Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

Št. 5100-5/2014-1 Ob-2828/14 , Stran 1509
Št. 5100-5/2014-1 Ob-2828/14
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13 – popr.) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2014
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti in znanja v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije, ter izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte, ki zagotavljajo osnovni vir raziskav. Na javni razpis se lahko prijavijo tudi zavodi, skupnosti zavodov, gospodarske družbe, društva, zveze društev in ustanove Republike Slovenije. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu. Prijavitelj za izvajanje aktivnosti pooblasti odgovornega nosilca oziroma vodja promocijske aktivnosti. 4. Cilji javnega razpisa 1. Spodbujanje organizacije oziroma aktivnega sodelovanja na odmevnih dogodkih v tujini, s katerimi se predstavi slovenska znanstvena, raziskovalna in razvojna sfera oziroma njihovi dosežki; pri tem lahko enakopravno sodelujejo slovenski raziskovalci iz zamejstva oziroma slovenski raziskovalci živeči po svetu; 2. Spodbujanje promocije slovenske znanosti pri slovenskih raziskovalcih iz zamejstva oziroma slovenskih raziskovalcih živečih po svetu, ki organizirajo dogodke v tujini; 3. Podpora slovenskim ustanovam ali združenjem, ki v znanstvenem delu povezujejo dejavnost slovenskih humanistov, naravoslovcev in drugih strokovnjakov v zamejstvu, ter hkrati sodelujejo s tujimi univerzami, društvi in znanstvenimi ustanovami, ter s svojimi znanstvenimi publikacijami oskrbujejo številne knjižnice ter slovenske lektorate v tujini; 4. Podpora združenjem, ki obveščajo o pripravljajočih se politikah in evropski zakonodaji na področju visokega šolstva, znanosti, raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti na ravni EU ter o aktualnih razpisih EU, ter skrbijo za povezovanja z evropskimi partnerji, s katerimi se oblikujejo projektni konzorciji za razvojno-tehnološke in podjetniške mreže; 5. Spodbujanje razvoja in vzpostavitve inovativnih orodij za promocijo slovenske znanosti z namenom izboljšanja razumevanja znanosti v javnosti, pri čemer so kot inovativna orodja opredeljena tista, ki predstavljajo novost v načinu promocije znanosti v slovenskem prostoru in hkrati kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje: zagotovljena pokritost vseh znanstvenih ved; zagotovljeno komuniciranje s tujimi javnostmi; združevanje znanstvene odličnosti sodelujočih raziskovalcev z medijskimi in komunikacijskimi znanji prijavitelja. 5. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje V postopku izbora sofinanciranja promocije slovenske znanosti v tujini bo komisija, ki jo imenuje direktor ARRS, pregledala prijave jih ocenila po naslednjih merilih: 1. Skladnost z razpisom: 0 do 30 točk; 2. Odmevnost promocijske dejavnosti: 0 do 20 točk; 3. Vidnost promocijske dejavnosti: 0 do 20 točk; 4. Reference prijavitelja – promocijske: 0 do 10 točk; 5. Reference prijavitelja (nosilca) – znanstvene: 0 do 10 točk; 6. Ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije: 0 do 10 točk. Kot promocijo slovenske znanosti v tujini na tem razpisu ne upoštevamo udeležbe slovenskega raziskovalca na mednarodni konferenci s postrom ali s predavanjem. Prijava mora vsebovati predstavitev prijavitelja ter natančen opis in finančni načrt promocijske aktivnosti razmejeno po virih financiranja na predpisanem obrazcu. Prav tako naj zajema podatek o ciljni javnosti, predvidenih neposrednih učinkih in načinu izvedbe promocije (v kolikšni meri in s kakšnimi stroški z zunanjimi izvajalci). Prijavitelj mora v prijavni vlogi navesti številko cilja iz 4. točke razpisa, ki ga prijavljena aktivnost naslavlja. Komisija lahko omeji višino sofinanciranja v skladu z razpoložljivimi sredstvi in kakovostjo prijave. Pri prijavah na cilja 3 in 4 iz 4. točke razpisa je za oceno dodatno pomembno večletno odmevno delovanje prijavitelja v preteklosti. Med prijavami na cilja 3 in 4 iz 4. točke razpisa bo izbrana za vsak cilj po ena prijava, med prijavami na cilj 5 4. točke razpisa bodo izbrane največ tri prijave. Skupaj je možnih 100 točk. Na podlagi skupnega števila točk za posamezno prijavo, ločeno po posameznih ciljih razpisa, bo komisija pripravila prednostni seznam prijav za sofinanciranje. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje sprejme direktor agencije na podlagi predloga sklepa Znanstvenega sveta agencije. 6. Okvirna vrednost javnega razpisa, upravičeni stroški Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 215.000,00 EUR, od tega je predvideno za: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sofinanciranje v letu 2014 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. Agencija bo sofinancirala: – stroške v zvezi s promocijskimi aktivnostmi, ki jih izvajajo slovenski raziskovalci, tudi iz zamejstva in živeči po svetu (za cilj 1 in 2); – stroške delovanja slovenskih ustanov ali združenj, ki v znanstvenem delu povezujejo dejavnost slovenskih humanistov in naravoslovcev v zamejstvu, sodelujejo s tujimi univerzami, društvi in znanstvenimi ustanovami, ter s svojimi znanstvenimi publikacijami oskrbujejo številne knjižnice ter slovenske lektorate v tujini (za cilj 3); – stroške delovanja združenj (za cilj 4); – stroške vzpostavitve in delovanja inovativnih orodij za promocijo slovenske znanosti (za cilj 5). Način sofinanciranja in druge pogoje se s prijavitelji uredijo s pogodbo. 7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2014, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije ter v skladu s pogodbo med izbranim prijaviteljem in agencijo. 8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, oblika prijav, način predložitve prijav in opremljenost prijav a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-promocija2014@arrs.si in v enem izvodu v papirni obliki kot del papirne prijave na naslov ARRS, pri čemer je za identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj. b. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: » Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2014« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS do vključno 16. 7. 2014, do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane po pošti iz Slovenije najkasneje isti dan (poštni žig). V vsaki ovojnici z zgornjo oznako je lahko le ena prijava. c. Prijave, oddane v elektronski obliki, morajo vsebovati samo prijavni obrazec ARRS-MS-PROM-2014 (brez prilog in podpisov; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format.doc), ki ga morajo prijavitelji kot prilogo z nazivom ARRS-MS-PROM-2014-Pr.doc, kjer je Pr priimek slovenskega vodje promocijske aktivnosti, posredovati na elektronski naslov: razpis-promocija2014@arrs.si do vključno 16. 7. 2014, do 15. ure. d. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, ARRS v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala. e. Prijav, ki bodo prispele po razpisnem roku, in ne bodo pravilno označene (glej točko b), komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom. 9. Kraj, datum in čas odpiranja prijav pravočasno prispelih prijav: postopek javnega razpisa in odpiranje v roku dostavljenih, pravilno opremljenih in označenih ovojnic, ki vsebujejo prijave, vodi strokovna komisija. Odpiranje bo potekalo predvidoma 18. 7. 2014 v prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, in sicer po vrstnem redu glede na datum in čas prispetja prijave. 10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa Strokovna komisija pripravi prednostni seznam prejemnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v javnem razpisu, ki ga posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije (v nadaljevanju ZSA). Na podlagi predloga sklepa ZSA direktor agencije sprejme obrazložen sklep. Prijavitelji bodo o rezultatih izbora prijav prejeli individualno obvestilo predvidoma v treh mesecih po zaključku javnega razpisa. 11. Razpisna dokumentacija vsebuje: – besedilo javnega razpisa, – prijavni obrazec (ARRS-MS-PROM-2014) – vsebinsko in finančno poročilo (ARRS-MS-PROM-VZP-2014) 12. Informacije o razpisni dokumentaciji: javni razpis in razpisna dokumentacija bosta od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletni strani agencije, www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak ali po tel. 01/400-59-50 vsak delavnik od 9. do 12. ure ali na e-naslovu: fani.rozic-novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti