Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1856. Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje za izvedbo predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, stran 5017.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US: U-I-295/07-8, 11/11, 28/11 Odl. US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19 in 98/13) in 10. člena Odloka o plakatiranju v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 90/11) Občina Dravograd obvešča organizatorje volilne kampanje, da je določila pogoje in lokacije za postavitev panojev na območju Občine Dravograd, na katerih je možno nameščati plakate z volilno propagandnimi sporočili v času volilne kampanje za izvedbo predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije in izdaja
N A V O D I L A
o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje za izvedbo predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
1. Za organizatorje volilne kampanje je Občina Dravograd določila pogoje in lokacije za postavitev panojev na območju Občine Dravograd, na katerih je možno nameščati plakate z volilno propagandnimi sporočili.
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na naslednjih brezplačnih plakatnih mestih:
– javna zelena površina pred Traberg centrom, parc. št. 485/1, k.o. Dravograd
– javna zelena površina, parc. št. 1365/7, k.o. Dravograd – »Hattenberger«
– Avtobusna postaja Dravograd, ob glavni cesti, parc. št. 1365/6, k.o. Dravograd
– Avtobusna postaja Mariborska cesta, parc. št. 1033, k.o. Dravograd
– brežina pri Zdravstvenem domu Dravograd, parc. št. 891, k.o. Dravograd
– javna zelena površina med trgovino in igriščem na Robindvoru, parc. št. 960/1, k.o. Dravograd
– Zadruga Trbonje, parc. št. 20/13, k.o. Trbonje
– nasproti Trgovine »Interokno« v Šentjanžu, parc. št. 794/1, k.o. Šentjanž pri Dravogradu
– Avtobusna postaja Črneče, parc. št. 385/2, k.o. Črneče
– parkirni prostor v središču Libelič, nasproti trgovine, parc. št. 333/2, k.o. Libeliče.
Plakatiranje se mora izvajati v skladu z določili Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US: U-I-295/07-8, 11/11, 28/11 Odl. US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19 in 98/13). Upoštevati je treba tudi ostalo zakonodajo, ki ureja to problematiko, predvsem z vidika varnosti in obremenjevanja okolja in omejenosti plakatnih mest.
2. Občina brezplačno, tudi brez plačila komunalne takse, v skladu z načelom enakopravnosti, dovoljuje vsem organizatorjem volilne kampanje lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili na območju Občine Dravograd na za to posebej določenih plakatnih mestih tako, da njihovo število in skupna površina posameznemu organizatorju volilne kampanje omogoča vsaj osnovno informiranje volivcev v občini o volilnem vprašanju.
Organizatorji volilne kampanje lahko pridobijo dovoljenje za plakatiranje na predvidenih lokacijah na Občini Dravograd, na podlagi pisne vloge. Brezplačni oglasni panoji bodo razdeljeni na mrežo polj. Vrstni red organizatorjev volilne kampanje pri nameščanju plakatov na predvidenih lokacijah se določi glede na datum prejema pisne vloge. Kolikor prispeta dve ali več vlog na isti dan, šteje abecedni vrstni red po organizatorju kampanje.
Za označbo posameznih lokacij, postavljanje panojev in lepljenje plakatov ter nameščanje transparentov v času volilne kampanje je pooblaščeno Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Stroške nameščanja plakatov krijejo organizatorji volilne kampanje sami.
3. Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih s temi navodili, se lahko izvaja v skladu z določili 9. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US: U-I-295/07-8, 11/11, 28/11 Odl. US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19 in 98/13).
Soglasje izda občinska uprava Občine Dravograd na podlagi predhodne vloge organizatorja volilne kampanje. V primeru, da namerava organizator volilne kampanje posegati na območje, ki ni v lasti Občine Dravograd, si mora ustrezno soglasje pridobiti od lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč. Za nameščanje teh plakatov se komunalna taksa ne zaračuna.
4. Organizatorji volilne kampanje so dolžni najpozneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest. V primeru neupoštevanja navedenega, bo plakate na stroške organizatorja volilne kampanje odstranil pooblaščeni predstavnik Občine Dravograd.
5. Izvajanje plakatiranja pod pogoji iz teh navodil nadzoruje pooblaščeni predstavnik Javnega komunalnega podjetja Dravograd d.o.o.
6. Navodila začnejo veljati z dnem sprejema. Objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Dravograd, www.dravograd.si, in na oglasni deski organa.
Št. 0411-0001/2014
Dravograd, dne 4. junija 2014
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti