Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1947. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 5235.

Na podlagi 12., 48., 49. in 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 in 63/13), 81. in 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11, 40/12 in 57/12), 87. in 90. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list, RS, št. 82/13), 21., 21.a, 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12) ter 7. in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 33. redni seji dne 11. 6. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 27/13), v nadaljevanju: pravilnik.
2. člen
Spremeni se besedilo druge točke, drugega odstavka 2. člena pravilnika, ki se po novem glasi:
»2. obiskuje osnovno šolo izven matičnega šolskega okoliša in je do sprejetja tega pravilnika vključen na seznam vozačev ali pa je vsaj en član družine vključen na seznam vozačev;«
3. člen
Spremeni se tretji odstavek, 8. člena pravilnika, ki se po novem glasi:
»Izvajanje šolskih prevozov odda Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naročilom, praviloma za en dovoz in en odvoz za relacijo. Dolžino relacije preverja šola in Skupina za organiziranje šolskih prevozov za vsakega upravičenca individualno. Upošteva se najkrajša pot v šolo.«
4. člen
Spremeni se drugi stavek prvega odstavka 13. člena pravilnika in sicer tako, da se celotno besedilo nadomesti z naslednjim besedilom: »Omenjeno določilo velja tudi za upravičenca iz druge točke, drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.«
5. člen
Spremeni se besedilo prvega in drugega odstavka, 15. člena pravilnika, tako da se za besedo »pravilnika« doda vejica in črta beseda »in« ter za besedo okolišu doda in vrine besedilo: »in ima poravnane pogodbene obveznosti iz preteklega šolskega leta,«.
6. člen
Spremeni se prvi odstavek 18. člena pravilnika, kjer se črta zadnji stavek, ki se nadomesti z naslednjim besedilom: »Dolžino izmeri občinski organ.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-3/2013
Slovenj Gradec, dne 13. junija 2014
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti