Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1873. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih vodovodnih priključkov na javno vodovodno omrežje višinske cone S dela Občine Mirna Peč in Poljanske gore, stran 5042.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 10. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 18., 19. in 23. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Mirna Peč (Uradni list, RS, št. 13/14) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 27. redni seji dne 5. 6. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih vodovodnih priključkov na javno vodovodno omrežje višinske cone S dela Občine Mirna Peč in Poljanske gore
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za izvedbo individualnih vodovodnih priključkov na javno vodovodno omrežje (v nadaljevanju: priključek/ki) višinske cone S dela Občine Mirna Peč in Poljanske gore (v nadaljevanju: Občina).
2. člen
Občina na S delu občine (višinska cona) gradi javni vodovodni sistem. V območju Poljanske gore je bil javni vodovod že izgrajen v preteklih letih. Za namen sofinan­ciranja izvedbe individualnih vodovodnih priključkov na javno vodovodno omrežje na poselitvenih območjih višinske cone S dela Občine Mirna Peč in Poljanske gore z javnim vodovodom občina v svojem proračunu zagotavlja proračunska sredstva.
3. člen
Namen dodeljevanja sredstev je:
– pospeševanje priključevanja obstoječih in novih objektov na javno vodovodno omrežje.
4. člen
Občina objavi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje, roke in postopke ter vsebino vloge za dodelitev proračunskih sredstev. Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč.
5. člen
Upravičenci do sredstev za izvedbo individualnih vodovodnih priključkov na javno vodovodno omrežje so lastniki (fizične osebe) objektov na območju javnega vodovoda višinske cone S dela Občine Mirna Peč in Poljanske gore. V primeru izgradnje skupnega priključka za več objektov, je nosilec investicije (vlagatelj vloge), skladno z dogovorom med lastniki objektov, samo eden. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
6. člen
Predmet sofinanciranja so individualni vodovodni priključki, katerih upravičeni stroški presegajo 550,00 EUR.
Razlika upravičenih stroškov nad 550,00 EUR se sofinancira v deležu 80 %.
Sofinancira se največ 40 EUR/m1 z DDV izvedenega kanala.
Upravičeni stroški zajemajo materialne stroške (cevi, jaški, spojke ...) po primerljivih cenah gradbenih proizvodov na trgu in stroške storitev (strojna, montažna dela, zemeljska dela). Predmet sofinanciranja je vodovodni priključek od primarnega ali sekundarnega javnega vodovodnega omrežja do vodomernega jaška. Sam vodomerni jašek ni upravičen strošek.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
7. člen
Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– individualni vodovodni priključek mora biti izveden skladno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih v soglasju o priključitvi poda izvajalec javne gospodarske službe;
– v skladu s 23. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Mirna Peč lokacijo vodomernega jaška določi upravljavec in se praviloma postavlja na parcelni meji, ki je najbližja javnemu vodovodu;
– priključitev objekta mora biti v skladu z 18. in 19. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Mirna Peč (trajni ali začasni vodovodni priključek);
– sofinanciranje velja za obstoječe objekte in novogradnje, če so stroški nastali po 1. 5. 2014.
8. člen
Predmet sofinanciranja in upravičeni stroški so tudi hišne črpalke z ekspanzijskimi posodami, ki morajo biti vgrajene kot vmesniki zaradi prenizkih tlakov vode in brez njih uporabniki ne morejo imeti zagotovljene nemotene oskrbe s pitno vodo.
Maximalna priznana vrednost hišne črpalke z ekspanzijsko posodo znaša 600,00 EUR z DDV. Sofinancira se največ 80  % stroškov.
9. člen
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija za dodelitev proračunskih sredstev za namen izgradnje individualnih priključkov, ki jo s sklepom imenuje župan občine (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo sestavljajo:
– 2 predstavnika občinske uprave,
– predstavnik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja, komunalo in gospodarske javne službe.
Prvo sejo komisije skliče župan.
9. člen
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja, najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.
Komisija pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev.
Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna. Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe sredstev niso upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis naslednjega leta prednost v vrstnem redu.
10. člen
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči direktor/ica občinske uprave s sklepom. Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu občine. Odločitev župana je dokončna.
O izidu javnega razpisa se vse prosilce obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.
Podlaga za izvedbo nakazila za namen sofinanciranja izvedbe individualnih vodovodnih priključkov je poleg plačani računov tudi izjava o tehnično ustrezni izvedbi priključka s strani izvajalca gospodarske javne službe (JP Komunala Novo mesto d.o.o.).
Najkasneje v roku 30 dni od vročitve sklepa in podpisa pogodbe o sofinanciranju izvedbe individualnega vodovodnega priključka se izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski računu oziroma osebni račun upravičenca.
11. člen
Medsebojno razmerje med Občino Mirna Peč in prejemnikom sredstev se opredeli s pisno pogodbo o sofinanciranju.
Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbeni stranki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
12. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev skladno z javnim razpisom izvaja občinska uprava s sodelovanjem izvajalca javne službe.
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan pa objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2014-4
Mirna Peč, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti