Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1962. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava (DOB-015 SS)«, stran 5298.

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in (109/12)) in Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14) je župan Občine Trebnje dne 16. 6. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava (DOB-015 SS)«
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Na območju priprave OPPN velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13), v nadaljevanju »OPN«.
Območje je bilo v Prostorsko ureditvenih pogojih za Suho krajino v Občini Trebnje, ki so veljali pred sprejetjem OPN-ja opredeljeno kot območje za proizvodne dejavnosti vendar ni nikoli zaživelo zaradi pomanjkanja investicijskega interesa. Občina je v fazi sprejemanja OPN-ja namensko rabo spremenila v območje za stanovanja s spremljajočimi dejavnostmi ter predvidela urejanje z OPPN-jem zato ker želi omogočiti gradnjo individualnih stanovanjskih enot za mlade družine. Kot večinski lastnik zemljišč bi lahko minimalno opremljene gradbene parcele prodala po dostopnih cenah in s tem pripomogla k ureditvi njihovega stanovanjskega problema.
2. člen
(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje v približni velikosti 1,89 ha zajema še nepozidani jugozahodni del vasi Dobrave, ki je v OPN-ju opredeljen pod oznako DOB-015 SS [OPPN].
Območje na severu in zahodu omejuje regionalna cesta R3-650/1159 Žužemberk–Pluska–Trebnje na vzhodu pa obstoječa pozidava vasi Dobrava (DOB-009 SK [v]). Južno od območja pa se nahaja obsežen kompleks kmetijskih zemljišč (EUP: OP-J 02).
Natančnejša meja območje se določi v postopku priprave OPPN.
Obravnavano območje zajema parcele št. 71/1, 90, 91/5, 107, 108, 109, del 1471, 1472/8, vse k.o. Dobrnič. Za napajanje območja je potrebno izvesti nov elektrovod, ki bo potekal ob državni cesti na parcelah 89, 91/1, obe k.o. Dobrnič.
Kolikor se pokaže kot potrebno, se v območje obravnave OPPN na podlagi IDZ vključijo tudi vsi koridorji infrastrukture, za katero bi bilo potrebno izvesti priključke izven območja. Natančnejša meja območja se določi v postopku priprave OPPN.
3. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Izdelane so bile 4 variantne rešitve, in sicer na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13), geodetskega načrta, izdelanega za območje obravnave, prikaza stanja ter programskih izhodiščih, ki jih je izpostavil pripravljavec.
Potrjena variantna rešitev s strani naročnika je izhodišče za OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. V OPPN se predvidi fleksibilna zasnova še nepozidanega območja z robnimi pogoji. Kot izhodišče se upoštevajo tudi splošni pogoji OPN in PIPov na širšem območju.
V fazi pridobivanja smernic bo pristojno ministrstvo opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi v postopku priprave OPPN.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Okvirni roki za pripravo OPPN:
+----+----------------+---------------------------+-------------+
|  |  NOSILEC:  |      FAZA:      |  ROKI:  |
+----+----------------+---------------------------+-------------+
|1. |Izdelovalec   |Izdelava idejne zasnove  |   30   |
|  |        |območja          |       |
+----+----------------+---------------------------+-------------+
|2. |Izdelovalec   |Izdelava osnutka odloka  |   55   |
|  |        |OPPN, obveznih prilog   |       |
+----+----------------+---------------------------+-------------+
|3. |Občina     |Pridobivanje smernic in  |   40   |
|  |        |odločbe o CPVO       |       |
+----+----------------+---------------------------+-------------+
|4. |Izdelovalec   |Usklajevanje smernic in  |   20   |
|  |        |izdelava dopolnjenega   |       |
|  |        |osnutka          |       |
+----+----------------+---------------------------+-------------+
|5. |Občina in    |Javna razgrnitev, javna  |   40   |
|  |izdelovalec   |obravnava (tudi OS)    |       |
+----+----------------+---------------------------+-------------+
|6. |Izdelovalec in |Priprava stališč do pripomb|   15   |
|  |občina     |              |       |
+----+----------------+---------------------------+-------------+
|7. |Izdelovalec   |Izdelava predloga     |   30   |
+----+----------------+---------------------------+-------------+
|8. |Občina     |Pridobivanje mnenj     |   40   |
+----+----------------+---------------------------+-------------+
|9. |Izdelovalec   |Izdelava usklajenega    |   25   |
|  |        |predloga          |       |
+----+----------------+---------------------------+-------------+
|10. |Občina     |Obravnava na OS in odborom |   (**)  |
|  |        |– sprejem         |       |
+----+----------------+---------------------------+-------------+
|11. |Izdelovalec   |Izdelava končnega dokumenta|   10   |
+----+----------------+---------------------------+-------------+
|12. |Občina     |Objava v uradnem listu   |       |
+----+----------------+---------------------------+-------------+
(**) Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov
Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN. Predviden rok za sprejem akta je 11 mesecev od uvedbe v delo in je odvisen od odzivnosti nosilcev urejanja prostora in dinamike sej občinskega sveta.
Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo občina izvede naknadno in ni predmet tega postopka.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto, (varstvo voda, ogrožena območja);
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, (varstvo kulturne dediščine);
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana, (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana, (obramba);
5. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska c. 36, Novo mesto, (državne ceste);
6. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje, (občinske ceste, javna razsvetljava, vodovod, hidrantno omrežje, kanalizacija, odvoz smeti);
7. Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto, (elektroenergetsko omrežje);
8. Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje (razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture);
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
9. Krajevna skupnost Dobrnič, Dobrnič 9, 8211 Dobrnič;
10. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto, (telekomunikacije);
11. Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana (širokopasovno omrežje);
Celovita presoja vplivov na okolje:
12. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, (varstvo okolja).
6. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Naročnik OPPN: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
Izdelovalec OPPN: M Mundus Mateja Sušin Brence s.p., Artiče 51i, 8253 Artiče.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se na spletni strani Občine Trebnje.
Št. 007-20/2014
Trebnje, dne 16. junija 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti