Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1913. Zakon o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-E)
1914. Zakon o spremembah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-C)
1915. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-B)
1916. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1A)
1917. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-F)
1918. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-C)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1966. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1919. Študentska ustava (ŠU-2)

OBČINE

Litija

1920. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2013
1921. Sklep o razrešitvi in imenovanju Občinske volilne komisije Občine Litija

Medvode

1922. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2014
1923. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Mirna Peč

1924. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Podčetrtek

1925. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1216 – Vidovica

Rečica ob Savinji

1926. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rečica ob Savinji
1927. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Rečica ob Savinji

Rogašovci

1928. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Rogašovci
1929. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij
1930. Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci
1931. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogašovci
1932. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Rogašovci
1933. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti Občine Rogašovci
1934. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogašovci
1935. Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Sevnica

1936. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica
1937. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Stanovanjska soseska Dolnje Brezovo«
1938. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti
1939. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
1940. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica
1941. Odlok o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica
1942. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
1943. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

1944. Odlok o vzdrževanju objekta na Prečni ulici 2 v Sežani
1945. Odlok o spremembah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti

Slovenj Gradec

1946. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Slovenj Gradec
1947. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec
1948. Sklep (št. 13.2 -551) o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

1949. Odlok o načinu opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb pogrebne in pokopališke storitve ter upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč v Občini Slovenske Konjice
1950. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke storitve v Občini Slovenske Konjice
1951. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice
1952. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Slovenske Konjice
1953. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov javne kanalizacije v Občini Slovenske Konjice

Straža

1954. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža

Šentrupert

1955. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šentrupert
1956. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Šentrupert
1957. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šentrupert za volilno leto 2014
1958. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za kamnolom Draga (DPŠ-28 LN in DPŠ-29 LN)

Šmartno pri Litiji

1959. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako JV_54 – Kamnolom Ježce
1960. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmartno pri Litiji
1961. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Trebnje

1962. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava (DOB-015 SS)«

Vipava

1963. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
1964. Sklep o cenah ravnanja z odpadki
1965. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda

POPRAVKI

1967. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

31. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BCYIMVTP)
32. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vojaškem sodelovanju na področju letalstva in zračne obrambe (BHULZO-A)

Vlada Republike Slovenije

33. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o sodelovanju v turističnih sezonah
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti