Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1930. Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci, stran 5206.

Na podlagi 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 25. redni seji dne 12. 6. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, ukrepi, pogoji in postopek dodeljevanja finančnih pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci.
2. člen
Sredstva na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo kot državne pomoči po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013, str. 1–8).
Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh poslovnih let, ne glede na obliko ali namen pomoči; v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR.
3. člen
Sredstva za izvedbo ukrepov spodbujanja in razvoja podjetništva v Občini Rogašovci se zagotavljajo v proračunu občine in se dodeljujejo z namenom gospodarskega razvoja občine in odpiranja novih delovnih mest.
4. člen
Sredstva po tem pravilniku se za posamezne namene dodeljujejo po veljavnih predpisih za dodeljevanje državnih pomoči kot nepovratna sredstva v obliki subvencij.
II. UPRAVIČENCI
5. člen
Upravičenci do finančne pomoči so mikro-, mala in srednje velika podjetja s sedežem ali poslovno enoto in krajem investicije v Občini Rogašovci. Za ugotavljanje velikosti podjetja se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči.
Prejemnik finančne pomoči je fizična oseba z registrirano dejavnostjo in s stalnim prebivališčem na območju Občine Rogašovci, in sicer kadar gre za namene samozaposlovanja.
6. člen
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki so:
– v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
– v težavah in dobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– že prejela pomoč po tem pravilniku in investicije oziroma nove zaposlitve niso izvedli v skladu s podpisano pogodbo,
– že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči.
Do finančne pomoči niso upravičena tista podjetja, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Rogašovci.
7. člen
Do pomoči po pravilu de minimis niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
8. člen
Pomoč po pravilu de minimis prav tako ni namenjena za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
9. člen
Pomoči po pravilu de minimis niso pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga.
10. člen
Pomoči de minimis, ki bodo dodeljene podjetjem, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne smejo biti namenjene za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
III. UKREPI POMOČI
11. člen
Finančne pomoči se upravičencem dodelijo za naslednje ukrepe:
1. Začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj.
2. Nova delovna mesta in samozaposlovanje.
Sredstva se dodeljujejo kot spodbude po principu sofinanciranja upravičenih stroškov prijavljenih projektov in aktivnosti podjetij v okviru navedenih ukrepov.
12. člen
Sredstva za začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti ter razvoj so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za materialne investicije in nematerialne investicije.
Upravičeni stroški za materialne investicije so stroški:
– nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov;
– nakupa, graditve ali preureditve poslovnih prostorov;
– projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov za namen pridobitve gradbenega dovoljenja;
– nakupa nove opreme.
Upravičeni stroški za nematerialne investicije so stroški nakupa patentov, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme.
Upravičenci morajo zagotoviti vsaj 25 % lastnih virov za kritje stroškov posamezne investicije, investicija pa se mora ohraniti na območju občine vsaj pet let po prejemu sredstev po tem pravilniku.
13. člen
Sredstva za nova delovna mesta in samozaposlovanje so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za zaposlitev osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Rogašovci oziroma za realizacijo samozaposlitve.
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški plače novega delovnega mesta, in sicer največ za obdobje 12 mesecev, nova delovna mesta pa morajo biti ohranjena vsaj 2 leti.
Upravičeni stroški samozaposlitve so stroški plače novega delovnega mesta, in sicer največ za obdobje 12 mesecev. Upravičenci morajo realizirati samozaposlitev na območju Občine Rogašovci (poslovni prostor in sedež morata biti na območju občine), dejavnost pa se mora ohraniti vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve.
14. člen
Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 55 % upravičenih stroškov posameznega projekta investicije oziroma 45 % upravičenih stroškov za nova delovna mesta in samozaposlovanje.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov za posamezni ukrep iz 11. člena tega pravilnika znaša 5.000,00 EUR za Začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj ter 2.500,00 EUR za Nova delovna mesta in samozaposlovanje.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
15. člen
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške in namene, seštevajo in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči določene s pravili državnih pomoči in pomoči »de minimis«.
16. člen
Prejemnik pomoči pred dodelitvijo sredstev dostavi pisno izjavo o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je kandidiral za de minimis pomoč ter o drugih pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja teh pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.
17. člen
Dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika pomoči, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH POMOČI
18. člen
Sredstva finančnih pomoči se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga občina v skladu s tem pravilnikom objavi na spletni strani Občine Rogašovci in na oglasni deski občine.
19. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa;
– višino sredstev za posamezni ukrep finančne pomoči;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci in dokazila, ki jih morajo priložiti k vlogi;
– informacijo o razpisni dokumentaciji;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge na javni razpis;
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa.
Zainteresirani upravičenci se prijavijo na javni razpis na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog, kot je razpoložljivih sredstev, se razpoložljiva sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
20. člen
Odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog s predlogom prejemnikov sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
Tajnik občine v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa.
Medsebojne obveznosti med Občino Rogašovci in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
21. člen
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, preverja občinska uprava in komisija, ki jo imenuje župan.
Prejemnik sredstev mora v primeru nenamenske porabe sredstev ali če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena, vrniti sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. Na naslednjem javnem razpisu pa prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 46/10).
Št. 007-2/2014-11
Rogašovci, dne 12. junija 2014
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti