Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

Ob-2805/14 , Stran 1522
Ob-2805/14
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2014 (Uradni list, št. 14/14) Občina Kočevje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih organizacij v Občini Kočevje v letu 2014
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje. 2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje humanitarnih organizacij v Občini Kočevje za leto 2014, ki na področjih socialnega in zdravstvenega varstva izvajajo humanitarne programe in projekte v neposredno korist posameznikov, in so namenjeni zlasti: – reševanju ogroženih ljudi in življenj, – lajšanju socialnih in psihosocialnih stisk in težav, – izboljšanju socialnega položaja, – krepitvi zdravja, – preprečevanju poslabšanja socialnega položaja, – preprečevanju poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s kronično boleznijo, – ustvarjanju možnosti za čimbolj kakovostno in samostojno življenje oseb s kronično boleznijo. 3. Namen sredstev Sredstva se namenijo za sofinanciranje materialnih in programskih stroškov, niso pa namenjene sofinanciranju: – formalnega izobraževanja, – nakup in vzdrževanje nepremičnin in pohištvene opreme, – materialnih stroškov, ki se navezujejo na pogostitve, reprezentance ali nakup reprezentančnih daril, – programov, ki so sofinancirani iz drugih proračunskih sredstev. 4. Višina razpisanih sredstev: za sofinanciranje izvajanja programov ima Občina Kočevje v proračunu za leto 2014 zagotovljenih 11.000,00 EUR. 5. Pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – društva, zavodi ter ostale neprofitne organizacije, ki imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet razpisa in izvajajo programe za posameznike z območja Občine Kočevje (za posameznike s stalnim prebivališčem v Občini Kočevje); – so za opravljanje dejavnosti registrirani vsaj eno leto, – imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje; – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti; – imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvajanje programa (prijavljenega na razpis), delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov; – imajo zagotovljen vsaj 20% delež sofinanciranja programa iz drugih virov; – imajo poravnane vse obveznosti do Občine Kočevje; – prijavljeni programi ne smejo imeti zagotovljenega sofinanciranja iz proračuna Občine Kočevje na drugi pravni podlagi. Prijavitelj lahko prijavi največ dva programa. 6. Merila za dodelitev sredstev: – obseg in kvaliteta predloženega programa, – delovanje organizacije, – članstvo, – finančna konstrukcija. Programi bodo ocenjeni v skladu z merili za sofinanciranje humanitarnih organizacij v Občini Kočevje za leto 2014 (glej razpisno dokumentacijo). 7. Način dodelitve sredstev Višina dodeljenih sredstev bo odvisna od izračuna števila točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja prejela posamezna organizacija. Vrednost točke bo določena potem, ko bo znano, koliko točk so skupaj prejeli prijavljeni programi. Sredstva se bodo delila z vsoto točk vseh programov. Iz obravnave bodo izločeni predlogi, pri katerih se bo v postopku ocenjevanja ugotovilo, da je organizacija navajala netočne podatke. Pridobljena sredstva za sofinanciranje programa bodo upravičeni prijavitelji prejeli 30. dan od izstavitve zahtevka s prilogo plačanih računov. 8. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 9. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana na razpisnem obrazcu za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v Občini Kočevje v letu 2014. Popolna prijava vsebuje naslednje elemente: – izpolnjena prijava na razpisnem obrazcu (prijave, ki ne bodo izpolnjene na razpisnem obrazcu bodo izločene iz postopka ocenjevanja), – novo potrdilo o registraciji društva/organizacije (odločba o registraciji ne zadostuje), – statut društva (samo tisti, ki se na razpis prijavljajo prvič oziroma, če je bil v zadnjih dveh letih statut spremenjen), – seznam članov iz Občine Kočevje (poleg imena in priimka je potrebno navesti tudi stalno prebivališče), 10. Rok za oddajo prijav in način oddaje Prijavitelji morajo prijavo z zahtevanimi podatki poslati v zaprtih ovojnicah v 30 dneh po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Občina Kočevje, Oddelek za družbene dejavnosti ter splošne in pravne zadeve, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje. Ovojnice morajo biti označene z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih organizacij v Občini Kočevje v letu 2014«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Prijave, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Iz postopka ocenjevanja bodo izločene prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih. 11. Obravnava prijav Pravočasno prispele in popolne prijave bo komisija, ki jo bo imenoval župan, ovrednotila na podlagi meril za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v Občini Kočevje za leto 2014. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija predlagatelje pozvala, da prijavo dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v navedenem roku ne bo dopolnil, bodo s sklepom zavržene. 12. Izid razpisa Prijavitelji bodo pisno obveščeni o izidu razpisa v roku 8 dni po sprejeti odločitvi. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju humanitarnih organizacij, kjer bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. 13. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani v sprejemni pisarni Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje (pritličje levo), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Občine Kočevje, www.kocevje.si oziroma na elektronskem naslovu: mojca.volf@kocevje.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na elektronskem naslovu: mojca.volf@kocevje.si ali tel. 01/893-82-50.
Občina Kočevje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti