Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1940. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica, stran 5226.

Na podlagi 16., 20., 95. in 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 80/13), 26. člena Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 29/13) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11 in 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 29. redni seji dne 11. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) S tem odlokom se določa način opravljanja obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica.
(2) Občinske ceste so kategorizirane lokalne ceste in javne poti.
2. člen
Redno vzdrževanje občinskih cest obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
II. NAČIN OPRAVLJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST
3. člen
Obvezna gospodarska javna služba rednega vzdrževanja občinskih cest se zagotavlja skladno z določili Odloka o gospodarskih javnih službah, tega odloka in pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica (v nadaljevanju: pogodba).
4. člen
Službo rednega vzdrževanja javnih poti, na svojem območju zagotavljajo krajevne skupnosti Občine Sevnica, ob smiselni uporabi določil tega odloka, Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica in predpisov o javnih naročilih.
5. člen
Vrsta vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja je določen s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ter pogodbo.
6. člen
Predmet gospodarske javne službe iz prejšnjega člena je redno vzdrževanje lokalnih cest.
7. člen
Gospodarska javna služba se zagotavlja na celotnem območju Občine Sevnica (v nadaljevanju: občina).
8. člen
(1) Izvajanje gospodarske javne službe zagotavlja Občina Sevnica (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah v javnem podjetju.
(2) Izvajanje gospodarske javne službe se na podlagi tega odloka podeli Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica (v nadaljevanju: izvajalec).
9. člen
S pogodbo se določi predmet in območje gospodarske javne službe, vrsto in obseg objektov in naprav, na katerih se izvaja gospodarska javna služba, vrsto in obseg storitev gospodarske javne službe, zavarovanje odgovornosti izvajalca predmetne gospodarske javne službe, vire financiranja, način plačila, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, začetek in trajanje izvajanja gospodarske javne službe, prenehanje pogodbe ter druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje obvezne gospodarske javne službe.
10. člen
(1) S pogodbo lahko naročnik na izvajalca prenese tudi večja vzdrževalna dela.
(2) Večja vzdrževalna dela na občinskih cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov občinskih cest. Izvajajo se občasno glede na stopnjo dotrajanosti ali poškodovanosti cest ter glede na potrebo po izboljšanju njihovih prometno – tehničnih lastnosti, njihove zaščite, zaščite okolja in varnosti prometa.
11. člen
(1) Gospodarsko javno službo izvaja izvajalec v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja lokalnih cest v Občini Sevnica.
(2) Izvajalec pripravi predlog izvedbenega programa vzdrževanja lokalnih cest v občini za prihodnje leto do 1. oktobra tekočega leta in ga posreduje v uskladitev strokovnim službam naročnika. Izvedbeni program vzdrževanja za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.
(3) Sestavni del izvedbenega programa vzdrževanja lokalnih cest v občini mora biti tudi dogovorjeni obseg večjih vzdrževalnih del in ocena stroškov vzdrževanja.
12. člen
(1) Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti opravljati gospodarsko javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri izvajalcu zaposlenih delavcev.
13. člen
(1) Naročnik lahko za pripravo dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih, pooblasti izvajalca.
(2) Vrsta in obseg pooblastila se določi v pogodbi.
14. člen
Izvajalec prične izvajati gospodarsko javno službo skladno s tem odlokom s 1. novembrom 2014. Pogodba se sklene za nedoločen čas.
15. člen
Sredstva za financiranje gospodarske javne službe po tem odloku se zagotavljajo iz proračuna Občine Sevnica ter drugih virov.
16. člen
(1) Cene za storitve gospodarske javne službe in način plačila izvajalcu se določijo s pogodbo med naročnikom in izvajalcem, pri čemer cena za storitve gospodarske javne službe ne sme presegati primerljive tržne cene.
(2) Višina cen za storitve gospodarske javne službe se analizira vsaki dve leti. Za potrebe analize mora izvajalec naročniku predložiti vse pogodbe s podizvajalci.
17. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe opravlja strokovna služba naročnika, pristojna za ceste ali oseba, ki je s strani naročnika pooblaščena za nadzor (v nadaljnjem besedilu: nadzornik).
(2) Izvajalec mora, v skladu s pogodbo, posredovati nadzorniku dokumentacijo o izvedenih delih in sodelovati z njim pri izvedbi terenskih ogledov.
(3) Nadzornik je dolžan podatke o poslovanju izvajalca obravnavati kot poslovno tajnost.
18. člen
(1) Pogodba preneha:
– s spremembo zakonodaje ali tega odloka;
– na podlagi odločitve o spremembi načina izvajanja javne službe;
– s spremembo statusa izvajalca javne službe;
– v drugih primerih, določenih s pogodbo.
(2) Pogoji in način prenehanja pogodbe se podrobneje uredijo s pogodbo.
III. PREHODE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Pogodba iz 9. člena tega odloka se sklene med naročnikom in izvajalcem najkasneje v roku 90 dni od začetka veljavnosti tega odloka.
20. člen
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 76/02).
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. novembra 2014.
Št. 007-0015/2014
Sevnica, dne 11. junija 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti