratnih sredstev. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog (način odpiranja, označba ovojnic ipd.), se smiselno uporabljajo tudi za odpiranje dopolnjenih vlog. Vse popolne vloge bodo obravnavane ob upoštevanju razpisnih pogojev in meril. Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev obveščeni predvidoma v roku 5 dni od odpiranja vlog. Upravičenim vlagateljem bo dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude s sklepom zakonitega zastopnika sofinancerja na predlog strokovne komisije. Vlagatelji bodo prejeli pogodbo o sofinanciranju, ki jo morajo skleniti v roku 8 dni od prejema, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev nepovratne finančne spodbude. Zoper sklep o dodelitvi nepovratne finančne spodbude imajo vlagatelji pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude in ne zadrži izvajanja del, ki so vezane na te pogodbe.
E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti