Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1939. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, stran 5223.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 15/03 – ZOPA), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 29. redni seji dne 11. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
I. SPLOŠNO
1. člen
(1) S tem odlokom ustanoviteljica ustanovi javni zavod za opravljanje dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in za opravljanje interesnih dejavnosti za mladino (v nadaljevanju: zavod).
(2) Namen in poslanstvo zavoda je učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na omenjenih področjih s ciljem boljše prepoznavnosti Občine Sevnica.
2. člen
(1) Ustanoviteljica zavoda je Občina Sevnica.
(2) Ustanoviteljske pravice izvršuje pristojni organ ustanoviteljice, in sicer Občinski svet Občine Sevnica.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
(1) Ime zavoda je: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.
(2) Skrajšano ime zavoda: KŠTM Sevnica.
(3) Sedež zavoda: Glavni trg 19, 8290 Sevnica.
(4) Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica je pravna oseba, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določa zakon in ta odlok.
(5) Zavod se vpiše v sodni register.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
(1) Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
47.190  Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
     prodajalnah
47.621  Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.630  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
     glasbenimi in video zapisi
47.640  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
     športno opremo
47.782  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
     umetniškimi izdelki
47.789  Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih
     prodajalnah
47.810  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
     z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
     z drugim blagom
47.910  Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in
     tržnic
49.310  Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.391  Medkrajevni in drug cestni potniški promet
49.392  Obratovanje žičnic
50.300  Potniški promet po celinskih vodah
55.100  Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201  Počitniški domovi in letovišča
55.204  Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209  Druge nastanitve za krajši čas
55.300  Dejavnost kampov, taborov
56.101  Restavracije in gostilne
56.102  Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103  Slaščičarne in kavarne
56.104  Začasni gostinski obrati
56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290  Druga oskrba z jedmi
56.300  Strežba pijač
58.110  Izdajanje knjig
58.130  Izdajanje časopisov
58.140  Izdajanje revij in druge periodike
58.190  Drugo založništvo
58.290  Drugo izdajanje programja
59.110  Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
59.120  Postprodukcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
     video filmov, televizijskih oddaj
59.130  Distribucija filmov, videofilmov, televizijskih
     oddal
59.140  Kinematografska dejavnost
59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
     in muzikalij
60.100  Radijska dejavnost
60.200  Televizijska dejavnost
62.020  Svetovanje o računalniških napravah
     in programih
60.030  Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090  Druge z informacijsko tehnologijo
     in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120  Obratovanje spletnih portalov
63.910  Dejavnost tiskovnih agencij
68.100  Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih
     ali najetih nepremičnin
68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo
     ali po pogodbi
70.210  Dejavnost stikov z javnostjo
70.220  Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost
     na področju družboslovja in humanistike
73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200  Fotografska dejavnost
74.300  Prevajanje in tolmačenje
74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110  Dajanje lahkih motornih vozil v najem
     in zakup
77.210  Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.220  Dajanje drugih izdelkov za široko rabo
     v najem in zakup
77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v
     najem in zakup
77.340  Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
77.390  Dajanje drugih strojev, naprav
     in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400  Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
     zakup, razen avtorsko zaščitenih del
79.110  Dejavnost potovalnih agencij
79.120  Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.110  Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
     posamične dejavnosti
82.300  Organizacija razstav, sejmov, srečanj
90.010  Umetniško uprizarjanje
90.020  Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030  Umetniško ustvarjanje
90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011  Dejavnost knjižnic
91.020  Dejavnost muzejev
91.030  Varstvo kulturne dediščine
91.040  Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
     naravnih vrednot
93.110  Obratovanje športnih objektov
93.130  Obratovanje fitnes objektov
93.190  Druge športne dejavnosti
93.210  Dejavnost zabaviščnih parkov
93.291  Dejavnost marin
93.292  Dejavnost smučarskih centrov
93.299  Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
(2) Zavod lahko dejavnosti razširi ali spremeni s soglasjem ustanoviteljice.
IV. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
1. svet zavoda,
2. direktor in
3. programski svet.
1. Svet zavoda
6. člen
(1) Zavod upravlja svet, ki šteje enajst članov:
– šest predstavnikov ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda in
– štirje predstavniki zainteresirane javnosti.
(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Sevnica. Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno.
(3) Štiri predstavnike zainteresirane javnosti imenujejo društva s področja kulture organizirana v Zvezo kulturnih društev Sevnica, društva s področja športa, ki so organizirana v Športno zvezo Sevnica, društva s področja turizma, organizirana v Občinsko turistično zvezo Sevnica in društva, ki so organizirana v Mladinski svet Občine Sevnica. Člani sveta zavoda izvolijo izmed sebe predsednika sveta. Prvo sejo sveta skliče župan in ga vodi do izvolitve predsednika sveta.
(4) Svet odloča z večino glasov navzočih članov.
7. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta in so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
8. člen
(1) Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut s soglasjem ustanovitelja in druge splošne akte zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvajanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
(2) Direktor sprejme akt o sistematizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju sveta zavoda.
2. Direktor
9. člen
(1) Poslovodni organ zavoda je direktor.
(2) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
10. člen
(1) Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa na predlog sveta zavoda. Prav tako direktorja razrešuje ustanovitelj zavoda na predlog sveta zavoda.
(2) Mandat direktorja traja pet let in je lahko ponovno imenovan.
11. člen
(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje z zakonom določene pogoje za sklenitev delovnega razmerja in ima najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in najmanj štiri leta delovnih izkušenj.
(2) Drugi pogoji se določijo s statutom zavoda.
3. Programski svet
12. člen
(1) Strokovni organ zavoda je programski svet.
(2) Programski svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter daje direktorju in svetu zavoda mnenja, predloge, pobude in usmeritve za razreševanje posameznih vprašanj.
(3) Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata članov ter naloge se določijo s statutom.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOSTI TER OBVEZNOSTI ZAVODA
13. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z najemninami,
– s prispevki donatorjev,
– iz državnih in mednarodnih javnih razpisov,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
14. člen
(1) Zavod ima za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, v upravljanju nepremičnine in opremo, ki je v lasti občine.
(2) Zavod ima lahko v upravljanju nepremičnine in opremo, ki je v lasti drugih pravnih in fizičnih oseb.
15. člen
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih delovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom.
16. člen
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
(2) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki se z vsakoletnim proračunom namenijo za dejavnosti zavoda.
17. člen
(1) Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z opravljanjem svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.
(2) V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost se način kritja primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
18. člen
(1) Zavod ima do ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti:
– najmanj enkrat letno poroča o uresničevanju sprejetega programa zavoda,
– sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen,
– zagotavlja ustanovitelju podatke, ki jih potrebuje za uresničevanje javnega interesa na področju kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti.
(2) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda z občinskimi programi za področje dela za katera je ustanovljen,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnim načrtom,
– daje soglasje k statutu, k statutarnim spremembam in spremembam dejavnosti.
VI. KONČNI DOLOČBI
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica (Uradni list RS, št. 94/05) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnost Sevnica (Uradni list RS, št. 51/09).
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2014
Sevnica, dne 11. junija 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti