Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1922. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2014, stran 5188.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12 in 101/13) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – UPB in 59/13) je Občinski svet Občine Medvode na 28. seji dne 10. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2014 (Uradni list RS, št. 15/13, 45/13 in 20/14) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2014 določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     V EUR|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov           |    Rebalans|
|                        | proračuna 2014|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   14.172.143|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   12.276.773|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   10.228.213|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   8.253.213|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   1.610.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    365.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   2.048.560|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |    735.384|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     5.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |     10.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |     17.168|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   1.281.008|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    931.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |       0|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    931.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     25.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     25.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |    939.370|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    182.170|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |    757.200|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske|        |
|   |unije                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   16.334.698|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   3.366.869|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    628.110|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    106.970|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   2.475.789|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |     96.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |     60.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   5.116.550|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |    305.300|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   2.669.800|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    513.300|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   1.628.150|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   7.562.721|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   7.562.721|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    288.558|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |    117.558|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|    171.000|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)     |   –2.162.555|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       0|
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV        |        |
|   |(750+751)                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Davki na dohodek in dobiček     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.    |       0|
|   |DELEŽEV (440+441)            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.    |       0|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Davki na dohodek in dobiček     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |        |
|   |in naložb                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV       |        |
|   |(IV.–V.)                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |    800.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |    800.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |    800.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    569.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    569.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    569.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –1.931.555|
|   |RAČUNIH                 |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)    |    231.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   2.162.555|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |   1.931.555|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk in trimestnega konta in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2014.
Št. 410-319/2012-29
Medvode, dne 10. junija 2014
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti