Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1908. Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, stran 5122.

Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen)
(1) Ta uredba določa ukrepe, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, z namenom ohranjanja kmetijske dejavnosti in poseljenosti slovenskega podeželja.
(2) Sredstva se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).
2. člen
(pomen izrazov)
Izraza, uporabljena v tej uredbi, imata naslednji pomen:
– kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 47), razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354, 28. 12. 2013, str. 86);
– podjetje je kmetijsko gospodarstvo v skladu z 2. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu), ki je dejavno v primarni kmetijski proizvodnji, ne glede na pravni status in način financiranja kmetijskega gospodarstva.
3. člen
(vlagatelj in upravičenec)
(1) Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s to uredbo.
(2) Upravičenec je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po tej uredbi.
4. člen
(združevanje pomoči in skupni znesek pomoči)
(1) Poleg pomoči de minimis po tej uredbi se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi tako seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Unije.
(2) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ne sme presegati 15.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
(3) Kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve iz priloge Uredbe 1408/2013/EU.
(4) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(5) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (ES) št. 875/2007 z dne 24. julija 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za pomoč de minimis v ribiškem sektorju in o spremembah Uredbe (ES) št. 1860/2004 (UL L št. 193 z dne 25. 7. 2007, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Uredba 875/2007/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 875/2007/EU.
II. VRSTE UKREPOV
1. Splošno
5. člen
(vrste ukrepov)
V skladu z Uredbo 1408/2013/EU se sredstva namenijo za naslednja ukrepa:
1. ukrep I: finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu;
2. ukrep II: finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo.
2. Ukrep I: finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu
6. člen
(predmet in namen podpore)
(1) Predmet in namen podpore je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.
(2) Za nepredvidljivi škodni dogodek iz prejšnjega odstavka se šteje škoda na kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele, če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.
7. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:
– oddati morajo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledarskem letu oddaje vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge;
– če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, mora biti nosilec ali član kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 060, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje;
– če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo organizirano kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora biti registrirano za opravljanje kmetijske dejavnosti;
– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara ali strele;
– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka namenjen pridelavi kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje prvi odstavek 2. člena Uredbe 1408/2013/EU;
– vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica, in
– minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po tem ukrepu, je 5.000 eurov.
8. člen
(finančne določbe)
(1) Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. Osnova za izplačilo sta razdelilnik iz drugega odstavka tega člena in višina ocenjene škode iz osme alineje prejšnjega člena.
(2) Finančna pomoč znaša:
– 7.500 eurov: nad vključno 65.000 eurov ocenjene škode;
– 6.500 eurov: od vključno 55.000 do 65.000 eurov ocenjene škode;
– 5.500 eurov: od vključno 45.000 do 55.000 eurov ocenjene škode;
– 4.500 eurov: od vključno 35.000 do 45.000 eurov ocenjene škode;
– 3.500 eurov: od vključno 25.000 do 35.000 eurov ocenjene škode;
– 2.500 eurov: od vključno 15.000 do 25.000 eurov ocenjene škode;
– 1.500 eurov: od vključno 5.000 do 15.000 eurov ocenjene škode.
(3) Isti upravičenec lahko pridobi podporo po tem ukrepu le enkrat v treh letih.
(4) Višina vseh prejetih sredstev za škodni dogodek, upoštevajoč tudi plačilo v okviru zavarovalne police, ne sme presegati dejanske škode.
3. Ukrep II: finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo
9. člen
(predmet podpore)
(1) Predmet podpore je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.
(2) Za škodni dogodek iz prejšnjega odstavka se šteje smrt, l., ll. ali lll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije, kot jih določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.
10. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:
– oddati morajo zbirno vlogo v koledarskem letu oddaje vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
– škodni dogodek je prizadel nosilca ali člana kmetije, ki je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz kmetijske dejavnosti, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje;
– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge;
– dohodek nosilca ali člana kmetije, ki ga je prizadel škodni dogodek, ni presegal višine minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo, pri čemer se upošteva dohodek iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine.
11. člen
(finančne določbe)
(1) Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Ob smrti ali invalidnosti znaša višina nepovratnih sredstev:
– 5.000 eurov: smrt;
– 5.000 eurov: l. kategorija invalidnosti;
– 3.700 eurov: ll. kategorija invalidnosti;
– 2.400 eurov: lll. kategorija invalidnosti.
(3) Ob ugotovljeni nezmožnosti za delo znaša višina nepovratnih sredstev 1,7 eura na uro, za število priznanih ur nezmožnosti za delo in obdobje, določenih v potrdilih o upravičeni zadržanosti od dela in odločbah o ugotovitvi začasne nezmožnosti za delo.
(4) Nepovratna sredstva se lahko dodelijo le za neprekinjeno obdobje ugotovljene nezmožnosti za delo, ki mora trajati od najmanj šest do najdlje dvanajst mesecev, pri čemer mora število priznanih ur nezmožnosti za delo v tem obdobju znašati najmanj 1.220 ur. Ob priznani začasni nezmožnosti za delo se prizna največ osem ur dnevne nezmožnosti.
(5) Isti upravičenec lahko pridobi podporo po tem ukrepu le enkrat v treh letih.
(6) V število priznanih ur nezmožnosti za delo iz tretjega odstavka tega člena se vštevajo vsi dnevi priznanega obdobja.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
12. člen
(javni razpisi)
(1) Sredstva po tej uredbi se dodelijo z odprtim javnim razpisom v skladu z Zakonom o kmetijstvu. Obseg sredstev za ukrepe po tej uredbi se v javnem razpisu določi največ do višine sredstev, zagotovljenih na proračunski postavki, ki je namenjena podpori za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje v posameznem proračunskem letu. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pripravi javne razpise ter jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani.
(3) Vloge na javni razpis se vlagajo peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.
13. člen
(odločitev o vrstnem redu prispetja vlog)
(1) Odpiranje vlog ni javno.
(2) Vlogo na javni razpis vlagatelji pošljejo pisno s priporočeno pošiljko na agencijo ali vložijo na vložišču agencije.
(3) Vlogo je treba vložiti v pisni obliki na obrazcu, ki je predpisan z javnim razpisom.
(4) Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis. Vloge se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Popolna vloga se uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi svojo zaporedno številko. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis se preverja po vrstnem redu na seznamu popolnih vlog na javni razpis. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do višine razpisanih sredstev za posamezen ukrep. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev in imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, agencija izvede žrebanje za določitev vrstnega reda dodelitve sredstev. Pri žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O datumu in času žrebanja agencija pisno obvesti vlagatelje. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik agencije med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na agenciji.
(5) Žrebanje iz prejšnjega odstavka se opravi v uradnih prostorih agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(6) Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati na agencijo izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja.
14. člen
(odločbe o pravici do sredstev)
O izpolnjevanju pogojev odloči agencija z odločbo o pravici do sredstev. V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 1408/2013/EU.
15. člen
(finančne določbe)
Višina sredstev za posamezen ukrep se v skladu z določbo prvega odstavka 12. člena te uredbe določi z javnim razpisom.
16. člen
(omejitev sredstev)
(1) Vlagatelji lahko pridobijo sredstva za isti namen samo iz enega ukrepa po tej uredbi.
(2) Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
(3) Sredstva se ne dodelijo za izvajanje ukrepov zunaj Republike Slovenije.
17. člen
(preverba pred odobritvijo pomoči in poročanje)
(1) Agencija mora še pred odobritvijo pomoči preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo, ki jo vodi ministrstvo.
(2) Za upravičence, ki so enotno podjetje, mora agencija predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega 15.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
(3) Agencija mora v 15 dneh po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poročati ministrstvu o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
18. člen
(hramba dokumentacije)
Agencija mora hraniti evidence o individualni pomoči de minimis deset let od datuma dodelitve pomoči.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 84/11, 80/12 in 69/13).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-28/2014
Ljubljana, dne 19. junija 2014
EVA 2014-2330-0122
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti