Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1954. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža, stran 5268.

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 27. redni seji dne 5. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Straža, ki je bil sprejet z odlokom (Uradni list RS, št. 105/12); v nadaljnjem besedilu: OPN).
(2) Spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljnjem besedilu: SD OPN) se nanašajo na:
a) odpravo neskladja izvedbenega dela s strateškim delom OPN kot posledice očitnih napak,
b) odpravo neskladja med grafičnim in tekstualnim delom izvedbenega dela OPN kot posledice očitnih napak,
c) odpravo neskladja grafičnega dela OPN kot posledice očitnih napak med katastrskimi in topografskimi podatki, na podlagi katerih se je določala namenska raba prostora.
2. člen
(vsebina in oblika SD OPN)
(1) SD OPN vsebujejo tekstualni del in grafične prikaze, izdelane so v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del SD OPN je sestavljen iz poglavij:
1. Uvodne določbe
2. Izvedbeni del
3. Posebne in končna določba.
(3) Grafični prikazi SD OPN vsebujejo karte Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000).
3. člen
(obvezne priloge SD OPN)
Obvezne priloge SD OPN vsebujejo:
1. Obrazložitev in utemeljitev SD OPN.
2. IZVEDBENI DEL
4. člen
(spremembe in dopolnitve tekstualnega dela OPN)
(1) V 110. členu OPN Straža se v preglednici s posebnimi PIP za EUP na območju preostalih naselij, razpršene poselitve in odprtega prostora v vrstici s posebnimi PIP za EUP ZAL-2 doda besedilo: »Na območju z namensko rabo CD v tej EUP so dopustne tudi obrtne dejavnosti ter manjša proizvodnja«.
(2) V 110. členu OPN Straža se v preglednici s posebnimi PIP za EUP na območju preostalih naselij, razpršene poselitve in odprtega prostora v vrstici s posebnimi PIP za EUP POT-1a in POT-1b briše besedilo »Novogradnje so dovoljene le vzdolž osrednje cestne povezave v vasi.«
(3) Spremembe in dopolnitve besedila iz prvega odstavka tega člena se nanašajo na odpravo neskladja izvedbenega dela s strateškim delom OPN kot posledice očitnih napak.
(4) Spremembe in dopolnitve besedila iz drugega odstavka tega člena se nanašajo na odpravo neskladja med grafičnim in tekstualnim delom izvedbenega dela OPN kot posledice očitnih napak.
5. člen
(spremembe in dopolnitve grafičnih prikazov OPN)
(1) V kartografskem delu izvedbenega dela OPN Straža se z novimi listi nadomestijo listi: 3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000) pod zaporednimi številkami 02 (G22-34) in 12 (G21-14).
(2) Spremembe in dopolnitve grafičnih prikazov iz prvega odstavka tega člena se nanašajo na uskladitev namenske rabe prostora zaradi odprave neskladja grafičnega dela OPN Straža kot posledice očitnih napak med katastrskimi in topografskimi podatki, na podlagi katerih se je določala namenska raba prostora.
3. POSEBNE IN KONČNA DOLOČBA
3.1 Posebni določbi
6. člen
(hramba SD OPN)
(1) SD OPN Občine Straža je izdelan v digitalni in v analogni obliki.
(2) SD OPN Občine Straža v digitalni in v analogni obliki se hrani in je na vpogled na sedežu Občine Straža, Upravne enote Novo mesto in na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.
7. člen
(nadzorstvo)
Nadzor nad SD OPN Občine Straža opravlja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.
3.2 Končna določba
8. člen
(veljavnost SD OPN)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-5/2014-3
Straža, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti