Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

Ob-2769/14 , Stran 1526
Ob-2769/14
Občina Izola na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12, v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc. 2. Opis predmeta prodaje: 1. Nepremičnina s parc. št. 5755/3, k.o. Malija, po geodetskih podatkih opredeljena kot zemljišče, v izmeri 452 m2, za izklicno ceno 67.405,00 EUR oziroma 149,13 EUR/m2. (22% davek na dodano vrednost plača kupec). 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Najnižji znesek višanja kupnine: najnižji znesek višanja cene je 1.000,00 EUR. 5. Pogoji prodaje Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno. Območje nepremičnine se ureja z določili Ureditvenega načrta Malija (Uradne objave, PN, št. 40/91 ter elektronske uradne objave Občine Izola št. 11/2013). Nepremičnina spada v notranje ureditveno območje S11/1 – stanovanja, centralne dejavnosti (vaško jedro). Na nepremičnini je deloma urejena zunanja ureditev objekta na naslovu Malija 31, Izola. Na predmetni gradbeni parceli je možna gradnja objekta z eno stanovanjsko enoto. Nepremičnina meji neposredno na cesto Malija-Lucija. Predkupno pravico imajo solastniki nepremičnine s parc. št. 5753, k.o. Malija (Malija 31, Izola). Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Občine Izola, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom ZSPDSLS. Kolikor bi se na nepremičnini, ki je predmet javne dražbe izkazalo, da je obremenjena z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture. Izbrani dražitelj mora skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Izola pravico zadržati vplačano varščino. Izročitev nepremičnine v posest in vpis lastninske pravice na nepremičnini na ime kupca se bo v zemljiško knjigo izvedla po plačilu celotne kupnine in vseh drugih obveznosti na strani kupca. 6. Plačilo celotne kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 15 dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 14. 7. 2014 v prostorih sejne sobe Občine Izola – mala sejna soba v pritličju, Sončno nabrežje 8, Izola, z začetkom ob 14. uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 9. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi morajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnine na račun Občine Izola, TRR št.: 01240-0100006381, 004781272014. Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 8. 7. 2014. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, lahko Občina Izola obdrži varščino. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Javna dražba bo ustna. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražbo vodi predsednica Komisije za izvedbo postopkov javne dražbe, imenovana s sklepom župana, odv. Monika Mavsar (v nadaljevanju: komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija. Občina Izola lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 11. Stroški, vezani na pogodbo: stroške sklenitve pogodbe, stroške postopka, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter stroške za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin. 12. Drugi pogoji: Občina Izola si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. 13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena ZSPDSLS. 14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za upravljanje z občinskim premoženjem Občine Izola, tel. 05/66-00-232, v času uradnih ur.
Občina Izola

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti