Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1903. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Idrija, stran 5114.

Na podlagi drugega odstavka 19.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 27/08 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 28. seji dne 12. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o krajevnih skupnostih v Občini Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se podrobneje določajo naloge in merila za financiranje nalog in delovanja krajevnih skupnosti v Občini Idrija.
2. člen
(1) Krajevna skupnost ima pečat, na katerem mora biti napis Občina Idrija in ime krajevne skupnosti.
(2) Krajevna skupnost ima lahko svoj grb in zastavo, ki ju uporablja v skladu z določbami Odloka o grbu in zastavi Občine Idrija.
(3) Krajevna skupnost lahko določi svoj krajevni praznik.
3. člen
(1) Člani krajevne skupnosti so osebe, ki imajo na območju krajevne skupnosti stalno prebivališče (v nadaljevanju: krajani).
(2) Krajani v krajevnih skupnostih odločajo v zadevah, ki so s statutom Občine Idrija in s tem odlokom prenesene v izvajanje krajevnim skupnostim, preko svetov krajevnih skupnosti, ki jih volijo svobodno in tajno na podlagi neposredne, enake in splošne volilne pravice.
(3) Krajani v krajevnih skupnostih odločajo o zadevah iz pristojnosti krajevnih skupnosti tudi neposredno na svojih zborih, z referendumom in preko ljudske iniciative.
II. NALOGE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
4. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naslednje naloge oziroma sodelujejo pri opravljanju naslednjih javnih zadev v občini:
– odločajo o porabi sredstev na proračunskih postavkah, namenjenih delovanju krajevnih skupnosti;
– odločajo o porabi sredstev na proračunskih postavkah, namenjenih izvajanju v dogovoru z občino opredeljenih aktivnosti na območju posamezne krajevne skupnosti;
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na svojem območju, pa tudi na območju sosednjih krajevnih skupnosti, če je to v povezavi s projekti na njihovem območju, in z opozorili sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli;
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode;
– sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb;
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji;
– predlagajo ureditve in olepševanje kraja in pri tem sodelujejo;
– dajejo pobude za prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti …);
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove krajevne skupnosti;
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine;
– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v druge namene, predvidenih gradenj v krajevni skupnosti, za posege v kmetijski prostor, pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov;
– sodelujejo s predlogi in mnenji v postopkih priprave občinskih predpisov;
– sodelujejo pri pripravi in izvedbi aktivnosti v projektih, sofinanciranih iz državnih in evropskih sredstev;
– izvajajo naloge upravljanja s pokopališči, razen v KS Mesto Idrija in KS Spodnja Idrija;
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevne skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja;
– razvijajo in organizirajo kulturne dejavnosti ter pospešujejo društvene dejavnosti na svojem območju;
– spremljajo nevarnosti na svojem območju ter o tem obveščajo štab za civilno zaščito in po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja;
– dajejo mnenja in predloge k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je krajevnim skupnostim dano v uporabo za opravljanje njihovih nalog;
– sodelujejo v prostovoljnih akcijah, ki jih organizira Občina Idrija;
– občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov na svojem območju;
– sklicujejo posvete s krajani in rajonske sestanke.
5. člen
(1) Naloge krajevne skupnost iz prejšnjega člena tega odloka izvršuje Svet krajevne skupnosti.
(2) Svet krajevne skupnosti ima tudi naslednje zadolžitve:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja;
– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine;
– seznanja župana s svojimi programi dela pred pripravo predloga odloka o proračunu občine.
III. MERILA ZA FINANCIRANJE
6. člen
Delovanje in izvajanje nalog krajevnih skupnosti se financira iz naslednjih virov:
– sredstev občinskega proračuna;
– sredstev prostovoljnih prispevkov fizičnih in pravnih oseb.
7. člen
(1) Krajevne skupnosti pridobivajo sredstva iz občinskega proračuna v obliki dotacij in neposrednih nakazil.
(2) Za funkcioniranje krajevnih skupnosti se jim iz sredstev občinskega proračuna nakazujejo sredstva za pokrivanje funkcionalnih sredstev v obliki rednih mesečnih dotacij.
8. člen
Osnovo za določitev funkcionalnih stroškov za delovanje krajevnih skupnosti predstavljata naslednji merili:
– število krajanov;
– stroški delovanja sveta KS.
9. člen
(1) Funkcionalni stroški za delovanje krajevnih skupnosti se izračunajo na podlagi naslednjih kriterijev:
– glavarina v znesku 6,00EUR na krajana;
– znesek 2.000,00 EUR za stroške delovanja sveta KS.
(2) Zneski iz prve in druge alineje predhodnega odstavka tega člena se letno usklajujejo z višino rasti življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Za vse zadeve glede krajevnih skupnosti, ki niso določene s tem odlokom, se neposredno uporabljajo določbe zakona in statuta občine.
11. člen
Financiranje delovanja krajevnih skupnosti v skladu z 9. členom tega odloka se prične izvajati s 1. 1. 2015.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2014
Idrija, dne 12. junija 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti