Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1937. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Stanovanjska soseska Dolnje Brezovo«, stran 5213.

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Odl. US), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 29. redni seji dne 11. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Stanovanjska soseska Dolnje Brezovo«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Stanovanjska soseska Dolnje Brezovo« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne opreme, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz območja opremljanja pred in po izvedbi komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafični prikaz obračunskega območja.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s komunalno opremo,
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
4. člen
(obračunsko območje)
Obračunsko območje programa opremljanja je eno za vsako vrsto komunalne opreme posebej in obsega območje predvidene nove stanovanjske pozidave ter sosednjih obstoječih stanovanjskih objektov na severozahodnem delu naselja Dolnje Brezovo. Obračunska območja so opredeljena tudi v grafični prilogi k programu opremljanja.
II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME PRED IN PO IZVEDENI INVESTICIJI
5. člen
(komunalna oprema pred izvedeno investicijo)
Do območja je pred izvedbo projekta potekala dovozna makadamska cesta in preko območja javno vodovodno omrežje, vendar komunalna oprema ni bila zgrajena na način, ki bi omogočalo priključevanje in funkcioniranje predvidene pozidave.
6. člen
(komunalna oprema po izvedeni investiciji)
Na območju opremljanja je predvidena celostna infrastrukturna ureditev. To pomeni cestno omrežje z opornimi zidovi, meteorna in fekalna kanalizacija, vodovodno omrežje in javna razsvetljava. Podrobnosti so navedene v projektu PGD, št. P-9/2011, november 2012, januar 2013 – sprem. PGD, izdelovalca KAB d.o.o. iz Novega mesta.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
7. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
(1) Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme znašajo 295.415,27 EUR po cenah februar 2014, obračunski stroški pa so glede na skupne stroške znižani za pridobljena sredstva s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter vložek občinskega proračuna Občine Sevnica.
Tabela: Skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme v območju opremljanja
+--------------------------+----------------+-----------------+
|     Postavka     | Skupni stroški |  Obračunski  |
|             |        |   stroški   |
+--------------------------+----------------+-----------------+
|1. Cesta         |  129.600,35  |  62.904,46  |
+--------------------------+----------------+-----------------+
|2. Vodovod        |  20.803,76  |   3.067,62  |
+--------------------------+----------------+-----------------+
|3. Meteorna kanalizacija |  45.601,97  |  16.869,42  |
+--------------------------+----------------+-----------------+
|4. Fekalna kanalizacija  |  34.209,19  |  14.853,43  |
+--------------------------+----------------+-----------------+
|5. Cesta – IV. faza    |  65.200,00  |    0,00   |
+--------------------------+----------------+-----------------+
|Skupaj          |  295.415,27  |  97.694,93  |
+--------------------------+----------------+-----------------+
(2) Skupni in obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo na območju opremljanja so enaki 0 EUR.
8. člen
(časovni načrt)
Zgrajena je vsa predvidena komunalna oprema, razen IV. faza ceste, ki obsega asfaltacijo z ureditvijo javne razsvetljave. Za ta del je predviden naslednji časovni načrt:
– pridobitev lastninskih in drugih
stvarnih pravic                 do l. 2020
– izdelava projektne in tehnične
dokumentacije                 že izdelana
– gradnja komunalne opreme           do l. 2020
– izdelava projekta izvedenih del        do l. 2020
– tehnični pregled in izdaja uporabnega
dovoljenja                   do l. 2020.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja sta zagotavljali Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Občina Sevnica, slednja delno tudi na račun bodočega komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = ((A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)) x r
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =     znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
         posamezni vrsti komunalne opreme na
         posameznem obračunskem območju
A(parcela) =   površina parcele
Cp(ij) =     obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
         na obračunskem območju za posamezno vrsto
         komunalne opreme
Dp =       delež parcele pri izračunu komunalnega
         prispevka (0,7)
Ct(ij) =     obračunski stroški, preračunani na m2 neto
         tlorisne površine objekta na obračunskem
         območju za posamezno vrsto komunalne opreme
A(tlorisna) =  neto tlorisna površina
Dt =       delež neto tlorisne površine objekta pri
         izračunu komunalnega prispevka (0,3)
K(dejavnost) =  faktor dejavnosti
i =       posamezna vrsta komunalne opreme
j =       posamezno obračunsko območje
r =       revalorizacijski faktor na podlagi letnega
         povprečnega indeksa cen v skladu z Uredbo o
         vsebini programa opremljanja zemljišč za
         gradnjo
11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine se obvezno povzame po veljavnem odloku, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sevnica (v nadaljevanju: Odlok o komunalnem prispevku Občine Sevnica).
(3) Faktorje dejavnosti se obvezno povzame po Odloku o komunalnem prispevku Občine Sevnica.
(4) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Ta se obvezno povzame po izvedenem načrtu parcel, ki je sestavni del projekta PGD, št. P-9/2011, november 2012, januar 2013 – sprem. PGD, izdelovalca KAB d.o.o. iz Novega mesta.
(5) Neto tlorisna površina objekta za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se izračuna po standardu SIST ISO 9836 ter povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
12. člen
(obračunski stroški na enoto mere)
Obračunski stroški investicije iz 7. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju se razberejo iz tabele:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo
+--------------------------+----------------+---------------+
|Komunalna oprema     |   Cp(ij)   |  Ct(ij)   |
|             |  (EUR/m2)  |  (EUR/m2)  |
+--------------------------+----------------+---------------+
|1. Cesta         |   7,04   |   26,85   |
+--------------------------+----------------+---------------+
|2. Vodovod        |   0,34   |   1,31   |
+--------------------------+----------------+---------------+
|3. Meteorna kanalizacija |   1,89   |   7,20   |
+--------------------------+----------------+---------------+
|4. Fekalna kanalizacija  |   1,53   |   4,83   |
+--------------------------+----------------+---------------+
|5. Cesta – IV. faza    |   0,00   |   0,00   |
+--------------------------+----------------+---------------+
|Skupaj          |   10,80   |   40,19   |
+--------------------------+----------------+---------------+
13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
V. SUBVENCIONIRANJE PRIKLJUČEVANJA NA KOMUNALNO OPREMO
14. člen
(subvencioniranje priključevanja na komunalno opremo)
Zavezancu za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjske hiše, ki ima mlado družino, se subvencionira komunalni prispevek v skladu s posebnim občinskim predpisom o subvencijah za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš.
VI. KONČNI DOLOČBI
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica.
16. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0166/2013
Sevnica, dne 11. junija 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti